تعداد موارد یافت شده ۵۴۳

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Faghihi - Hoshang - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص شبکیه ( رتین ) چشم

هوشنگ فقیهی

تهران - تهران - خیابان ولیعصر - بالاتراز خیابان ظفر - خیابان شهید بابک بهرامی - پلاک 6 - کلینیک نور

۸۷۹۶۶۵۶-۷ (۰۲۱) 

Samiei - Hossein - (internet).jpg
پزشک متخصص چشم

حسین سمیعی

تهران - تهران - خیابان مطهری - بین خیابان سنائی و میرزای شیرازی - پلاک 348

۸۸۲۳۳۰۲ (۰۲۱) 

Hashemi - Seed Hasan - (internet).jpg
پزشک فوق تخصص قرنیه و سگمان قدامی چشم

سیدحسن هاشمی

تهران - تهران - خیابان ولیعصر - بالاتراز خیابان ظفر - جنب دانشکده مدیریت - خیابان بابک بهرامی - شماره 6 - کلینیک نور

۸۷۹۶۶۵۶ (۰۲۱) 

Khanlari - Mahdi - (internet).jpg
پزشک متخصص چشم

مهدی خانلری

تهران - تهران - خیابان ولیعصر - بالاتراز خیابان ظفر - جنب دانشکده مدیریت - خیابان بابک بهرامی - پلاک 6 - کلینیک نور

۸۷۹۶۶۵۶ (۰۲۱) 

Habibollahi - Seed Alireza - (internet ).jpg
پزشک متخصص چشم

سیدعلیرضا حبیب الهی

تهران - تهران - خیابان ولیعصر - بالاتراز خیابان ظفر - جنب دانشکده مدیریت - خیابان بابک بهرامی - پلاک 6 - کلینیک نور

۸۷۹۶۶۵۶ (۰۲۱)