امکانات، نرم افزارهاي مديريت مطب، کلينيک

 • کنترل و مديريت پرونده هاي بيماران توسط منشي و پزشک.


 • امکانات متنوع جهت پرونده سازي و بايگاني آنها.


 • تنظيم اسناد حسابداري کامل مطب و يا کلينيک.


 • امکان تصحيح و ويرايش تمامي پرونده ها.


 • امکان تعريف تجهيزات و وسايل استفاده شده در مطب و يا کلينيک جهت کم شدن موارد از انبار هنگام استفاده جهت کلينيکها.


 • کنترل، مديريت و حسابداري جامع بيماران و پرسنل.


 • ثبت اطلاعات بيماران با امکان جستجو در نام، آدرس و تلفن همچنين سابقه بيماري، سابقه استفاده از داروها و . . .


 • ايجاد نسخه براي بيمار با قابليت انتخاب دارو و ايجاد نسخه چاپ.


 • انبار داري کامل و امکان ايجاد انبار هاي متعدد با قابليت انتقال بين انبار ها جهت کلينيک ها و داروخانه ها.


 • امکان تعريف کليد هاي ميانبور جهت استفاده از دکمه هاي کيبورد.


 • قابليت هشدار در انبار در صورت کم شدن موارد از حداقل تعريف شده جهت کلينيک و بيمارستان.


 • تقويم رزرو مطب يا کلينيک در روزهاي سال توسط منشي.


 • امکان ثبت قراردادهاي بيمه (مراکزي که طبق يک تقويم مشخص با مطب يا کلينيک و يا بيمارستان همکاري مي کنند).


 • وجود گزارشات متنوع جهت کنترل و مديريت مطب در بازه هاي زماني مختلف با امکان چاپ.


 • امکان استفاده بصورت چند کاربره و شبکه جهت استفاده در کلينيک ها و بيمارستان.


 • امکان ايجاد تغييرات در بر نامه توسط شرکت بنا به نياز و روش کار پزشک.


 • امنيت بالا با امکان تعريف جزئيات دسترسي براي هر کاربر.


 • امکان اضافه کردن عکسهاي خاص جهت پزشکان و دندانپزشکان.


 • امکان گرفتن نسخه پشتيبان به صورت دستي و اتوماتيک.


 • و چندين امکان ديگر . . . . . . . . • پشتوانه اين شرکت وجود بيش از سي پزشک مي باشد که از اين نرم افزار استفاده مي کنند.


  << صفحه قبل

  بازگشت به صفحه مطالب پزشکي