پخش زنده برنامه هاي پزشکي تلويزيون

 شبكه يك
 شبكه دو
 شبكه سه
 شبكه چهار
 شبكه تهران
 شبكه آموزش
 شبكه خبر
 شبكه جام جم ۱

پخش زنده برنامه هاي پزشکي راديو

 راديو سراسري
 راديو سلامت
 راديو فرهنگ
 راديو جوان
 راديو دري