بخش مشكلات تنفسي در كمك‌هاي اوليه


هيپوكسي hypoxia
انسداد راه‌ تنفسي airway obstruction
دار آويختگي‌ و خفگي‌ به‌ دليل‌ فشرده شدن‌ گلو hanging and strangulation
استنشاق‌ گاز inhalation of fumes
جراحت‌ نافذ قفسه‌ سينه‌ penetrating chest wound
تنفس‌ افزايش‌يافته‌ (هيپرونتيلاسيون‌) hyperventilation
آسم asthma
خروسك croup


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي