بخش اقدامات نجاتدهنده حيات در كمك‌هاي اوليه


خفگي‌ در بزرگسالان‌ choking adult
خفگي‌ در كودكان‌ (۷-۱ ساله‌) (choking child (1-7 years
خفگي‌ در شيرخواران‌ (زير يك‌ سال‌) (choking infant (under 1 years
اولويت‌هاي‌ نجات‌ حيات‌ life saving priorities
بزرگسال‌ بي‌هوش unconscious adult
كودك‌ بي‌هوش‌ (۷-۱ ساله‌) (unconscious child (1-7 years
شيرخوار بي‌هوش‌ (زير يك‌ سال‌) (unconscious infant (under 1 years


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي