بخش روشها و تجهيزات در كمك‌هاي اوليه


درآوردن‌ لباس‌هاي‌ مصدوم‌ removing clothing
درآوردن‌ كلاه‌ ايمني‌ removing headgear
علايم‌ حياتي‌ monitoring vital signs
وسايل‌ كمك‌هاي‌ اوليه first Aid materials
پانسمان‌ dressings
پانسمان‌هاي‌ استريل‌ sterile Dressings
پانسمان‌هاي‌ غيراستريل‌ non Sterile dressings
پانسمان‌هاي‌ چسبدار adhesive dressings
كمپرس‌ سرد cold compresses
اصول‌ باندپيچي principles of bandaging
باندهاي‌ رولي roller bandages
باندهاي‌ آرنج‌ و زانو elbow and knee bandages
باندهاي‌ دست‌ و پا hand and foot bandages
باند لوله‌اي tubular bandage
باندهاي‌ مثلثي‌ triangular bandages
گره‌ زدن‌ reef knots
پوشش‌ دست‌ و پا hand and foot cover
باند سر scalp bandage
آويزهاي‌ اندام‌ بالايي arm sling
آويزهاي‌ بالانگهدارنده elevation sling
آويزهاي‌ موقتي‌ improvised slings
جابه‌جا كردن‌ بيمار casualty handling
كمك‌ به‌ مصدوم‌ قادر به‌ حركت‌ assisting a walking casualty
كنترل‌ كردن‌ سقوط controlling a fall
انتقال‌ مصدوم‌ از صندلي‌ به‌ كف‌ اتاق moving from chair to floor
جابه‌جا كردن‌ مصدوم‌ از حال‌ رفته moving a collapsed casualty
تجهيزات‌ نقل‌ و انتقال moving equipment
انواع‌ بيماربر و تخته‌ stretchers and boards


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي