TRANYLCYPROMINE

موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ درمان‌بيماري‌ افسردگي‌ تجويز مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: ترانيل‌ سايپرومين‌ آنزيم‌مونوآمينواكسيداز (MAO) را بصورت‌برگشت‌پذير مهار مي‌كند. كاهش‌ فعاليت‌ اين‌آنزيم‌ موجب‌ افزايش‌ غلظت‌ ناقلهاي‌ عصبي‌در محلهاي‌ ذخيره‌ آنها و دستگاه‌ عصبي‌مركزي‌ مي‌گردد. اين‌ اثر، اساس‌ فعاليت‌ضدافسردگي‌ اين‌ دارو مي‌باشد.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از دستگاه‌ گوارش‌بخوبي‌ جذب‌ مي‌شود و در كبد متابوليزه‌مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در موارد نارسايي‌ كبدي‌يا غيرطبيعي‌ بودن‌ تست‌هاي‌ عملكرد كبد،بيماري‌ عروق‌ مغزي‌، فئوكروموسيتوما،فازمانيك‌ بيماران‌ رواني‌ دو قطبي‌ و پركاري‌تيروئيد مصرف‌ اين‌ دارو منع‌ شده‌ است‌.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در موارد زير بااحتياط مصرف‌ شود:

ديابت‌، بيماري‌ قلبي‌ ـ عروقي‌، صرع‌،اختلالات‌ خوني‌، درمان‌ همزمان‌ باالكتروشوك‌، سالمندان‌، زيادي‌ فشار خون‌،بيماران‌ تحريك‌پذير، پورفيري‌ و جراحي‌.

2 ـ در طول‌ درمان‌ با اين‌ دارو فشارخون‌بيمار بايد كنترل‌ شود. در صورت‌ بروزطپش‌ قلب‌ يا سر درد مداوم‌، مصرف‌ اين‌دارو بايد قطع‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: افت‌ فشار خون‌ وضعيتي‌ وسرگيجه‌، شايع‌ترين‌ عوارض‌ اين‌ داروهستند. ساير عوارض‌ شامل‌خواب‌آلودگي‌، بيخوابي‌، بحران‌ فشار خون‌همراه‌ با سردرد ضربان‌دار، ضعف‌ وخستگي‌، خشكي‌ دهان‌، يبوست‌، اختلال‌گوارشي‌، تاري‌ ديد، سرخوشي‌، افزايش‌ميزان‌ آنزيم‌هاي‌ كبدي‌، آريتمي‌، لرزش‌دست‌ و پا، مشكل‌ در ادرار كردن‌، تعريق‌،تشنج‌، بثورات‌ جلدي‌، اختلال‌ جنسي‌،لوكوپني‌، افزايش‌ وزن‌، توهم‌، گيجي‌ دراشخاص‌ مستعد، يرقان‌، نوريت‌ ونوروپاتي‌ محيطي‌ هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو با مهار آنزيم‌مونوآمينواكسيداز، متابوليسم‌ بعضي‌ ازداروهاي‌ آميني‌ مثل‌ داروهاي‌ مقلدسمپاتيك‌ با اثر غير مستقيم‌ را كه‌ دربسياري‌ از فرآورده‌هاي‌ ضد سرفه‌ و ضداحتقان‌ وجود دارند، مهار نموده‌ و اثرمنقبض‌ كننده‌ عروقي‌ آنها را ممكن‌ است‌تشديد كند. همچنين‌ اثر منقبض‌ كننده‌عروقي‌ تيرامين‌ (موجود در بعضي‌ غذاهامثل‌ پنير كهنه‌، و محصولات‌ تخميري‌)ممكن‌ است‌ بصورت‌ خطرناكي‌ تشديدشود. نتيجه‌ اين‌ تداخلات‌ افزايش‌ ناگهاني‌ وخطرناك‌ فشار خون‌ است‌. خطر اين‌ تداخل‌تا 2 هفته‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ داروي‌ MAOIنيز وجود دارد.

مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ضد درد ازجمله‌ پتيدين‌ و احتمالا ساير ضددردهاي‌ اپيوئيدي‌ موجب‌ تحريك‌ يا مهارCNS مي‌شود. مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو باداروهاي‌ ضدافسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌ منجربه‌ تحريك‌ CNS و زيادي‌ فشار خون‌مي‌گردد. مصرف‌ همزمان‌ دارو باداروهاي‌ ضدافسردگي‌ دسته‌ SSRIs ممكن‌است‌ باعث‌ افزايش‌ اثرات‌ مضعف‌ CNS وسميت‌ گردد. در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌مت‌فورمين‌، و سولفونيل‌ اوره‌ها اثر كاهنده‌قند خون‌ آنها، افزايش‌ مي‌يابد. اين‌ دارو باكاهش‌ دادن‌ آستانه‌ تشنج‌، با اثرات‌ ضدتشنجي‌ داروهاي‌ ضد صرع‌ ضديت‌مي‌كند. مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ ضدجنون‌ منجر به‌ تحريك‌  CNSوهيپرتانسيون‌ مي‌گردد. مصرف‌ همزمان‌اين‌ دارو با داروهاي‌ مقلد سمپاتيك‌ موجب‌بحران‌ زيادي‌ فشار خون‌ مي‌گردد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ بروز اثرات‌درماني‌ اين‌ دارو حداقل‌ 3 هفته‌ وقت‌ لازم‌است‌.

2 ـ قطع‌ مصرف‌ اين‌ دارو بايد تدريجŠ انجام‌شود.

3 ـ از مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با سايرداروهاي‌ ضد افسردگي‌ بايد پرهيز شود.

4 ـ ساير داروهاي‌ ضدافسردگي‌ بايدحداقل‌ 2 هفته‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ اين‌ داروتجويز شوند.

5 ـ مصرف‌ اين‌ دارو بايد حداقل‌ يك‌ هفته‌پس‌ از قطع‌ مصرف‌ ساير داروهاي‌ضدافسردگي‌ و در مورد فلوكستين‌ حداقل‌پنج‌ هفته‌ بعد، شروع‌ شود.

6 ـ از مصرف‌ كاربامازپين‌ ولوودوپا،حداقل‌ تا 2 هفته‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ اين‌دارو، پرهيز شود.

7 ـ در صورت‌ بروز طپش‌ قلب‌ يا سردردمداوم‌ با اين‌ دارو، مصرف‌ دارو بايد قطع‌شود.

 

مقدار مصرف‌: ابتدا 10 ميلي‌گرم‌ دوبار درروز كه‌ حداكثر تا ساعت‌ 3 بعدازظهرمصرف‌ مي‌شود، تجويز مي‌گردد. درصورت‌ لزوم‌ پس‌ از يك‌ هفته‌، مقدار داروي‌روزانه‌ را تا 20 ميلي‌گرم‌ مي‌توان‌ افزايش‌داد. مقادير بيش‌ از 30 ميلي‌گرم‌ را تحت‌مراقبت‌ دقيق‌ بايد تجويز نمود. مقدارداروي‌ نگهدارنده‌ mg/day 10 است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 10 mg

 

TRAZODONE HCI

موارد مصرف‌: ترازودون‌ براي‌ درمان‌افسردگي‌ بخصوص‌ وقتي‌ تسكين‌ لازم‌باشد تجويز مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو برداشت‌ مجددسروتونين‌ به‌ داخل‌ پايانه‌ عصبي‌ را مهارمي‌كند و در نتيجه‌ سروتونين‌ مدت‌ زمان‌بيشتري‌ گيرنده‌هاي‌ خود را تحريك‌مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از طريق‌ خوراكي‌جذب‌ متغير دارد. نيمه‌ عمر پلاسمايي‌ آن‌4-9 ساعت‌ است‌. در كبد متابوليزه‌ شده‌ وداراي‌ متابوليت‌ فعال‌ مي‌باشد. 95 درصدبه‌ پروتئين‌هاي‌ پلاسما متصل‌ مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود سكته‌اخير قلبي‌، آريتمي‌، بيماري‌ شديد كبدي‌،فاز مانيك‌ افسردگي‌ دو قطبي‌ نبايد مصرف‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در موارد زير اين‌ دارو بااحتياط مصرف‌ شود:

بيماري‌ قلبي‌، سابقه‌ صرع‌، سالمندان‌،نارسايي‌ كبدي‌، بيماري‌ تيروئيد،فئوكروموسيتوم‌، سابقه‌ مانيا، سايكوز،گلوكوم‌ با زاويه‌ باريك‌، سابقه‌ احتباس‌ادراري‌، درمان‌ همزمان‌ با شوك‌ الكتريكي‌،پورفيري‌.

2 ـ از قطع‌ ناگهاني‌ مصرف‌ اين‌ دارو بايداجتناب‌ شود.

3 ـ اين‌ دارو با ايجاد خواب‌آلودگي‌ دراعمالي‌ كه‌ نياز به‌ دقت‌ دارند مثل‌ رانندگي‌،اختلال‌ ايجاد مي‌كند.

4 ـ اگر با مصرف‌ اين‌ دارو نعوظ مداوم‌بروز كرد، مصرف‌ دارو بايستي‌ بلافاصله‌متوقف‌ گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: خشكي‌دهان‌،خواب‌آلودگي‌،تاري‌ ديد، اختلال‌ در تطابق‌ و افزايش‌ فشارداخل‌ چشم‌، يبوست‌، تهوع‌، اشكال‌ در ادراركردن‌، تعريق‌، نعوظ مداوم‌، بثورات‌ جلدي‌،لرزش‌ دست‌، كهير، اختلالات‌ رفتاري‌(بخصوص‌ در كودكان‌)، هيپومانيا، توهم‌(بخصوص‌ در سالمندان‌)، افزايش‌ اشتها،تغيير وزن‌، تشنج‌، اختلالات‌ حركتي‌ وديسكنزي‌، تب‌، آگرانولوسيتوز، لوكوپني‌،ائوزينوفيلي‌، ترومبوسيتوپني‌،هيپوناترمي‌ و اختلال‌ در عملكرد كبد ازعوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو با اثر ضدتشنجي‌ داروهاي‌ ضد صرع‌ مقابله‌ مي‌كندولي‌ اثر سداتيو داروهاي‌ ضد اضطراب‌ وخواب‌آور را افزايش‌ مي‌دهد. مصرف‌همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ ضدافسردگي‌ مهار كننده‌ آنزيم‌مونوآمينواكسيداز موجب‌ تحريك‌ سيستم‌اعصاب‌ مركزي‌ و افزايش‌ فشار خون‌مي‌گردد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ قطع‌ مصرف‌ اين‌ داروبايد بتدريج‌ انجام‌ شود.

2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو بايد حداقل‌ 2 هفته‌ پس‌از قطع‌ مصرف‌ داروهاي‌ ضد افسردگي‌مهار كننده‌ آنزيم‌ مونوآمينواكسيدازشروع‌ شود. با اين‌ وجود حداقل‌ يك‌ هفته‌پس‌ از قطع‌ مصرف‌ اين‌ دارو، مي‌توان‌مصرف‌ ساير داروهاي‌ ضد افسردگي‌ راآغاز نمود.

 

مقدار مصرف‌: در ابتدا 150 ميلي‌گرم‌(سالخوردگان‌ 100 ميلي‌گرم‌) در روز درمقادير منقسم‌ بعد از غذا يا بصورت‌ يكجاهنگام‌ خواب‌ مصرف‌ مي‌شود كه‌ درصورت‌ نياز تا mg/day 300 قابل‌ افزايش‌است‌. در بيماران‌ بستري‌ حداكثر

600 mg/day در مقادير منقسم‌ مصرف‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 50 mg

 

ASA (Acetylsalicylic Acid)

موارد مصرف‌: ASA در تسكين‌ و درمان‌دردهاي‌ ملايم‌ تا متوسط، نظير كمر درد،دردهاي‌ گذراي‌ عضلات‌ اسكلتي‌، دردهاي‌قاعدگي‌ و نيز تب‌ مصرف‌ مي‌شود.همچنين‌ اثر ضد التهابي‌ آن‌ در بعضي‌موارد و اثر ضد پلاكتي‌ آن‌ نيز درپيشگيري‌ از تجمع‌ پلاكت‌ها و ترومبوزمفيد مي‌باشد.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو آنزيم‌سيكلواكسيژناز را مهار مي‌كند، پلاكت‌هابخصوص‌ به‌ اين‌ اثر خيلي‌ حساسند.همچنين‌ اثرات‌ ضدالتهابي‌ آن‌ از طريق‌مهار توليد آنتي‌بادي‌، مهار آزاد شدن‌هيستامين‌ بوسيله‌ آنتي‌ژن‌ و تثبيت‌نفوذپذيري‌ مويرگها طي‌ واكنش‌هاي‌ايمونولوژيكي‌ اعمال‌ مي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: ASA از راه‌ خوراكي‌ سريعŠجذب‌ شده‌ و ميزان‌ جذب‌ به‌ زمان‌ تخليه‌معده‌،  pHمعده‌ و فرمولاسيون‌ داروبستگي‌ دارد. جذب‌ ركتال‌ آهسته‌، ناكامل‌ وغيرقابل‌ اطمينان‌ است‌. در بسياري‌ ازبافت‌ها خصوصŠ در كبد متابوليزه‌ و از راه‌ادرار دفع‌ مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در كودكان‌ زير 12 سال‌(احتمال‌ بروز سندرم‌ ري‌)، وجود زخم‌دستگاه‌ گوارشي‌، هموفيلي‌، وجود يا سابقه‌حساسيت‌ به‌ ساير داروهاي‌ ضدالتهاب‌غيراستروئيدي‌ (NSAIDs) نبايد مصرف‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماريهايي‌ مانند آسم‌،آلرژي‌، آسيب‌هاي‌ كليوي‌ يا كبدي‌، كاهش‌آب‌ بدن‌، و كمبود G6PD با احتياط مصرف‌شود.

2 ـ ASA درمان‌ مناسبي‌ براي‌ كودكان‌ مبتلابه‌ بيماريهاي‌ خفيف‌ نبوده‌ و در بچه‌هاي‌زير 12 سال‌ فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ آن‌، مگردر موارد خاص‌ نظير آرتريت‌ جوانان‌ نبايدمصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: تحريك‌ ملايم‌ دستگاه‌گوارش‌، گاهي‌ همراه‌ با خونريزي‌ بدون‌علامت‌ و افزايش‌ زمان‌ خونريزي‌، شايع‌است‌. در بيماران‌ حساس‌، اسپاسم‌برونش‌ها و واكنش‌هاي‌ پوستي‌ ممكن‌است‌ بروز نمايد. نارسائي‌ كليوي‌، كبدي‌ وعوارض‌ عصبي‌ نظير اغتشاش‌، سرگيجه‌،وزوز گوش‌، تشنج‌ و افسردگي‌ و نيزاختلالات‌ اسيد ـ باز و اثرات‌ تب‌زا ازعوارض‌ وابسته‌ به‌ مقدار مصرف‌ اين‌ دارومي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اگر همراه‌ با داروهاي‌ضد انعقاد مصرف‌ شود، خطر افزايش‌خونريزي‌ وجود خواهد داشت‌. مصرف‌ASA همراه‌ با فني‌توئين‌ و والپروات‌ سبب‌افزايش‌ اثر آنها مي‌گردد. دفع‌ داروهاي‌اسيدي‌ نظير متوتركسات‌ همزمان‌ بامصرف‌ ASA كاهش‌ يافته‌ و سميت‌ آن‌افزايش‌ مي‌يابد. ASA اثر اسپيرونولاكتون‌را مهار نموده‌ و نيز دفع‌ استازولاميد راكاهش‌ مي‌دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در كودكان‌ داراي‌علائم‌ آنفلونزا يا آبله‌مرغان‌ و زونا بدون‌مشورت‌ با پزشك‌ مصرف‌ نشود.

2 ـ فرآورده‌هاي‌ خوراكي‌ بدون‌ پوشش‌روده‌اي‌ با يا بعد از غذا مصرف‌ شود.

3 ـ دارو را با يك‌ ليوان‌ آب‌ مصرف‌ نموده‌و 15-30 دقيقه‌ از خوابيدن‌ پرهيز شود.

4 ـ در صورت‌ احساس‌ سوزش‌ موضعي‌،به‌ دنبال‌ مصرف‌ شياف‌، به‌ پزشك‌ مراجعه‌شود.

 

مقدار مصرف‌: بعنوان‌ ضد درد و ضد تب‌300-900 ميلي‌گرم‌ هر 4 تا 6 ساعت‌ و درصورت‌ لزوم‌، حداكثر تا g/day 4 مصرف‌مي‌شود. به‌ عنوان‌ ضد التهاب‌ g/day 4-6 وبعنوان‌ ضد پلاكت‌ mg/day 100-150مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Chewable Tablet: 100 mg

Enteric Coated tablet: 80 mg, 325 mg

Eff. Tablet: 325 mg

Suppository: 325 mg

Microcoated tablet: 500 mg

ASA Codeine: tablet (ASA 500 mg +Codeine Phosphate 10 mg)