LORAZEPAM

موارد مصرف‌: اين‌ دارو به‌طور كوتاه‌ مدت‌در درمان‌ اضطراب‌ و بي‌ خوابي‌، حملات‌صرعي‌ مداوم‌ و به‌عنوان‌ داروي‌ ضداضطراب‌ قبل‌ از جراحي‌ به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: با اثر برگيرنده‌هاي‌اختصاصي‌، در غشاي‌ سلول‌ عصبي‌ اثرمهاري‌ گاماآمينوبوتيريك‌ اسيد (GABA) راكه‌ در تمام‌ نواحي‌ CNS باعث‌ مهار پيش‌سيناپسي‌ و پس‌ سيناپسي‌ مي‌گردد،تسهيل‌ كرده‌ يا افزايش‌ مي‌دهد.

 

فارماكوكينتيك‌: از طريق‌ خوراكي‌ به‌ خوبي‌جذب‌ مي‌شود. متابوليسم‌ آن‌ از طريق‌ كبدو دفع‌ آن‌ از طريق‌ كليه‌ مي‌باشد. اين‌ داروبه‌ميزان‌ بالايي‌ به‌ پروتئين‌هاي‌ پلاسمايي‌اتصال‌ مي‌يابد. نيمه‌ عمر پلاسمايي‌ آن‌

20 ـ 10 ساعت‌ است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در موارد تضعيف‌تنفسي‌، نارسايي‌ حاد ريوي‌، نارسايي‌ حادكبد ترس‌ يا وسواس‌، جنون‌ مزمن‌،افسردگي‌ و اضطراب‌ همراه‌ آن‌ نبايدمصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماري‌هاي‌ تنفسي‌،ضعف‌ عضلاني‌، بيماران‌ با سابقه‌ مصرف‌نابجاي‌ دارو يا افراد با اختلال‌ شخصيتي‌بايد با احتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

2 ـ در افراد مسن‌، مبتلايان‌ به‌ نارسايي‌كبدي‌ و كليوي‌ مقدار مصرف‌ دارو بايدكاهش‌ داده‌ شود.

3 ـ از مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌ داروخودداري‌ شود.

4 ـ براي‌ جلوگيري‌ از بروز عوارض‌ قطع‌مصرف‌، مقدار دارو را بايد بتدريج‌ كاهش‌داد.

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌ آلودگي‌، گيجي‌ درروز بعد، آتاكسي‌ (بخصوص‌ در افرادسالخورده‌)، فراموشي‌ و وابستگي‌ ازعوارض‌ جانبي‌ شايع‌ اين‌ دارو است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با داروهاي‌ مضعف‌ CNS، ضددردهاي‌ مخدر، بيهوش‌ كننده‌هاي‌ عمومي‌،مهار كننده‌هاي‌ مونوآمينواكسيداز، ضدافسردگي‌هاي‌ سه‌ حلقه‌اي‌ و داروهاي‌پايين‌ آورنده‌ فشار خون‌ كه‌ باعث‌ تضعيف‌CNS مي‌شوند (مانند كلونيدين‌ و متيل‌دوپا) و رزرپين‌ ممكن‌ است‌ اثر مضعف‌CNS لورازپام‌ تقويت‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو وابستگي‌ايجاد مي‌كند و نبايد بيش‌ از مقدار توصيه‌شده‌ مصرف‌ شود.

2 ـ اگر بعد از چند هفته‌ اثر درماني‌ داروكاهش‌ يافت‌، به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

3 ـ در صورت‌ بروز خواب‌ آلودگي‌،سرگيجه‌، منگي‌ و از دست‌ دادن‌ مهارت‌ درانجام‌ كار، بخصوص‌ در افراد مسن‌ دارو بااحتياط مصرف‌ شود.

4 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ توصيه‌نمي‌شود.

 

مقدار مصرف‌:

خوراكي‌: در درمان‌ اضطراب‌، 4 ـ 1ميلي‌گرم‌ در مقادير منقسم‌ مصرف‌مي‌شود. در درمان‌ بي‌ خوابي‌ همراه‌ بااضطراب‌ 2 ـ 1 ميلي‌گرم‌ در موقع‌ خواب‌مصرف‌ مي‌شود. مقدار دارو در افراد مسن‌و ناتوان‌ نصف‌ مقادير مصرفي‌ افراد بالغ‌است‌.

تزريقي‌: از طريق‌ داخل‌ عضلاني‌ يا تزريق‌آهسته‌ داخل‌ وريدي‌ (در وريدهاي‌ بزرگ‌)و در حملات‌ حاد پانيك‌ به‌ ميزان‌

30mcg/kg ـ 25 تجويز مي‌شود كه‌ درصورت‌ هر 6 ساعت‌ تكرار مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Scored Tablet : 1 mg, 2 mg

Injection : 2mg/ml

 

MAGNESIUM SULFATE

موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ برطرف‌كردن‌ كمبود منيزيم‌، آريتمي‌، بعد از مواردمشكوك‌ به‌ سكته‌ قلبي‌ و جلوگيري‌ از تشنج‌ناشي‌ از اكلامپسي‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: مكانيسم‌ اثر منيزيم‌ كاملاشناخته‌ شده‌ نيست‌، اما بر پمپ‌

Na+/K+ATPase، كانالهاي‌ سديمي‌،پتاسيمي‌ و كلسيمي‌ تأثير مي‌گذارد.همچنين‌ موجب‌ كاهش‌ آزاد شدن‌ استيل‌كولين‌ در محل‌ اتصال‌ عصب‌ ـ عضله‌مي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: از راه‌ وريدي‌ اثر داروبلافاصله‌ شروع‌ و حدود 30 دقيقه‌ ادامه‌مي‌يابد. اين‌ دارو از طريق‌ كليه‌ها دفع‌مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجود بلوك‌قلبي‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در نارسايي‌ كبدي‌ ويا كليوي‌ بايد با احتياط فراوان‌ تجويز شود.

2 ـ در طول‌ مدت‌ تجويز اين‌ دارو، غلظت‌منيزيم‌ و ساير الكتروليت‌هاي‌ خوني‌ مرتبŠكنترل‌ شود.

3 ـ تزريق‌ داخل‌ عضلاني‌ اين‌ دارو دردناك‌است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: زيادي‌ منيزيم‌ خون‌، تهوع‌،استفراغ‌، تشنگي‌، برافروختگي‌ پوست‌،كاهش‌ فشارخون‌، آريتمي‌، اغماء، تضعيف‌تنفسي‌، خواب‌ آلودگي‌، توهم‌، فقدان‌رفلكس‌ تاندوني‌ و ضعف‌ عضلاني‌ ازعوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو به‌ علت‌ رقابت‌با يون‌ كلسيم‌ اثر داروهاي‌ غير دپلاريزان‌شل‌ كننده‌ عضلات‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌دارو در اكلامپسي‌، ECG، فشارخون‌ وعلائم‌ افزايش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌، بايد كنترل‌شود و در صورت‌ بروز نشانه‌هاي‌مسموميت‌ با منيزيم‌ (عدم‌ رفلكس‌ زانو،ضعف‌، تهوع‌، احساس‌ داغ‌ شدن‌،برافروختگي‌، خواب‌ آلودگي‌، تاري‌ ديد ولرزش‌ صدا) تزريق‌ گلوكونات‌ كلسيم‌توصيه‌ مي‌شود.

 

مقدار مصرف‌: در درمان‌ كمبود منيزيم‌حداكثر 160 ميلي‌ مول‌ يون‌ منيزيم‌ و تا 5روز ممكن‌ است‌ تجويز شود. منيزيم‌سولفات‌ در آغاز يا به‌صورت‌ تزريق‌عضلاني‌ و يا انفوزيون‌ وريدي‌ تجويزمي‌گردد. مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ 20 ـ 10ميلي‌ مول‌ يون‌ منيزيم‌ در روز است‌. درآريتمي‌ها همراه‌ با كاهش‌ پتاسيم‌ و ياآريتمي‌ از نوع‌ torsades de points مقدار

8 ميلي‌ مول‌ يون‌ منيزيم‌ طي‌ 15 ـ 10 دقيقه‌تزريق‌ وريدي‌ مي‌شود كه‌ در صورت‌ لزوم‌مي‌توان‌ اين‌ مقدار مصرف‌ را يكبار ديگرتكرار كرد. بعد از سكته‌ قلبي‌، ابتدا 8 ميلي‌مول‌ يون‌ منيزيم‌ طي‌ 20 دقيقه‌ تزريق‌وريدي‌ مي‌شود و سپس‌ 72 ـ 65 ميلي‌ مول‌يون‌ منيزيم‌ طي‌ 24 ساعت‌ انفوزيون‌مي‌شود. براي‌ جلوگيري‌ از تشنجات‌اكلامپسي‌ در ابتدا چهار گرم‌ سولفات‌منيزيم‌ طي‌ 20 دقيقه‌ تزريق‌ وريدي‌مي‌شود. سپس‌ انفوزيون‌ وريدي‌ يك‌ گرم‌در ساعت‌ سولفات‌ منيزيم‌ ادامه‌ مي‌يابد. درصورت‌ بروز تشنج‌ مجدد مي‌توان‌ 4 ـ 2گرم‌ سولفات‌ منيزيم‌ را تزريق‌ وريدي‌ كرد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection : (As sulphate 7 H2O) 10% ,

20% , 50%

 

MEFENAMIC ACID

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در دردهاي‌ ملايم‌ تامتوسط آرتريت‌ روماتوئيد (شامل‌ آرتريت‌جوانان‌)، استئوآرتريت‌ و حالات‌ مشابه‌،قاعدگي‌ دردناك‌ و منوراژي‌ در كوتاه‌ مدت‌(كمتر از 7 روز) به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: مفناميك‌ اسيد احتمالا ساخت‌پروستاگلاندين‌ها را مهار مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: بعد از مصرف‌ خوراكي‌ به‌آهستگي‌ جذب‌ و حداكثر غلظت‌ سرمي‌ آن‌

3 ـ 2 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ ايجاد مي‌گردد.توسط كبد غير فعال‌ شده‌ و نيمه‌ عمر آن‌حدود 3 ساعت‌ است‌ و از راه‌ ادرار و مدفوع‌دفع‌ مي‌گردد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در موارد حساسيت‌ به‌ASA و ساير NSAID، همراه‌ بابرونكواسپاسم‌، رينيت‌ آلرژيك‌ و كهير،بدليل‌ احتمال‌ وجود حساسيت‌ متقابل‌، درحالات‌ زخم‌ يا التهاب‌ مزمن‌ نواحي‌ فوقاني‌يا تحتاني‌ دستگاه‌ گوارش‌، پورفيري‌ و درسابقه‌ بيماري‌ كليوي‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران‌ با سابقه‌بيماريهاي‌ كليوي‌، كبدي‌ يا آسم‌ با احتياطفراوان‌ به‌كار رود.

2 ـ در صورت‌ بروز اسهال‌، مصرف‌ داروبايد قطع‌ گردد.

3 ـ در مصرف‌ طولاني‌ مدت‌، آزمايش‌ خون‌لازم‌ بوده‌ و احتمال‌ بروز پورفيري‌ وجوددارد.

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌ آلودگي‌ و عوارض‌گوارشي‌ شامل‌ تهوع‌، اسهال‌ (قطع‌ مصرف‌دارو لازم‌ است‌)، ناراحتي‌ شكمي‌،خونريزي‌ و زخم‌ گاهگاهي‌ بروز مي‌نمايدكه‌ با مصرف‌ دارو همراه‌ با غذا به‌

حداقل‌ مي‌رسد. عوارض‌ ديگر شامل‌واكنش‌هاي‌ حساسيتي‌ خصوصŠآنژيوادم‌،برونكواسپاسم‌ و بثورات‌ جلدي‌، همچنين‌سر درد، سرگيجه‌، گيجي‌، اختلالات‌شنوايي‌ نظير وزوز گوش‌ و نيز دفع‌ خون‌در ادرار مي‌باشند. كم‌ خوني‌ هموليتيك‌، كم‌خوني‌ آپلاستيك‌ و تشنج‌ با مقادير بالاممكن‌ است‌ بروز نمايد.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اثر ضد فشار خون‌مهاركننده‌هاي‌ آنزيم‌ تبديل‌ كننده‌آنژيوتانسين‌، بوسيله‌ مفناميك‌ اسيد كاهش‌يافته‌، خطر نارسايي‌ كليوي‌ و نيز افزايش‌پتاسيم‌ خون‌ احتمالا افزايش‌ مي‌يابد. خطربروز تشنج‌ با داروهاي‌ ضد ميكروبي‌كينولون‌ها بوسيله‌ اين‌ دارو افزايش‌مي‌يابد. كورتيكواستروئيدها خطر بروزعوارض‌ گوارشي‌ از جمله‌ خونريزي‌ رابوسيله‌ اين‌ دارو افزايش‌ مي‌دهند. سميت‌كليوي‌ سيكلوسپورين‌ بوسيله‌ مفناميك‌اسيد افزايش‌ مي‌يابد. دفع‌ ليتيوم‌ و احتمالامتوتركسات‌ بوسيله‌ اين‌ دارو كاهش‌ يافته‌،احتمال‌ بروز سميت‌ بوسيله‌ اين‌ داروها به‌همراه‌ يكديگر وجود دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ مصرف‌ دارو ممكن‌است‌ منجر به‌ كاهش‌ فعاليت‌ پلاكت‌هاگرديده‌ و مصرف‌ آن‌ در بيماران‌ دچاراختلالات‌ انعقادي‌ يا تحت‌ درمان‌ باداروهاي‌ ضد انعقاد از جمله‌ وارفارين‌ بايدبا احتياط باشد.

3 ـ در صورت‌ بروز اسهال‌ مصرف‌ داروبايد قطع‌ گردد.

4 ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ آلرژي‌ و افراد مسن‌مبتلا به‌ اختلالات‌ قلبي‌ يا فشارخون‌ و خيزبا احتياط مصرف‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌ ميزان‌ 500 ميلي‌گرم‌ 3 باردر روز، ترجيحŠ بعد از غذا مصرف‌مي‌گردد.

كودكان‌: در كودكان‌ بالاي‌ سن‌ شش‌ماهگي‌ به‌ ميزان‌ 25 mg/kg روزانه‌ درمقادير منقسم‌ مصرف‌ مي‌شود. به‌ جز دربيماري‌ آرتريت‌ نوجوانان‌، بيشتر از 7 روزنبايد مصرف‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Film coated tablet / Capsule: 250 mg

 

MEPIVACAINE HCI

موارد مصرف‌: مپي‌ واكائين‌ به‌عنوان‌ بيحس‌كننده‌ موضعي‌ تزريقي‌ براي‌ ايجاد بيحسي‌موضعي‌ يا منطقه‌اي‌، بمنظور انسدادحركتي‌ به‌ درجات‌ مختلف‌ قبل‌ از اعمال‌جراحي‌، دندانپزشكي‌ و زايمان‌ به‌كارمي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: بيحس‌ كننده‌هاي‌ موضعي‌ باتثبيت‌ برگشت‌پذير غشاي‌ سلولهاي‌عصبي‌ و در نتيجه‌ كاهش‌ نفوذ پذيري‌ اين‌غشاء به‌ يون‌ سديم‌، شروع‌ و هدايت‌ امواج‌عصبي‌ را متوقف‌ مي‌كنند. اين‌ عمل‌ باعث‌مهار مرحله‌ دپولاريزاسيون‌ غشاء سلول‌عصبي‌ مي‌گردد و در نتيجه‌ از انتشارپتانسيل‌ عمل‌ و هدايت‌ بعدي‌ تكانه‌هاي‌عصبي‌ جلوگيري‌ مي‌كند.

 

موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ در صورت‌ وجودبلوك‌ كامل‌ قلبي‌، خونريزي‌ شديد، افت‌شديد فشارخون‌ و شوك‌ و وجود عفونت‌در محل‌ تزريق‌ نبايد استفاده‌ گردد.

2 ـ در صورت‌ وجود سپتي‌ سمي‌ و افزايش‌احتمال‌ تحريك‌ CNS نبايد براي‌ ايجادانسداد زير عنكبوتيه‌اي‌ استفاده‌

گردد.

 

هشدارها: 1 ـ در كودكان‌ و سالمندان‌، امكان‌بروز مسموميت‌ عمومي‌ با اين‌ دارو بيشتراست‌.

2 ـ در عيب‌ كار قلبي‌ ـ عروقي‌، سابقه‌حساسيت‌ دارويي‌ و وجود التهاب‌ در محل‌تزريق‌ بايد با احتياط فراوان‌ استفاده‌ گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ به‌طور كلي‌بمقدار مصرف‌، محل‌ تزريق‌ و غلظت‌پلاسمايي‌ آن‌ بستگي‌ دارد. اختلال‌ بينايي‌،تشنج‌، سرگيجه‌، همهمه‌ يا زنگ‌ زدن‌ گوش‌،لرزش‌ يا رعشه‌، اضطراب‌، هيجان‌،عصبانيت‌، تهوع‌ و استفراغ‌ و سفتي‌ گردن‌در مواقعي‌ كه‌ تزريق‌ در نخاع‌ انجام‌ گيرد،از عوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو با داروهاي‌ضد مياستني‌، داروهاي‌ مضعف‌ CNS،داروهاي‌ گندزدا حاوي‌ فلزات‌ سنگين‌،گوانتيدين‌، مهار كننده‌هاي‌ مونوآمين‌اكسيداز و داروهاي‌ مسدد عصبي‌ ـعضلاني‌ تداخل‌ دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دارو را در صورت‌لزوم‌ مي‌توان‌ با كلرور سديم‌ ايزوتونيك‌رقيق‌ نمود.

2 ـ اين‌ فرآورده‌ قابل‌ اتو كلاو كردن‌ است‌.

مقدار مصرف‌: براي‌ انسداد عصبي‌ بازويي‌،گردني‌ و بين‌ دنده‌اي‌ و ناحيه‌ تناسلي‌ 40 ـ 5ميلي‌ ليتر از محلول‌ يك‌ درصد، براي‌ انسدادخارج‌ سخت‌ شامه‌اي‌ و كمري‌ 30 ـ 15 ميلي‌ليتر از محلول‌ 1/5 درصد، براي‌انفيلتراسيون‌ موضعي‌ غير از دندانپزشكي‌40 ميلي‌ ليتر از محلول‌ 0/5 درصد و براي‌بيحسي‌ جهت‌ كاهش‌ درد 5 ـ 1 ميلي‌ ليتر ازمحلول‌ يك‌ درصد استفاده‌ مي‌گردد. حداكثرمقدار مصرف‌ mg/kg 7 يا 400 ميلي‌گرم‌ درهر عمل‌ جراحي‌ است‌. مقدار مصرف‌ تا حدmg/kg 6 ـ 5 در كودكان‌ مجاز مي‌باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection (As HCL) : 2 %