HEXAMETHYLMELAMINE

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌كارسينوم‌ تخمدان‌ به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: از نظر ساختماني‌ شبيه‌الكيله‌كننده‌ها است‌ ولي‌ در خارج‌ از بدن‌فعاليت‌ الكيله‌كنندگي‌ نشان‌ نمي‌دهد.شواهدي‌ وجود دارد كه‌ نشان‌ مي‌دهد داروممكن‌ است‌ باعث‌ مهار ساخت‌ DNA و RNAشود.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ دارو سريع‌ و خوب‌است‌. به‌دليل‌ متابوليسم‌ سريع‌ كبدي‌،حداكثر غلظت‌ پلاسمايي‌ دارو متغير است‌.متابوليسم‌ دارو كبدي‌ است‌. نيمه‌ عمر دارودر فاز بتا 4/7-10/2 ساعت‌ و زمان‌رسيدن‌ به‌ حداكثر غلظت‌ 0/5-3 ساعت‌بوده‌ دفع‌ دارو كليوي‌ است‌.

 

هشدارها: 1 ـ سميت‌ ناشي‌ از دارو وابسته‌به‌ مقدار مصرف‌ و تجمعي‌ است‌. داروباعث‌ مهار فعاليت‌ مغز استخوان‌ و سميت‌عصبي‌ خفيف‌ تا ملايم‌ مي‌شود.

2 ـ در صورت‌ بروز خونريزي‌ غيرعادي‌،مدفوع‌ قيري‌ و سياه‌، خون‌ در ادرار يامدفوع‌ و لكه‌هاي‌ قرمز روي‌ پوست‌ بايد به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: كم‌خوني‌، لكوپني‌، سميت‌عصبي‌ مثل‌ اثرات‌ CNS و نوروپاتي‌محيطي‌، كاهش‌ پلاكت‌هاي‌ خون‌، تهوع‌ واستفراغ‌ از عوارض‌ جانبي‌ مهم‌ و نسبتŠشايع‌ دارو مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: هگزامتيل‌ ملامين‌ باداروهاي‌ مهاركننده‌ منوآمين‌اكسيد از (MAO)تداخل‌ دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ بروزعوارضي‌ از قبيل‌ عدم‌ تحمل‌ و عدم‌

پاسخ‌ دستگاه‌ گوارش‌ به‌ درمان‌ علامتي‌(وجود تهوع‌ و استفراغ‌ شديد)، كاهش‌تعداد سلول‌هاي‌ خوني‌ و سميت‌ عصبي‌پيشرونده‌ مصرف‌ دارو موقتŠ قطع‌ شود.حداقل‌ بعد از 14 روز وقفه‌، درمان‌ با مقدار

كمتر دوباره‌ شروع‌ شود. در صورت‌

ادامه‌ سميت‌ عصبي‌ حتي‌ بعد از كاهش‌مقدار مصرف‌، بايد مصرف‌ دارو قطع‌شود.

2 ـ ميزان‌ سميت‌ عصبي‌ متناسب‌ با مقدارمصرف‌ است‌. سميت‌ عصبي‌ با قطع‌مصرف‌ دارو برگشت‌پذير است‌. لازم‌ است‌در فواصل‌ درمان‌ آزمايشات‌ نورولژيك‌انجام‌ شود.

3 ـ براي‌ كاهش‌ عوارض‌ گوارشي‌، داروبعد از غذا ميل‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: در درمان‌ كارسينوم‌تخمدان‌ mg/m2/day 260 در چهار نوبت‌منقسم‌ بعد از هر نوبت‌ غذا و موقع‌ خواب‌به‌مدت‌ 14-21 روز متوالي‌ از يك‌ دوره‌ 28روزه‌ مصرف‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Capsule: 100 mg

 

HYDROXYUREA

موارد مصرف‌: هيدوركسي‌ اوره‌ در درمان‌كارسينوم‌ تخمدان‌، كنترل‌ موضعي‌كارسينوم‌ سلولهاي‌ سنگفرشي‌، سر وگردن‌ به‌ استثناء لبها و كارسينوم‌ پيشرفته‌پروستات‌، در درمان‌ لوسمي‌ ميلوسيتيك‌مزمن‌ و ملانوم‌ بدخيم‌ و پلي‌ سيتمي‌ ورامصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: ظاهرŠ هيدوركسي‌ اوره‌ درمرحله‌ S تقسيم‌ سلولي‌ اثر مي‌گذارد و درساخت‌  DNAتداخل‌ مي‌نمايد بدون‌ آن‌ كه‌تأثيري‌ بر ساخت‌ RNA يا پروتئين‌ داشته‌باشد.

 

فارماكوكينتيك‌: هيدوركسي‌ اوره‌ به‌ خوبي‌از مجراي‌ گوارشي‌ جذب‌ مي‌شود.متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ است‌ و از سد خوني‌ ـمغزي‌ عبور مي‌كند و دفع‌ آن‌ كليوي‌ (50درصد به‌صورت‌ تغيير نيافته‌) و ريوي‌(به‌صورت‌ دي‌ اكسيد كربن‌) است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: كم‌خوني‌، غيرطبيعي‌شدن‌اريتروسيت‌ها و لكوپني‌ از عوارض‌ شايع‌هيدوركسي‌ اوره‌ هستند.

 

مقدار مصرف‌: مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌در كارسينوم‌ سر و گردن‌ يا تخمدان‌، ياملانوم‌ بدخيم‌ مقدار 60-80 mg/kg يا

2-3 g/m2 در يك‌ مقدار مصرف‌ واحد هرسه‌ روز به‌صورت‌ تنها يا همراه‌ باراديوتراپي‌ و يا mg/kg/day 20-30 در يك‌وعده‌ و در لوسمي‌ ميلوسيتيك‌ مزمن‌مقاوم‌ روزانه‌ به‌ مقدار 20-30 mg/kgبه‌صورت‌ يك‌ جا و يا در دو وعده‌ منقسم‌تجويز مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Capusle: 500 mg

 

IDARUBICIN

موارد مصرف‌: ايداروبيسين‌ به‌همراه‌ سايرداروهاي‌ ضد لوسمي‌ براي‌ درمان‌ AMLدر بزرگسالان‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: ايداروبيسين‌ از طريق‌ واكنش‌با آنزيم‌ توپوايزومراز II مانع‌ ساخت‌اسيدهاي‌ هسته‌اي‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: نيمه‌ عمر دارو حدود 22ساعت‌ است‌. دفع‌ دارو عمدتŠ صفراوي‌ وبه‌صورت‌ متابوليت‌ است‌. ايداروبيسين‌ تابيش‌ از صد برابر غلظت‌ پلاسمايي‌ درسلول‌هاي‌ هسته‌دار خون‌ و مغز استخوان‌تجمع‌ مي‌يابد.

 

هشدارها: 1 ـ اغلب‌ بيماراني‌ كه‌ايداروبيسين‌ را با مقادير درماني‌ مصرف‌مي‌كنند به‌ تضعيف‌ شديد مغز استخوان‌مبتلا مي‌شوند. اين‌ عارضه‌ ممكن‌ است‌منجر به‌ مرگ‌ بيمار ناشي‌ از عفونت‌ و ياخونريزي‌ شديد شود.

2 ـ ايداروبيسين‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ايجادعوارض‌ سمي‌ قلبي‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: عفونت‌، تهوع‌ و استفراغ‌،ريزش‌ مو، اسهال‌ و كرامپ‌هاي‌ شكمي‌،خونريزي‌ و موكوزيت‌ از عوارض‌ شايع‌ايداروبيسين‌ هستند.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ ايداروبيسين‌ بايدآهسته‌ و طي‌ 10-15 دقيقه‌ تزريق‌ شود.

2 ـ ايداروبيسين‌ هنگام‌ تزريق‌ نبايد با سايرداروها مخلوط شود.

 

مقدار مصرف‌: به‌منظور درمان‌  AMLمقدارmg/m2/day 12 به‌مدت‌ 3 روز همراه‌ باسيتارابين‌ تزريق‌ آهسته‌ وريدي‌ مي‌شود.ممكن‌ است‌ مقدار 100 mg/m2/day به‌مدت‌7 روز به‌صورت‌ انفوزيون‌ مداوم‌ و ياmg/m2 25 به‌صورت‌ تزريق‌ واحد همراه‌ باmg/m2/day 200 به‌مدت‌ 5 روز به‌صورت‌انفوزيون‌ مداوم‌ نيز مصرف‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 5 mg, 10 mg

 

IFOSFAMIDE

موارد مصرف‌: موارد مصرف‌ ايفوسفاميدتا حد زيادي‌ مشابه‌ سيكلوفسفاميد است‌.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو ايزومرسيكلوفسفاميد بوده‌ و اثرات‌ آلكيله‌كننده‌آن‌ احتمالا مشابه‌ سيكلوفسفاميد است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو در كبد متابوليزه‌ وفعال‌ مي‌گردد و نيمه‌ عمر آن‌ حدود 3 روزاست‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ سمي‌ آن‌ بر روي‌مجاري‌ ادراري‌ ممكن‌ است‌ بيشتر ازسيكلوفسفاميد باشد. تهوع‌، استفراغ‌،اختلالات‌ سيستم‌ عصبي‌ مركزي‌ از جمله‌اغتشاش‌ شعور و بي‌حالي‌ از عوارض‌جانبي‌ مهم‌ دارو هستند.

 

مقدار مصرف‌: مقدار g/m2/day 1 به‌مدت‌ 5روز تزريق‌ وريدي‌ مي‌شود كه‌ هر 3 هفته‌يكبار قابل‌ تكرار است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 1g

 

INTERFERONS (ALPHA)

موارد مصرف‌: انترفرون‌ آلفا در درمان‌لوسمي‌ Hairy cell، كونديلوماتا الكوميناتا،هپاتيت‌ مزمن‌ فعال‌، non A و non B/C،ساركوم‌ كاپوسي‌ همراه‌ با ايدز، كارسينوم‌مثانه‌، كارسينوم‌ كليه‌، لوسمي‌ ميلوسيتيك‌مزمن‌، پاپيلوماتوزيس‌ لارنژيال‌، لنفوم‌هاي‌غيرهوچكيني‌، ملانوم‌ بدخيم‌، ميلوم‌مولتيپل‌ و ميكوزفونگوئيد مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ در درمان‌كارسينوم‌ دهانه‌ رحم‌ نيز مصرف‌شده‌است‌.

 

مكانيسم‌ اثر: انترفرون‌ها اثر ضدويروس‌،ضدتكثير و تقويت‌ ايمني‌ دارند. فعاليت‌ضدويروس‌ و ضدتكثير آن‌ به‌علت‌ تغييردر ساخت‌ DNA و RNA و پروتئين‌هاي‌سلولي‌ شامل‌ انكوژن‌هاست‌. انتروفرون‌همچنين‌ باعث‌ كاهش‌ تكثير سلول‌ و نيزافزايش‌ فعاليت‌ فاگوسيتيك‌ ماكروفاژها واثرات‌ سيتوتوكسيسيته‌ لنفوسيت‌ها برروي‌ سلول‌هاي‌ هدف‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌دارو بيش‌ از 80% است‌. متابوليسم‌ داروكليوي‌ است‌. نيمه‌ عمر آلفا 2a ركامبيننت‌بعد از تزريق‌ عضلاني‌ 6-8 ساعت‌ وبه‌صورت‌ انفوزيون‌ وريدي‌ 3/7-8/5ساعت‌ است‌. نيمه‌ عمر آلفا  2bركامبيننت‌بعد از تزريق‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌ 2-3ساعت‌ است‌. با مقدار مصرف‌ روزانه‌به‌صورت‌ تزريق‌ عضلاني‌، ممكن‌ است‌دارو در بدن‌ تجمع‌ يابد. زمان‌ رسيدن‌ به‌حداكثر اثر شكل‌ ركامبيننت‌ آلفا 2a با يك‌نوبت‌ تجويز عضلاني‌ 3/8 ساعت‌ و از راه‌جلدي‌ 7/3 ساعت‌ است‌ و براي‌ ركامبيننت‌آلفا  2bبه‌صورت‌ يك‌ نوبت‌ تجويزعضلاني‌ يا زيرجلدي‌ 3-12 ساعت‌ است‌.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ حساس‌ بودن‌بيمار به‌ انترفرون‌ آلفا ممكن‌ است‌ به‌ انواع‌ديگر آن‌ نيز حساسيت‌ نشان‌ دهد. بيماران‌حساس‌ به‌ ايمونوگلبولين‌ موش‌ ممكنست‌به‌ انترفرون‌ ركامبيننت‌ آلفا  2aنيز حساس‌باشند.

2 ـ به‌دليل‌ تفاوت‌ در مقدار مصرف‌نمي‌توان‌ انواع‌ انتروفرونهاي‌ آلفا را بدون‌دستور پزشك‌، به‌جاي‌ هم‌ مصرف‌ نمود.

3 ـ در صورت‌ وجود بيماري‌ اتوايمون‌ ياسابقه‌ آن‌، بيماري‌ شديد قلبي‌ مثل‌انفاركتوس‌ ميوكارد اخير، ديابت‌ مليتوس‌مستعد به‌ كتواسيدوز، بيماري‌ ريه‌، آبله‌مرغان‌، زونا، اختلال‌ كار CNS، سايكوزشديد يا سابقه‌ ابتلاء به‌ آن‌، اختلالات‌تشنجي‌، حساسيت‌ به‌ دارو، درمان‌ هپاتيت‌non A و non B/C، عيب‌ كار تيروئيد وكاهش‌ فعاليت‌ مغز استخوان‌ با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

4 ـ در صورت‌ بروز خونريزي‌ غيرعادي‌،مدفوع‌ سياه‌ و قيري‌، خون‌ در ادرار يامدفوع‌ و بروز لكه‌هاي‌ قرمز رنگ‌ روي‌پوست‌ با پزشك‌ تماس‌ گرفته‌شود.

5 ـ در صورت‌ بروز عوارض‌ جانبي‌ شديد،كاهش‌ مقدار مصرف‌ تا 50 درصد و يا قطع‌موقتي‌ مصرف‌ دارو پيشنهاد مي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: تغيير حس‌ چشايي‌ يااحساس‌ طعم‌ فلزي‌، اسهال‌، سرگيجه‌،خشكي‌ دهان‌، سندرم‌ شبه‌ سرماخوردگي‌،كاهش‌ اشتها، تهوع‌ و استفراغ‌، بثورات‌جلدي‌، خستگي‌ غيرعادي‌، كم‌ خوني‌،لكوپني‌، ترومبوسيتوپني‌، مسموميت‌ كبدي‌و كاهش‌ نسبي‌ ميزان‌ مو از عوارض‌ جانبي‌مهم‌ و نسبتŠ شايع‌ دارو مي‌باشند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ كاهش‌ اشتها وخستگي‌ غيرعادي‌ با ادامه‌ مصرف‌ بيشترمشخص‌ مي‌شود و ممكن‌ است‌ نياز به‌كاهش‌ مقدار مصرف‌ باشد. كم‌ اشتهايي‌معمولا طي‌ 4 هفته‌ و خستگي‌ غيرعادي‌هفته‌ها بعد از قطع‌ دارو برطرف‌ مي‌شود.همچنين‌ تهوع‌ و استفراغ‌ معمولا 3-5 روزبعد از قطع‌ مصرف‌ دارو برطرف‌ مي‌گردد.

2 ـ تزريق‌ زيرجلدي‌ براي‌ بيماراني‌ كه‌ترومبوسيتوپني‌ دارند و يا خطر خونريزي‌در آنها وجود دارد، ترجيح‌ داده‌ مي‌شود.

3 ـ كاهش‌ فشار خون‌ طي‌ درمان‌ يا تا 2روز بعد از درمان‌ ديده‌ مي‌شود و نياز به‌درمان‌ كمكي‌ جانشيني‌ مايعات‌ دارد. لازم‌است‌ بيماران‌ به‌خصوص‌ در شروع‌ درمان‌براي‌ كاهش‌ خطر افت‌ فشار خون‌ و ازدست‌ رفتن‌ مايعات‌، مايعات‌ فراوان‌مصرف‌ كنند. گاهي‌ نيز افزايش‌ فشار خون‌مشاهده‌ مي‌شود كه‌ خفيف‌ و گذرا مي‌باشد.

4 ـ كاهش‌ تعداد لكوسيت‌ و پلاكت‌ بامصرف‌ انترفرون‌ آلفا 2b ركامبيننت‌ طي‌3-5 روز درمان‌ مشاهده‌ مي‌شود و 3-5روز بعد از قطع‌ مصرف‌ دارو بهبودمي‌يابد.

5 ـ سندرم‌ شبه‌ سرماخوردگي‌ در اغلب‌بيماران‌ و به‌طور قطع‌ بيشتر در هفته‌ اول‌درمان‌ مشاهده‌ مي‌شود كه‌ به‌تدريج‌ به‌علت‌مقاومت‌ طي‌ 2-4 هفته‌ و با ادامه‌ درمان‌كاهش‌ مي‌يابد. در صورت‌ تكرار تب‌ وسردرد و علائم‌ شبه‌ سرماخوردگي‌ قبل‌ وبعد از مصرف‌ انترفرون‌ ممكن‌ است‌ نياز به‌استامينوفن‌ باشد. در صورت‌ تداوم‌سردرد كاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو پيشنهادشده‌ است‌.

مقدار مصرف‌:

انترفرون‌ آلفا 2a: در درمان‌ لوسمي‌Hairy cell به‌صورت‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌ابتدا 3 ميليون‌ واحد در روز به‌مدت‌ 16 روزتا 24 هفته‌ مصرف‌ مي‌شود. براي‌ درمان‌نگهدارنده‌ به‌صورت‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌3 ميليون‌ واحد سه‌ بار در هفته‌ به‌كارمي‌رود. در ساركوم‌ كاپوسي‌ همراه‌ با ايدزبه‌صورت‌ عضلاني‌ يا زير جلدي‌ ابتدا 36ميليون‌ واحد در روز به‌مدت‌ 10-12 هفته‌يا 3 ميليون‌ واحد در روز در روزهاي‌ اول‌تا سوم‌ و 9 ميليون‌ واحد در روزهاي‌چهارم‌ تا ششم‌ و 18 ميليون‌ واحد در روزدر روزهاي‌ هفتم‌ تا نهم‌ درمان‌ مصرف‌مي‌شود و براي‌ باقيمانده‌ دوره‌ 10-12هفته‌اي‌ روزي‌ 36 ميليون‌ واحد تزريق‌مي‌شود. در درمان‌ نگهدارنده‌ به‌صورت‌عضلاني‌ يا زير جلدي‌ 36 ميليون‌ واحد سه‌بار در هفته‌ تزريق‌ مي‌گردد.

انترفرون‌ آلفا 2b: در درمان‌ لوسمي‌Hairy cell به‌صورت‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌2 ميليون‌ واحد سه‌ بار در هفته‌ تزريق‌مي‌شود. در درمان‌ كونديلوماتا آكوميناتابه‌صورت‌ تزريق‌ داخل‌ ضايعه‌ 1 ميليون‌واحد در زگيل‌ (تا 5 زگيل‌) سه‌ بار در هفته‌يك‌ روز در ميان‌ به‌مدت‌ سه‌ هفته‌ تجويزمي‌شود. در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ دلخواه‌حاصل‌ نشد، 12-16 هفته‌ بعد از شروع‌درمان‌ اوليه‌، دوره‌ دوم‌ تجويز مي‌شود. درصورتي‌ كه‌ تعداد زگيل‌ها 6-10 عدد باشدمي‌توان‌ 5 زگيل‌ را در دوره‌ اول‌ و 5 زگيل‌ رادر دوره‌ دوم‌ درمان‌ نمود و در صورتي‌ كه‌بيشتر از 10 زگيل‌ باشد نياز به‌ دوره‌هاي‌بعدي‌ مي‌باشد. در ساركوم‌ كاپوسي‌ همراه‌با ايدز به‌صورت‌ عضلاني‌ يا وريدي‌ 30ميليون‌ واحد به‌ ازاي‌ هر مترمربع‌ سطح‌بدن‌ سه‌ بار در هفته‌ تجويز مي‌شود. دردرمان‌ هپاتيت‌ مزمن‌ فعال‌ non A وnonB/C به‌صورت‌ عضلاني‌ يا زير جلدي‌3 ميليون‌ واحد سه‌ بار در هفته‌ تزريق‌مي‌گردد و در صورت‌ عود بيماري‌ مقدارمصرف‌ تكرار مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection