CHLORAMBUCIL

موارد مصرف‌: كلرامبوسيل‌ در درمان‌لوسمي‌ و لنفوم‌هاي‌ هوچكيني‌ وغيرهوچكيني‌ مصرف‌ مي‌شود. اين‌ دارو به‌عنوان‌ كاهنده‌ فعاليت‌ سيستم‌ ايمني‌ نيزمصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: كلرامبوسيل‌ بطورغيراختصاصي‌ بر چرخه‌ سلولي‌ تأثيرگذارده‌ و براي‌ سلولهايي‌ كه‌ در حال‌ تكثيرنيستند. نيز سمي‌ است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: كلرامبوسيل‌ به‌ خوبي‌ و باسرعت‌ از مجراي‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌شود.متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ و نيمه‌ عمر آن‌ تقريبŠ 5ساعت‌ است‌. حداكثر غلظت‌ پلاسمايي‌ داروپس‌ از يك‌ ساعت‌ بوجود مي‌آيد. اثردرماني‌ آن‌ معمولا پس‌ از 3-4 هفته‌ ظاهرمي‌شود. دفع‌ اين‌ دارو كليوي‌ است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: عمده‌ترين‌ عارضه‌ جانبي‌كلرامبوسيل‌ تضفيف‌ مغز استخوان‌ است‌.لكوپني‌، نوتروپني‌، ترومبوسيتوپني‌ كاهش‌ايمني‌، بروز عفونت‌ از عوارض‌ شايع‌ اين‌دارو هستند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ مصرف‌ مايعات‌ كافي‌و يا تجويز آلوپورينول‌ از بروز سميت‌كليوي‌ ناشي‌ از بالا رفتن‌ اسيداوريك‌ دربيماران‌ مبتلا به‌ لوسمي‌ و لنفوم‌ جلوگيري‌مي‌كند.

2 ـ در صورت‌ بروز سميت‌ تنفسي‌ يا ايجادبثورات‌ جلدي‌ شديد لازم‌ است‌ مصرف‌دارو قطع‌ گردد.

3 ـ با توجه‌ به‌ احتمال‌ بروز تضعيف‌ مغزاستخوان‌ كلرامبوسيل‌ بايد به‌ فاصله‌ 4-6هفته‌ از تجويز پرتو درماني‌ يا سايرداروهاي‌ شيمي‌ درماني‌ مورد مصرف‌قرار گيرد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: درمان‌ لوسمي‌ لنفوسيتيك‌مزمن‌، لنفوم‌هاي‌ هوچكيني‌ و غير هوچكيني‌در شروع‌ درمان‌0/1-0/2mg/kg (معمولا 4تا 10 ميلي‌گرم‌) يك‌ يا چند بار در روزمصرف‌ مي‌شود. درمان‌ متناوب‌ به‌ فاصله‌دو هفته‌ باعث‌ كاهش‌ عوارض‌ خوني‌ دارومي‌گردد در اين‌ صورت‌ مقدار مصرف‌ اوليه‌0/4 mg/kg مي‌باشد كه‌ هر دو هفته‌ يكبار تا0/1 mg/kg قابل‌ افزايش‌ است‌ تا ميزان‌ موثريا سمي‌ دارو حاصل‌ شده‌ و به‌ اين‌ ترتيب‌مقدار مصرف‌ دارو تنظيم‌ مي‌گردد.

به‌عنوان‌ كاهنده‌ ايمني‌ در درمان‌سندرم‌ نفروتيك‌ mg/kg 0/2 ـ 0/1 يكبار درروز به‌ مدت‌ 12 ـ 8 هفته‌ مصرف‌ مي‌شود.حداكثر ميزان‌ مصرف‌ اين‌ دارو 14mg/kgو حداكثر دوره‌ درمان‌ 12 هفته‌ مي‌باشد.برخي‌ از پزشكان‌ ميزان‌ مصرف‌ را8/2mg/kg و حداكثر دوره‌ درمان‌ را شش‌هفته‌ توصيه‌ مي‌كنند.

كودكان‌: در لوسمي‌ لنفوسيتيك‌ مزمن‌،لنفوم‌هاي‌ هوچكيني‌ 0/1-0/2 mg/kg يك‌ ياچند بار در روز مصرف‌ مي‌شود. ميزان‌مصرف‌ به‌ عنوان‌ كاهنده‌ ايمني‌ در سندرم‌نفروتيك‌ مشابه‌ مقدار مصرف‌ بزرگسالان‌است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 2 mg

 

CHLORMETHINE (NITROGEN MUSTARD)

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در بيماريهاي‌سرطان‌ ريه‌، لوسمي‌، (لنفوسيتيك‌ مزمن‌ ولوسمي‌ ميلوسيتيك‌ مزمن‌)، لنفوم‌هوچكيني‌ (و بعضي‌ از انواع‌ غيرهوچكيني‌)، ترشحات‌ ناشي‌ از توموربدخيم‌، ميكوزفونكوئيد و پلي‌ سيتمي‌ ورابكار برده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با ايجاد اتصال‌ بين‌دو رشته‌ DNA و نيز RNA موجب‌ مهارساخت‌ پروتئين‌ها و نهايتŠ مرگ‌ سلول‌مي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: كلرمتين‌ بسرعت‌ توسطمايعات‌ بدن‌ غيرفعال‌ و بعد از تزريق‌ داخل‌حفره‌اي‌ بطور ناقص‌ جذب‌ مي‌گردد. اين‌دارو بسرعت‌ توسط بافتها و مايعات‌ بدن‌خنثي‌ و اثر آن‌ طي‌ چند ثانيه‌ تا چند دقيقه‌ظاهر مي‌شود.

 

هشدارها: در موارد زير دارو بايد با احتياطتجويز گردد:

1 ـ كاهش‌ فعاليت‌ مغز استخوان‌، افرادي‌ كه‌سابقه‌ تومور مغز استخوان‌ و يا عفونتهاي‌شديد و گسترده‌ داشته‌اند.

2 ـ اين‌ دارو احتمالا باعث‌ تضعيف‌ گنادهادر هر دو جنس‌ مي‌گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: تب‌، لرز و يا گلو درد، وقفه‌در فعاليت‌ اندامهاي‌ تناسلي‌، بثورات‌ناگهاني‌، كاهش‌ شنوايي‌ و زنگ‌ زدن‌ گوش‌از عوارض‌ جانبي‌ شايع‌ اين‌ دارو مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: كلرمتين‌ ممكن‌ است‌غلظت‌ خوني‌ اسيداوريك‌ را افزايش‌ دهد.بنابراين‌ اگر همزمان‌ با آلوپورينول‌ وكلشي‌سين‌ مصرف‌ شود، تنظيم‌ مقدارمصرف‌ داروهاي‌ ضد نقرس‌ ضروري‌است‌.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ احتمال‌ بروز مكررتهوع‌، استفراغ‌ و كاهش‌ اشتها وجود داردولي‌ درمان‌ را با وجود اين‌ عوارض‌ بايدادامه‌ داد.

2 ـ در صورت‌ بروز خونريزي‌ غيرطبيعي‌،دفع‌ دشوار ادرار، مدفوع‌ سياه‌رنگ‌ ووجود نقاط قرمز رنگ‌ در روي‌ پوست‌حتمŠ پزشك‌ بايد در جريان‌ قرار گيرد.

3 ـ از استنشاق‌ و تماس‌ چشمي‌ و خوراكي‌با دارو خودداري‌ گردد و در صورت‌ تماس‌فورŠ محل‌ با آب‌ براي‌ حداقل‌ 15 دقيقه‌ وسپس‌ با محلول‌ 2% تيوسولفات‌ سديم‌شسته‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: بصورت‌ تجويز وريدي‌،مقدار 0/4 mg/kg/day بصورت‌ يك‌ جا يا در2-4 مقدار منقسم‌ متوالي‌ مصرف‌ مي‌شود.در تجويز داخل‌ حفره‌اي‌ ميزان‌ mg/kg 0/4يا بصورت‌ داخل‌ پريكارد مقدار mg/kg 0/2مصرف‌ مي‌شود. اين‌ مقدار در افرادي‌ كه‌قبلا تحت‌ درمان‌ با ديگر داروهاي‌ سمي‌براي‌ سلول‌ قرار گرفته‌اند. به‌0/2-0/3mg/kg/day كاهش‌ مي‌يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 10 mg

 

CISPLATIN

موارد مصرف‌: سيس‌پلاتين‌ در درمان‌كارسينوماي‌ مثانه‌، تخمدان‌ و بيضه‌مصرف‌ مي‌شود. همچنين‌ اين‌ دارو دردرمان‌ كارسينوم‌هاي‌ قشر غده‌ فوق‌ كليه‌،پستان‌، رحم‌، دستگاه‌ گوارش‌، ريه‌،پروستات‌، سرو گردن‌ و تومورهاي‌ germcell، نوروبلاستوما و اوستئوساركومامصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: سيس‌پلاتين‌ مشابه‌ عوامل‌الكيله‌ كننده‌ عمل‌ مي‌كند و احتمالا از طريق‌ايجاد اتصال‌ بين‌ رشته‌هاي‌ DNA و نيزRNA، در عملكرد آنها تداخل‌ مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: سيس‌پلاتين‌ به‌ سرعت‌ ازطريق‌ واكنش‌هاي‌ غير آنزيمي‌ هيدروليزمي‌شود. از سد خوني‌ ـ مغزي‌ براحتي‌عبور نمي‌كند. نيمه‌ عمر آن‌ حدود يك‌ساعت‌ است‌. دفع‌ آن‌ عمدتŠ كليوي‌ است‌ولي‌ پلاتين‌ ناشي‌ از هيدروليز دارو ممكن‌است‌ تا 4 ماه‌ در بافت‌ها باقي‌ بماند.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در بيماران‌مبتلا به‌ نارسائي‌ شنوائي‌، بايد با احتياطفراوان‌ صورت‌ گيرد.

2 ـ اثرات‌ سوء دارو بر روي‌ شنوائي‌دركودكان‌ ممكن‌ است‌ شديدتر باشد.

3 ـ طي‌ مصرف‌ دارو، ارزيابي‌ نورولوژيك‌و ميزان‌ شنوائي‌ بيمار بايد انجام‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: كم‌ خوني‌ ثانويه‌، نوتروپني‌،ترومبوسيتوپني‌، سميت‌ كليوي‌، افزايش‌اسيد اوريك‌ خون‌ يا نفروپاتي‌ ناشي‌ ازاسيد اوريك‌ و سميت‌ شنوائي‌ از عوارض‌شايع‌ سيس‌پلاتين‌ هستند.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌سيس‌پلاتين‌ با داروهاي‌ سمي‌ براي‌ كليه‌ ياسيستم‌ شنوائي‌ باعث‌ تشديد عوارض‌جانبي‌ دارو مي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ انفوزيون‌ وريدي‌مايعات‌ به‌ مقدار زياد هنگام‌ تجويزسيس‌پلاتين‌، باعث‌ كاهش‌ سميت‌ كليوي‌ ياشنوائي‌ ناشي‌ از دارو مي‌گردد. همچنين‌افزايش‌ ميزان‌ ادرار قبل‌ و طي‌ درمان‌ بادارو، كمك‌ بسيار زيادي‌ به‌ كاهش‌ عوارض‌جانبي‌ دارو مي‌كند.

2 ـ انفوزيون‌ آهسته‌ وريدي‌ سيس‌پلاتين‌طي‌ 1-5 روز كمتر باعث‌ تهوع‌ و استفراغ‌مي‌شود، ولي‌ تأثيري‌ روي‌ ميزان‌ بروزسميت‌ كليوي‌ يا شنوائي‌ ندارد.

3 ـ براي‌ جلوگيري‌ از سميت‌ كليوي‌تجمعي‌، توصيه‌ مي‌شود مصرف‌ مجدددارو حداقل‌ 3-4 هفته‌ بعد از مصرف‌ اوليه‌صورت‌ گيرد.

 

مقدار مصرف‌: در درمان‌ تومورهاي‌متاستاز يافته‌ بيضه‌ mg/m2 20 در روز به‌مدت‌ 5 روز مصرف‌ مي‌شود. در درمان‌تومورهاي‌ متاستاز يافته‌ تخمدان‌

50 mg/m2 هر 3 هفته‌ يكبار همراه‌ بادوكسوروبيسين‌ يا mg/m2 100 به‌ تنهائي‌هر 4 هفته‌ يكبار تزريق‌ وريدي‌ مي‌شود. دردرمان‌ سرطان‌ پيشرفته‌ مثانه‌، مقدارmg/m2 50-70 هر 3-4 هفته‌ ترزيق‌ وريدي‌مي‌شود. مقدار مصرف‌ دارو در يك‌ دوره‌درماني‌ نبايد از 120 mg/m2 بيشتر شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 1 mg, 10 mg, 50 mg

 

CLADRIBINE

موارد مصرف‌: كلادريبين‌ در درمان‌ لوسمي‌hairy cell بكار مي‌رود و در درمان‌ لوسمي‌لنفوسيتيك‌ مزمن‌، لنفوم‌هاي‌ غيرهوچكيني‌و ماكروگلوبولينمي‌ والدنستروم‌ نيزمصرف‌ شده‌ است‌.

 

مكانيسم‌ اثر: متابوليت‌هاي‌ فسفريله‌ شده‌كلادريبين‌ در لنفوسيت‌ها و منوسيتهاتجمع‌ يافته‌ و اين‌ سلولها را از بين‌

مي‌برند. اثر دارو در چرخه‌ سلولي‌ غيراختصاصي‌ بوده‌ و به‌ ميزان‌ يكساني‌ درمرحله‌ تقسيم‌ و استراحت‌ لنفوسيتها اثرمي‌كند.

فارماكوكينتيك‌: كلادريبين‌ از سد خوني‌ ـمغزي‌ عبور مي‌كند. متابوليسم‌ داروسلولي‌ است‌. در انفوزيون‌ مداوم‌ وريدي‌نيمه‌ عمر توزيع‌ دارو حدود 30 دقيقه‌ ونيمه‌ عمر نهايي‌ آن‌ 7 ساعت‌ است‌.

 

هشدارها: 1 ـ دارو به‌ ميزان‌ قابل‌

توجهي‌ براي‌ سلولهاي‌ خون‌ ساز سميت‌دارد.

2 ـ در صورت‌ بروز سميت‌ عصبي‌ مصرف‌دارو قطع‌ شود.

3 ـ شروع‌ دروه‌هاي‌ بعدي‌ درماني‌ باكلادريبين‌ با احتياط فراوان‌ و در صورتي‌است‌ كه‌ اثرات‌ خوني‌ دوره‌ قبلي‌ از بين‌ رفته‌باشد.

 

عوارض‌ جانبي‌: كم‌خوني‌ شديد، عفونت‌،نوتروپني‌ شديد، بثورات‌ پوستي‌،ترومبوسيتوپني‌، سرفه‌، تورم‌، فلبيت‌،كوتاه‌ شدن‌ نفس‌، درد معده‌، تاكيكاردي‌،بي‌اشتهايي‌، سردرد، تهوع‌ و استفراغ‌ وخستگي‌ غيرعادي‌ از عوارض‌ جانبي‌ مهم‌ ونسبتŠ شايع‌ دارو مي‌باشند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در دو هفته‌ اول‌درمان‌ لوسمي‌ hairy cell، كم‌ خوني‌،نوتروپني‌، و ترومبوسيتوپني‌ بدترمي‌شود، سپس‌ علائم‌ بهبود مي‌يابد.

2 ـ طي‌ يك‌ ماه‌ اول‌ درمان‌ بدليل‌ كم‌ خوني‌ممكن‌ است‌ نياز به‌ انتقال‌ خون‌ باشد. زمان‌متوسط براي‌ بازگشت‌ هموگلوبين‌ به‌ميزان‌ طبيعي‌ 8 هفته‌ است‌.

3 ـ تب‌ بين‌ روزهاي‌ پنجم‌ و هفتم‌ درمان‌ ويا كمي‌ ديرتر بروز مي‌كند و معمولا درلوسمي‌ hairy cell ديده‌ مي‌شود. درصورت‌ بروز تب‌ بيمار از نظر عفونت‌بررسي‌ مي‌شود. عفونت‌ بدليل‌ كاهش‌منوسيت‌هاست‌ و 6-12 ماه‌ بعد تعدادمنوسيت‌ها به‌ ميزان‌ طبيعي‌ بر مي‌گردد.

4 ـ زمان‌ متوسط براي‌ بازگشت‌ تعدادپلاكت‌هاي‌ كاهش‌ يافته‌ به‌ ميزان‌ طبيعي‌(بدليل‌ ترومبوسيتوپني‌ ناشي‌ از دارو) 12روز است‌. در موارد غير از لوسمي‌ hairycell، اين‌ زمان‌ طولاني‌تر بوده‌ و كاهش‌مقدار مصرف‌ و تكرار دوره‌ درمان‌ ممكن‌است‌ نياز باشد.

 

مقدار مصرف‌: در درمان‌ لوسمي‌ hairy cellبصورت‌ انفوزيون‌ وريدي‌ مداوم‌mg/kg/day 0/1 بمدت‌ 7 روز مصرف‌مي‌شود. در اين‌ بيماري‌ بطور معمول‌ فقطيك‌ دوره‌ درمان‌ كافي‌ است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 10 mg/10 ml