BUSERELIN

موارد مصرف‌: بوسرلين‌ در درمان‌كارسينوماي‌ پيشرفته‌ پروستات‌ مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو همچنين‌ بعنوان‌ محرك‌تخمك‌گذاري‌ در روش‌ تلقيح‌ مصنوعي‌براي‌ IVF نيز استفاده‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: بوسرلين‌ آنالوگ‌ صناعي‌ LHRHاست‌. اين‌ دارو ابتدا باعث‌ تحريك‌آزادسازي‌ LH و FSH از هيپوفيز قدامي‌مي‌شود كه‌ اين‌ دو نيز باعث‌ افزايش‌ سريع‌غلظت‌ تستوسترون‌ مي‌شوند اما ادامه‌مصرف‌ آن‌ در درمان‌ كارسينوماي‌پروستات‌ باعث‌ كاهش‌ ترشح‌ LH و FSH ومتعاقبŠ باعث‌ كاهش‌ غلظت‌ تستوسترون‌مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: بوسرلين‌ بصورت‌متابوليت‌ از طريق‌ ادرار دفع‌ مي‌شود نيمه‌عمر پلاسمايي‌ آن‌ 3-6 دقيقه‌ است‌ و به‌ غيراز هيپوفيز قدامي‌، شش‌ و كليه‌ در بافت‌ديگري‌ تجمع‌ نمي‌يابد.

 

هشدارها: طي‌ ماه‌ اول‌ درمان‌ بيمار بايد ازنظر خطر انسداد حالب‌ و اختلالات‌ نخاعي‌تحت‌ مراقبت‌ باشد.

 

عوارض‌ جانبي‌: افزايش‌ درد استخوان‌،بي‌حسي‌ دستها و پاها، اشكال‌ در دفع‌ ادرارو احساس‌ ضعف‌ در پا، ناتواني‌ جنسي‌،گرگرفتگي‌، خارش‌، قرمزي‌ يا تورم‌ درناحيه‌ تزريق‌، اسهال‌، كاهش‌ اشتها، تهوع‌ يااستفراغ‌، تورم‌ و حساس‌تر شدن‌ سينه‌ وتورم‌ پا از عوارض‌ جانبي‌ مهم‌ دارو هستند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: طي‌ درمان‌ با دارو غلظت‌پلاسمايي‌ تستوسترون‌ بيمار بايداندازه‌گيري‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: در كارسينوماي‌ پروستات‌0/5 ميلي‌گرم‌ بصورت‌ تزريق‌ زيرجلدي‌ هرهشت‌ ساعت‌ يكبار به‌ مدت‌ هفت‌ روزمصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌0/2 ميلي‌گرم‌ بصورت‌ تزريق‌ زير جلدي‌يكبار در روز مي‌باشد.

اشكال‌ دارويي‌:

Injection (As Acetate): 1 mg/ml

Nasal Spray

 

BUSULFAN

موارد مصرف‌: بوسولفان‌ در درمان‌ لوسمي‌ميلوسيتيك‌ مزمن‌ بكار مي‌رود و در درمان‌لوسمي‌ ميلوسيتيك‌ حاد نيز مصرف‌ شده‌است‌.

 

مكانيسم‌ اثر: بوسولفان‌ در چرخه‌ سلولي‌بطور غير اختصاصي‌ عمل‌ و باالكيلاسيون‌ و اتصال‌ به‌ زنجيره‌ DNAباعث‌ مهار فعاليت‌ DNA مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: بوسولفان‌ بطور كامل‌ ازمجراي‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌شود. متابوليسم‌آن‌ كبدي‌ و سريع‌ است‌ و پاسخ‌ باليني‌ دارومعمولا 1-2 هفته‌ بعد از شروع‌ درمان‌ آغازمي‌شود. دفع‌ آن‌ كليوي‌ و آهسته‌ و عمدتŠبصورت‌ متابوليت‌ است‌.

 

هشدارها: 1 ـ اندازه‌گيري‌ هماتوكريت‌ وهموگلوبين‌ و شمارش‌ لكوسيت‌ قبل‌ ازشروع‌ و در فواصل‌ درمان‌ بدليل‌ مهارديررس‌ و شديد فعاليت‌ مغز استخوان‌ناشي‌ از بوسولفان‌، بايد انجام‌ شود.

2 ـ بدليل‌ اثرات‌ ديررس‌ دارو، به‌ محض‌مشاهده‌ اولين‌ علائم‌ كاهش‌ شديد وناگهاني‌ لكوسيتها (بخصوص‌گرانولوسيتها)، درمان‌ قطع‌ و يا مقدارمصرف‌ دارو كاهش‌ داده‌ شود تا از اثرات‌غيرقابل‌ برگشت‌ كاهش‌ فعاليت‌ مغزاستخوان‌ جلوگيري‌ شود.

3 ـ دارو مي‌تواند باعث‌ ديسپلازي‌ سلولي‌در بسياري‌ از بافتها مثل‌ ريه‌، عقده‌هاي‌لنفي‌، پانكراس‌، تيروئيد، غده‌ فوق‌ كليه‌، كبد،مغز استخوان‌، مثانه‌، پستان‌ و دهانه‌ رحم‌شود.

4 ـ با بروز اولين‌ علامت‌ فيبروز ريوي‌مصرف‌ دارو بايد قطع‌ شود.

5 ـ مصرف‌ بوسولفان‌ به‌ تنهايي‌ منجر به‌مسموميت‌ كبدي‌ نمي‌شود ولي‌ مصرف‌مداوم‌ آن‌ با تيوگوانين‌ باعث‌ بروز واريس‌مري‌ و آسيب‌ عملكرد كبد مي‌شود. همچنين‌مقادير مصرف‌ بالاي‌ دارو باعث‌ بروزتشنج‌ مي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: آنمي‌، لكوپني‌ يا عفونت‌،ترومبوسيتوپني‌، ديسپلازي‌ ريه‌، فيبروزريه‌، هيپراوريسمي‌ يا نفروپاتي‌ ناشي‌

از اسيداوريك‌، استئوماتيت‌، آمنوره‌ ومهار تخمدان‌ و سياه‌ شدن‌ پوست‌ ازعوارض‌ جانبي‌ مهم‌ و نسبتŠ شايع‌ دارومي‌باشند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: لكوپني‌ معمولا 10-15روز پس‌ از درمان‌ بروز و تعدادگويچه‌هاي‌ سفيد در روز 11-30 درمان‌ به‌حداقل‌ مي‌رسد. اين‌ كاهش‌ ممكنست‌ تا يك‌ماه‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ دارو هم‌ ادامه‌داشته‌ باشد، ولي‌ معمولا طي‌ 12-20 هفته‌بهبود مي‌يابد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در درمان‌ لوسمي‌ ميلوسيتيك‌مزمن‌ ابتدا mg/m2/day 1/8 يا

0/06 mg/m2/day تا زماني‌ كه‌ تعدادگويچه‌هاي‌ سفيد كمتر از 15000 عدد

در هر ميلي‌متر مكعب‌ برسد، مصرف‌مي‌شود. محدوده‌ معمول‌ مقدار مصرف‌

4-8 mg/day است‌ ولي‌ ممكن‌ است‌ از1-12 mg/day تغيير كند. در شمارش‌ماهانه‌ زماني‌ كه‌ تعداد گويچه‌هاي‌ سفيد به‌50000 عدد در هر ميلي‌متر مكعب‌ برسد،درمان‌ از سر گرفته‌ مي‌شود. مقدارمصرف‌ نگهدارنده‌ mg/day 1-3 مي‌باشد.مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ فقط در مواردي‌توصيه‌ مي‌شود كه‌ بهبودي‌ بيمار بيشتر از3 ماه‌ دوام‌ نياورد.

كودكان‌: در لوسمي‌ ميلوسيتيك‌ مزمن‌

ابتدا mg/kg/day 0/06-0/12 يا

mg/m2/day 1/8-4/6 تجويز مي‌شود.مقدار مصرف‌ بايد طوري‌ تنظيم‌ شود كه‌تعداد گويچه‌هاي‌ سفيد تا حدود 20000عدد در هر ميلي‌متر مكعب‌ خون‌ كاهش‌ يابدو در همين‌ سطح‌ بماند.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 2 mg

 

CARBOPLATIN

موارد مصرف‌: كربوپلاتين‌ در درمان‌كارسينوماي‌ تخمدان‌، ريه‌، سر و گردن‌،بيضه‌ و سمينوما مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: كربوپلاتين‌ احتمالا مانع‌ جداشدن‌ دو رشته‌ DNA از يكديگر و تداخل‌ باعملكرد آن‌ مي‌شود. كربوپلاتين‌ در چرخه‌سلولي‌ بطور غيراختصاصي‌ عمل‌ مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: نيمه‌ عمر اوليه‌ پلاسمايي‌(آلفا) 1/1 تا 2 ساعت‌ و نيمه‌ عمر پلاسمايي‌پس‌ از توزيع‌ مجدد (بتا) 2/6 تا 5/9 ساعت‌است‌. دفع‌ دارو كليوي‌ است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: كم‌خوني‌، كاهش‌ گلبولهاي‌سفيد خون‌ و درد در ناحيه‌ تزريق‌ ازعوارض‌ شايع‌ دارو هستند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ توصيه‌ مي‌شودكربوپلاتين‌ براي‌ بيمارن‌ بستري‌ دربيمارستان‌ و تحت‌ مراقبت‌ پزشك‌متخصص‌ تجويز شود. ضمنŠ تسهيلات‌لازم‌ براي‌ درمان‌ واكنش‌ آنافيلاكتيك‌احتمالي‌ بايد در دسترس‌ باشد.

2 ـ مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ بايد براي‌ هربيمار بصورت‌ انفرادي‌ و با توجه‌ به‌پاسخ‌هاي‌ باليني‌ و تغييرات‌ هماتولوژيك‌بيمار و ظهور يا شدت‌ سميت‌ دارو تعيين‌شود.

3 ـ توصيه‌ مي‌شود انفوزيون‌ وريدي‌كربوپلاتين‌ طي‌ 15-60 دقيقه‌ انجام‌ شود.ضمنŠ كربوپلاتين‌ از طريق‌ انفوزيون‌مداوم‌ وريدي‌ طي‌ 24 ساعت‌ قابل‌ تجويزاست‌.

4 ـ تقسيم‌ مقدار مصرف‌ تام‌ روزانه‌ به‌ 5قسمت‌ ممكن‌ است‌ شدت‌ تهوع‌ و استفراغ‌ راكاهش‌ دهد.

 

مقدار مصرف‌: مقدار مصرف‌ اوليه‌ دركارسينوماي‌ تخمدان‌ mg/m2 250 است‌.مقدار مصرف‌ با توجه‌ به‌ كليرانس‌كرآتينين‌ تنظيم‌ مي‌گردد. مقدار مصرف‌نگهدارنده‌ بر مبناي‌ تعداد پلاكت‌ وگلبولهاي‌ سفيد خون‌ بيمار تنظيم‌

مي‌گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 10 mg/ml

 

CARMUSTINE

موارد مصرف‌: كارموستين‌ در درمان‌تومورهاي‌ اوليه‌ مغز، لنفوم‌هاي‌ هوچكيني‌و غيرهوچكيني‌ و ميلوم‌ مولتيپل‌ مصرف‌مي‌شود و ممكن‌ است‌ در درمان‌كارسينوماي‌ كبد و گوارش‌ و ملانوماي‌بدخيم‌ نيز مؤثر باشد.

 

مكانيسم‌ اثر: كارموستين‌ يك‌ عامل‌ آلكيله‌كننده‌ است‌ كه‌ مي‌تواند DNA و RNA راآلكيله‌ كند.

فارماكوكينتيك‌: كارموستين‌ از سد خوني‌ ـمغزي‌ مي‌گذرد. متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ است‌و بطور عمده‌ از كليه‌ دفع‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ كارموستين‌ در صورت‌وجود ضعف‌ مغز استخوان‌، عيب‌ كارريه‌هاو عيب‌ كار كليه‌، بايد با احتياطفراوان‌ تجويز شود.

2 ـ احتمال‌ بروز مقاومت‌ متقاطع‌

بين‌ لوموستين‌ و كارموستين‌ وجود

دارد.

 

عوارض‌ جانبي‌: كاهش‌ گلبولهاي‌ سفيد خون‌يا عفونت‌، التهاب‌ وريد، پنوموني‌ يا فيبروزريوي‌ و كاهش‌ پلاكتهاي‌ خون‌، از عوارض‌شايع‌ كارموستين‌ هستند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ به‌منظور جلوگيري‌ ازضعف‌ مغزاستخوان‌ ناشي‌ از كارموستين‌،دوره‌هاي‌ درماني‌ با آن‌ حداقل‌ بايد شش‌هفته‌ فاصله‌ داشته‌ باشد.

2 ـ مقدار مصرف‌ دارو بايد طي‌ 1-2 ساعت‌انفوزيون‌ گردد تا مانع‌ بروز التهاب‌ درمحل‌ تزريق‌ گردد.

3 ـ كارموستين‌ را مي‌توان‌ بصورت‌ تزريق‌داخل‌ شريان‌ كبدي‌ نيز مصرف‌ كرد.

 

مقدار مصرف‌: براي‌ درمان‌ تومورهاي‌مغزي‌، كارسينوم‌ دستگاه‌ گوارش‌،

لنفوم‌ هوچكيني‌ يا غير هوچكيني‌، ميلوم‌مولتيپل‌ يا ملانوماي‌ بدخيم‌ مقدار150-200mg/m2 به‌ صورت‌ مقدار واحدهر 6-8 هفته‌ يا mg/m 2 75-100 طي‌ دوروز متوالي‌ هر 6 هفته‌ يا mg/m 2 40 طي‌ 5روز متوالي‌ هر 6 هفته‌ تزريق‌ وريدي‌مي‌شود. مقدار مصرف‌ دارو بايد بر مبناي‌تعداد گلبولهاي‌ سفيد خون‌ يا پلاكت‌هاتنظيم‌ گردد.

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 100 mg