CHLORAMPHENICOL

 

موارد مصرف‌: كلرامفنيكل‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌قوي‌ و بالقوه‌ سمي‌ با طيف‌ اثر گسترده‌است‌ كه‌ بايد براي‌ درمان‌ عفونتهاي‌مخاطره‌آميز، به‌ويژه‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ ازهموفيلوس‌ انفلوآنزا و نيز درمان‌ تب‌تيفوئيد به‌كار رود. سميت‌ اين‌ دارو، آن‌ رابراي‌ مصرف‌ سيستميك‌ ( به‌جز در مواردفوق‌) محدود مي‌سازد.

 

مكانيسم‌ اثر: كلرامفنيكل‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌باكتريواستاتيك‌ است‌ كه‌ از طريق‌ پيوندبرگشت‌ناپذير با ريبوزوم‌ باكتريايي‌بيوسنتز پروتئين‌ را مهار مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو بخوبي‌ و به‌سرعت‌ از راه‌ گوارش‌ و پس‌ از تزريق‌عضلاني‌ جذب‌ مي‌شود و به‌طور گسترده‌در بافتهاي‌ بدن‌ توزيع‌ مي‌يابد. غلظت‌سرمي‌ دارو 1 ساعت‌ پس‌ از تزريق‌ وريدي‌

و 3 ـ 1 ساعت‌ بعد از مصرف‌ خوراكي‌ به‌اوج‌ خود مي‌رسد. نيمه‌ عمر دارو 3/5 ـ 1/5ساعت‌ است‌ و در صورت‌ عيب‌ كار كبدممكن‌ است‌ افزايش‌ يابد. متابوليسم‌كلرامفنيكل‌ كبدي‌ و دفع‌ آن‌ عمدتŠ كليوي‌است‌.

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت‌ابتلاي‌ بيمار به‌ پورفيري‌ و سابقه‌ بروزواكنشهاي‌ سمي‌ و آلرژيك‌ به‌ آن‌ نبايدمصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ از درمان‌ مكرر يا دراز مدت‌ بااين‌ دارو بايد خودداري‌ كرد.

2 ـ مقدار مصرف‌ دارو در صورت‌ ابتلاي‌بيمار به‌ نارسايي‌ كبدي‌ يا كليوي‌ بايدكاهش‌ داده‌ شود.

3 ـ انجام‌ آزمون‌ شمارش‌ سلول‌هاي‌ خون‌قبل‌ و در طول‌ درمان‌ با اين‌ دارو ضروري‌است‌.

4 ـ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ موجب‌ بروزسندرم‌ نوزاد خاكستري‌، در نوزادان‌ شود.

5 ـ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ سبب‌ بروز ضعف‌مغز استخوان‌، آنمي‌ آپلاستيك‌ و سايراختلالات‌ خوني‌ كه‌ وابسته‌ به‌ دوز هستند،گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: اختلالات‌ خوني‌ از جمله‌آنمي‌آپلاستيك‌ به‌طور برگشت‌پذير يابرگشت‌ناپذير، نوريت‌ محيطي‌، نوريت‌بينايي‌، اريتم‌ مولتي‌ فرم‌، تهوع‌، استفراغ‌،اسهال‌، التهاب‌ دهان‌، التهاب‌ زبان‌، پيدايش‌هموگلوبين‌ در ادرار شبانه‌ از عوارض‌گزارش‌ شده‌ اين‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: فنوباربيتال‌ و ريفامپين‌متابوليسم‌ كلرامفنيكل‌ را تسريع‌ مي‌كنند.كلرامفنيكل‌ اثر داروي‌ ضد انعقاد وارفارين‌و داروهاي‌ كاهنده‌ قند خون‌ گروه‌سولفونيل‌ اوره‌ را افزايش‌ مي‌دهد و موجب‌افزايش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ فني‌توئين‌ وافزايش‌ احتمال‌ بروز مسموميت‌ با اين‌ دارومي‌گردد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دوره‌ درمان‌ داروبايد به‌ اندازه‌اي‌ باشد كه‌ ضمن‌ درمان‌بيماري‌، عوارض‌ دارو بروز نكنند.

2 ـ كلرامفنيكل‌  خوراكي‌ را بهتر است‌ با يك‌ليوان‌ آب‌ با معده‌ خالي‌ (يك‌ ساعت‌ قبل‌ يادو ساعت‌ بعد از غذا) مصرف‌ كرد.

3 ـ به‌ علت‌ احتمال‌ بروز اختلالات‌ خوني‌،توصيه‌ مي‌شود بيمار به‌طور منظم‌ به‌پزشك‌ مراجعه‌ نمايد.

 

مقدار مصرف‌:

خوراكي‌ و تزريقي‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ كلرامفنيكل‌ ازراه‌ خوراكي‌، تزريق‌ وريدي‌ يا انفوزيون‌50mg/kg/day در 4 مقدار منقسم‌ است‌ كه‌اين‌ مقدار استثنائŠ در عفونتهاي‌ شديد(مانند سپتي‌ سمي‌ و مننژيت‌) ممكن‌ است‌ تادو برابر افزايش‌ يابد، مشروط بر اينكه‌ دراولين‌ فرصت‌ ممكن‌ از نظر باليني‌، مقدارمصرف‌ دارو كاهش‌ داده‌ شود.

كودكان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دركودكان‌ در درمان‌ اپي‌گلوتيت‌ ناشي‌ ازهموفيلوس‌ و مننژيت‌ چرك‌زا100mg/kg/day ـ 50 در مقادير منقسم‌است‌ كه‌ بايد در اولين‌ فرصت‌ ممكن‌ از نظرباليني‌ كاهش‌ داده‌ شود. اين‌ دارو درنوزادان‌ با سن‌ كمتر از 2 هفته‌،25mg/kg/day در 4 مقدار منقسم‌ و دركودكان‌ با سن‌ 2 هفته‌ تا يكسال‌،50mg/kg/day در 4 مقدار منقسم‌ مصرف‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Capsule or Tablet: 250mg

For Injection : 1g (as sodium succinate)

Suspension : 150mg/5ml (as palmitate)

 

CIPROFLOXACIN

موارد مصرف‌: سيپروفلوكساسين‌ دردرمان‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ از باكتريهاي‌ گرم‌منفي‌(شامل‌ سالمونلا، شيگلا، كمپيلوباكتر،نيسريا و پسودوموناس‌) مصرف‌ مي‌شود.اين‌ دارو داراي‌ اثرات‌ متوسط بر عليه‌باكتريهاي‌ گرم‌ مثبت‌ (شامل‌استرپتوكوكوس‌ پنوموني‌ واسترپتوكوكوس‌ فكاليس‌) مي‌باشد. كاربرداصلي‌ دارو، در درمان‌ عفونتهاي‌ تنفسي‌(به‌جز عفونت‌ ناشي‌ از استرپتوكوكوس‌پنومونيه‌)، عفونت‌ مجاري‌ ادراري‌،عفونتهاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ (از جمله‌ تب‌تيفوئيد)، سوزاك‌ و سپتي‌ سمي‌ ناشي‌ ازميكروارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ مي‌باشد.

 

مكانيسم‌ اثر: سيپروفلوكساسين‌ ازمشتقات‌ فلوروكينولون‌ها، يك‌ تركيب‌باكتريسيد است‌ كه‌ از طريق‌ مهار آنزيم‌DNA ژيراز، دوباره‌سازي‌، ترجمه‌ و ترميم‌DNA باكتري‌ را مهار مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراكي‌بخوبي‌ جذب‌ مي‌شود، اما جذب‌ آن‌ درحضور غذا به‌ تاخير مي‌افتد. پس‌ از جذب‌به‌طور گسترده‌ در اغلب‌ بافتها و مايعات‌بدن‌ منتشر مي‌شود. دفع‌ اين‌ دارو عمدتŠكليوي‌ است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در كودكان‌ ونوجوانان‌ به‌ دليل‌ خطر بروز آرتروپاتي‌نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در مواردزير بايد با احتياط فراوان‌ صورت‌

گيرد:

بيماران‌ مبتلا به‌ كمبود G6PD، صرع‌ ياداراي‌ سابقه‌ صرع‌، عيب‌ كار كبد يا

كليه‌.

2 ـ مشتقات‌ كينولون‌ها ممكن‌ است‌ موجب‌بروز تشنج‌ در بيماران‌ داراي‌ سابقه‌ تشنج‌يا ساير بيماران‌ شوند.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ شايع‌كينولون‌ها عبارتند از تهوع‌، استفراغ‌، دردشكم‌، اسهال‌، سردرد، سرگيجه‌، اختلال‌ درخواب‌، بثورات‌ جلدي‌، خارش‌، تب‌،آنافيلاكسي‌، حساسيت‌ به‌ نور، افزايش‌اوره‌ و كرآتينين‌ خون‌، اختلالات‌ گذرا درآنزيم‌هاي‌ كبد و بيلي‌روبين‌، درد عضلات‌ ومفاصل‌، اختلالات‌ خوني‌ و تغيير در غلظت‌پروترومبين‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ كينولون‌ها با داروهاي‌ ضد التهاب‌غيراستروئيدي‌ خطر بروز تشنج‌ ممكن‌است‌ افزايش‌ يابد. داروهاي‌ آنتي‌اسيد ومواد جاذب‌، جذب‌ اين‌ دارو را كاهش‌مي‌دهند. اثر وارفاين‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با سيپروفلوكساين‌ افزايش‌مي‌يابد. كينولون‌ها اثر ضد ديابت‌ داروهاي‌سولفونيل‌ اوره‌ يا سميت‌ كليوي‌سيكلوسپورين‌ را افزايش‌ مي‌دهند. جذب‌سيپروفلوكساسين‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با املاح‌ آهن‌ كاهش‌ مي‌يابد.سيپروفلوكساسين‌ غلظت‌ پلاسمايي‌تئوفيلين‌ را افزايش‌ مي‌دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو بايد با مقداركافي‌ آب‌ مصرف‌ شود و در طول‌ درمان‌نيز بيمار بايد به‌ اندازه‌ كافي‌ مايعات‌بنوشد. همچنين‌ از قليايي‌ كردن‌ بيش‌ از حدادرار بايد پرهيز كرد، چرا كه‌ خطر بروزپيدايش‌ كريستال‌ در ادرار با اين‌ دارووجود دارد.

2 ـ در طول‌ مدت‌ مصرف‌ اين‌ دارو در انجام‌كارهايي‌ كه‌ به‌ مهارت‌ نياز دارند (به‌ويژه‌رانندگي‌)، بايد احتياط كرد.

3 ـ اين‌ دارو را بايد با معده‌ خالي‌ مصرف‌كرد.

4 ـ در صورت‌ بروز هرگونه‌ واكنش‌رواني‌، نورولوژيك‌ يا حساسيت‌ مفرط بامصرف‌ اولين‌ مقدار مصرف‌ دارو، مصرف‌آن‌ را بايد قطع‌ كرد.

 

مقدار مصرف‌:

خوراكي‌:

در بزرگسالان‌ و كودكان‌ با سن‌ بيش‌ از

12 سال‌، در درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌تنفسي‌ 750 ـ 250 ميلي‌ گرم‌ دو بار در

روز، در درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار500 ـ 250 ميلي‌ گرم‌ دو بار در روز

(100 ميلي‌ گرم‌ دوبار در روز به‌ مدت‌

3 روز در سيستيت‌ حاد در زنان‌)، در

درمان‌ سوزاك‌ 250 ميلي‌ گرم‌ به‌ صورت‌مقدار واحد در صورت‌ وجود عفونت‌مقاوم‌، 500 ميلي‌ گرم‌) در درمان‌

عفونت‌ پسودومونايي‌ مجاري‌ تنفسي‌تحتاني‌ در فيبروز سيستيك‌، 750 ميلي‌گرم‌ دو بار در روز و در ساير عفونتها

750 ـ 500 ميلي‌گرم‌ دوبار در روز مصرف‌مي‌شود.

تزريقي‌:

مقدار 400 ـ 200 ميلي‌ گرم‌ دوبار، در طول‌60 ـ 30 دقيقه‌ (در عفونت‌ پسودومونايي‌مجاري‌ تنفسي‌ تحتاني‌ 400 ميلي‌ گرم‌ دوبار در روز) انفوزيون‌ وريدي‌ مي‌شود. اين‌مقدار در درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار100 ميلي‌ گرم‌ دو بار در روز و در درمان‌سوزاك‌ 100 ميلي‌ گرم‌ يكبار در روزمي‌باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Film Coated Tablet: 250mg, 500mg (asHCl)

Infusion: 200 mg/100ml (as lactate)

 

CLINDAMYCIN

موارد مصرف‌: كليندامايسين‌ به‌ دليل‌عوارض‌ جانبي‌ جدي‌ آن‌ موارد مصرف‌محدودي‌ دارد. اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ استافيلوكوكي‌ استخوان‌،مفاصل‌ و پريتونيت‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: كليندامايسين‌ يك‌ آنتي‌بيوتيك‌باكتريواستاتيك‌ است‌ و مانع‌ بيوسنتزپروتئين‌ توسط باكتري‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو بخوبي‌ و به‌سرعت‌ از دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌شود وغذا بر روي‌ جذب‌ آن‌ بي‌تاثير است‌.كليندامايسين‌ پس‌ از جذب‌ به‌طور گسترده‌در بافتها و مايعات‌ بدن‌، به‌ويژه‌استخوانها، صفرا و ادرار منتشر مي‌شود.غلظت‌ سرمي‌ دارو تقريبŠ 1 ساعت‌ بعد ازمصرف‌ خوراكي‌ و تا 3 ساعت‌ بعد ازتزريق‌ عضلاني‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد. نيمه‌عمر دارو 3 ـ 2/4 ساعت‌ است‌ كه‌ درصورت‌ عيب‌ كار كليه‌ يا كبد ممكن‌ است‌افزايش‌ يابد. دفع‌ دارو عمدتŠ كليوي‌ است‌ وبخشي‌ از دارو از طريق‌ مدفوع‌ دفع‌مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ ابتلاي‌ بيماربه‌ اسهال‌ اين‌ دارو نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ بروز اسهال‌ ياعلايم‌ كوليت‌ بايد مصرف‌ اين‌ دارو رابلافاصله‌ قطع‌ كرد. همچنين‌ در صورت‌ابتلاي‌ بيمار به‌ نارسايي‌ كبدي‌ يا كليوي‌ بااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

2 ـ پيگيري‌ كار كبد و كليه‌ در طول‌ درمان‌دراز مدت‌ با اين‌ دارو و نيز در طول‌ درمان‌كودكان‌ ضروري‌ است‌.

عوارض‌ جانبي‌: اسهال‌ (كه‌ در صورت‌ بروزآن‌ بايد مصرف‌ دارو را قطع‌ كرد)، احساس‌ناراحتي‌ در شكم‌، تهوع‌، استفراغ‌، كوليت‌ناشي‌ از آنتي‌بيوتيك‌، بثورات‌ جلدي‌، يرقان‌و تغيير در پاسخ‌ آزمونهاي‌ كبدي‌، كاهش‌نوتروفيل‌هاي‌ خوني‌، ائوزينوفيلي‌،آگرانولوسيتوز و كاهش‌ پلاكتهاي‌ خون‌بعد از مصرف‌ كليندامايسين‌ گزارش‌شده‌اند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: كليندامايسين‌ اثرداروهاي‌ شل‌ كننده‌ عضلاني‌ غيردپولاريزان‌ را افزايش‌ مي‌دهد. اين‌ دارونسبت‌ به‌ اثرات‌ داروهاي‌ نئوستيگمين‌ وپيريدوستيگمين‌ اثر آنتاگونيستي‌ دارد.مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با اريترومايسين‌و كلرامفنيكل‌ توصيه‌ نمي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: كپسول‌ دارو بايد همراه‌با غذا يا يك‌ ليوان‌ آب‌ بلعيده‌ شود تا موجب‌تحريك‌ مري‌ نشود.

 

مقدار مصرف‌

خوراكي‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ كليندامايسين‌از راه‌ خوراكي‌ 300 ـ 150 ميلي‌گرم‌ هر

6 ساعت‌ و در عفونتهاي‌ شديد تا 450ميلي‌گرم‌ هر 6 ساعت‌ مي‌باشد.

كودكان‌: مقدار مصرف‌ كليندامايسين‌ ازراه‌ خوراكي‌ در كودكان‌ 6mg/kg ـ 3 هر 6ساعت‌ مي‌باشد.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: كليندامايسين‌ از راه‌ تزريق‌عميق‌ عضلاني‌ يا انفوزيون‌ وريدي‌ به‌مقدار 2/7g/day ـ 0/6 (در 4 ـ 2 مقدارمنقسم‌) مصرف‌ مي‌شود كه‌ اين‌ مقدار درعفونتهاي‌ مخاطره‌آميز تا 4/8g/day نيزافزايش‌ مي‌يابد. مقادير مصرف‌ در يك‌نوبت‌ بيش‌ از 600 ميلي‌گرم‌ بايد فقط از راه‌انفوزيون‌ وريدي‌ تزريق‌ شوند كه‌ در اين‌صورت‌ نيز مقدار مصرف‌ نبايد از 1/2 گرم‌تجاوز كند.

كودكان‌: اين‌ دارو از راه‌ تزريق‌ عضلاني‌ ياوريدي‌ در كودكان‌ با سن‌ بيش‌ از يك‌ ماه‌40mg/kg/day ـ 15 در 4 ـ 3 مقدار منقسم‌مصرف‌ مي‌باشد كه‌ اين‌ مقدار درعفونت‌هاي‌ شديد تا 300mg/day (بدون‌ درنظر گرفتن‌ وزن‌ بيمار) ممكن‌ است‌ افزايش‌يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Capsule : 150mg (as HCl)

Suspension : 75mg/5ml (as palmitate)

Injection : 150mg/ml (as phosphate)

 

CO-TRIMOXAZOLE

موارد مصرف‌: اين‌ دارو به‌عنوان‌ داروي‌انتخابي‌ در درمان‌ پنوموني‌ ناشي‌ ازپنوموسيس‌تيس‌ كاريني‌ و نيز درمان‌توكسوپلاسموز و نوكاردياز و تشديد حادبرونشيت‌ مزمن‌ مصرف‌ مي‌شود.همچنين‌، كوتريموكسازول‌ در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار و عفونت‌ گوش‌مياني‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌حساس‌ در كودكان‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: سولفوناميدها به‌طوررقابتي‌يك‌ آنزيم‌ باكتريايي‌ را كه‌ مسئول‌ داخل‌كردن‌ اسيد پاراآمينوبنزوئيك‌ درساختمان‌ اسيد دي‌ هيدروفوليك‌ است‌،مهار مي‌كنند. تري‌متوپريم‌ با اتصال‌ به‌آنزيم‌ دي‌ هيدروفولات‌ ردوكتاز باكتري‌،آن‌ را به‌طورقابل‌ برگشت‌ مهار مي‌نمايد.

 

فارماكوكينتيك‌: سولفامتوكسازول‌ به‌آهستگي‌ و تقريبŠ به‌طور كامل‌ از راه‌خوراكي‌ جذب‌ مي‌شود. تري‌متوپريم‌ نيزبخوبي‌ از راه‌ دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌مي‌شود. هر دو دارو به‌طور گسترده‌ دربافتها منتشر مي‌شوند. دفع‌ هر دو داروعمدتŠ كليوي‌ است‌. نيمه‌ عمرسولفامتوكسازول‌ 12 - 6 ساعت‌ و نيمه‌عمر تري‌متوپريم‌ 10 ـ 8 ساعت‌ است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت‌ابتلاي‌ بيمار به‌ نارسايي‌ كبدي‌ يا كليوي‌ وپورفيري‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ كوتريموكسازول‌ در صورت‌ابتلاي‌ بيمار به‌ عيب‌ كار كليه‌ يا كبد،اختلالات‌ خوني‌، كمبود G6PD و درسالخوردگان‌ بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود.

2 ـ در طول‌ درمان‌ درازمدت‌ باكوتريموكسازول‌، انجام‌ آزمون‌ شمارش‌سلولهاي‌ خون‌ به‌طور منظم‌ توصيه‌مي‌شود.

3 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در نوزادان‌ با سن‌كمتر از 6 هفته‌ توصيه‌ نمي‌شود (مگر درپيشگيري‌ يا درمان‌ پنوموني‌ ناشي‌ ازپنوموسيس‌ تيس‌).

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، استفراغ‌، بثورات‌جلدي‌ (از جمله‌ سندرم‌ استيونس‌ ـجانسون‌، نكروليزسمي‌ اپيدرم‌ وحساسيت‌ به‌ نور كه‌ در اين‌ موارد بايدمصرف‌ دارو را فورŠ قطع‌ كرد)، اختلالات‌خوني‌ (شامل‌ كاهش‌ نوتروفيلها وپلاكت‌هاي‌ خون‌، ترومبوسيتوپني‌، بندرت‌آگرانولوسيتوز و پورپورا كه‌ در اين‌ مواردبايد مصرف‌ دارو را فورŠ قطع‌ كرد) وبندرت‌ واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌، اسهال‌، التهاب‌زبان‌، استوماتيت‌، بي‌اشتهايي‌، دردمفاصل‌، درد عضلات‌ با مصرف‌ اين‌ داروگزارش‌ شده‌اند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ كوتريموكسازول‌ با تيوپنتال‌،وارفارين‌ و داروهاي‌ ضد ديابت‌ گروه‌سولفونيل‌ اوره‌، اثر اين‌ داروها افزايش‌مي‌يابد. در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با فني‌توئين‌، پيريمتامين‌ ومتوتركسات‌ اثر ضد فولات‌ اين‌ داروهاافزايش‌ مي‌يابد. خطر بروز سميت‌ كليوي‌ناشي‌ از سيكلوسپورين‌ در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ با كوتريموكسازول‌افزايش‌ مي‌يابد. اثر اين‌ دارو توسط پتاسيم‌آمينوبنزوات‌ (PABA) كاهش‌ مي‌يابد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌دارو بيمار بايد مايعات‌ به‌ اندازه‌ كافي‌دريافت‌ كند.

2 ـ احتمال‌ بروز واكنش‌هاي‌ حساسيت‌ به‌نور در بيماران‌ وجود دارد. بيمار بايد ازقرار گرفتن‌ در معرض‌ نور شديد آفتاب‌خودداري‌ كند.

3 ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌ بايد احتياطكرد.

4 ـ در صورت‌ بروز اختلالات‌ خوني‌ يابثورات‌ جلدي‌، بايد بلافاصله‌ مصرف‌ دارورا قطع‌ كرد.

 

مقدار مصرف‌

خوراكي‌:

بزرگسالان‌: به‌صورت‌ خوراكي‌ 2 قرص‌هر 12 ساعت‌ است‌ كه‌ در عفونتهاي‌ شديدتا 3 قرص‌ هر 12 ساعت‌ افزايش‌ مي‌يابد. درصورتي‌ كه‌ طول‌ درمان‌ بيش‌ از 14 روزباشد، اين‌ مقدار يك‌ قرص‌ هر 12 ساعت‌مي‌باشد. كوتريموكسازول‌ در درمان‌پنوموني‌ ناشي‌ از پنوموسيس‌ تيس‌ كاريني‌به‌ مقدار 120mg/kg/day در 4 ـ 2 دوزمنقسم‌ به‌ مدت‌ 14 روز مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: به‌صورت‌ خوراكي‌ هر 12ساعت‌،در كودكان‌ با سن‌ 6 هفته‌ تا 5 ماه‌يك‌ قرص‌ كودكان‌، در كودكان‌ 6 ماه‌ تا 5سال‌ 2 قرص‌ كودكان‌ و در كودكان‌ 12 ـ 6سال‌ 3 قرص‌ كودكان‌ مصرف‌ مي‌شود.

تزريقي‌:

 

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ كوتريموكسازول‌از راه‌ انفوزيون‌ وريدي‌ 960 ميلي‌گرم‌ (حاوي‌800 ميلي‌گرم‌ سولفامتوكسازول‌ و 160ميلي‌گرم‌ تري‌متوپريم‌) هر 12 ساعت‌ مي‌باشدكه‌ اين‌ مقدار در عفونتهاي‌ شديد تا 1/44 گرم‌ هر12 ساعت‌ افزايش‌ مي‌يابد.

كوتريموكسازول‌ در درمان‌ پنوموني‌ناشي‌ از پنوموسيس‌ تيس‌ كاريني‌، از راه‌خوراكي‌ يا انفوزيون‌ وريدي‌ به‌ مقدار120mg/kg/day در 4 ـ 2 مقدار منقسم‌ براي‌14 روز مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: كوتريموكسازول‌ از راه‌انفوزيون‌ وريدي‌ در كودكان‌ به‌ مقدار36mg/kg/day در 2 مقدار منقسم‌ مصرف‌مي‌شود كه‌ در عفونتهاي‌ شديد اين‌ مقداربه‌ 54mg/kg/day افزايش‌ مي‌يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

For Infusion: (Sulfamethoxazole 400mg+ Trimethoprim 80mg) / 5ml

Pediatric Tablet: Sulfamethoxazole100mg + Trimethoprim 20mg

Suspension: (Sulfamethoxazole 200mg+ Trimethoprim 40mg) / 5ml

Tablet: Sulfamethoxazole 400mg +Trimethoprime 80mg

 

ERYTHROMYCIN

موارد مصرف‌: اريترومايسين‌ به‌ عنوان‌جايگزين‌ پني‌سيلين‌ها در بيماراني‌ كه‌ به‌ اين‌داروها حساسيت‌ مفرط دارند، مصرف‌مي‌شود. همچنين‌، اريترومايسين‌ در درمان‌آنتريت‌ ناشي‌ از كامپيلوباكتر، پنوموني‌،بيماري‌ لژيونر، سيفليس‌، التهاب‌غيرگنوكوكي‌ پيشابراه‌، التهاب‌ مزمن‌پروستات‌، آكنه‌ ولگاريس‌ و براي‌ پيشگيري‌از ديفتري‌ و سياه‌ سرفه‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اريترومايسين‌ يك‌آنتي‌بيوتيك‌ ماكروليد باكتريواستاتيك‌ باطيف‌ اثر ضد باكتري‌ شبيه‌ به‌پني‌سيلين‌هاست‌. اين‌ دارو از طريق‌ پيوندبا ريبوزوم‌هاي‌ باكتريايي‌ مانع‌ بيوسنتزپروتئين‌هاي‌ موجود در باكتري‌ و توقف‌رشد آن‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراكي‌بخوبي‌ جذب‌ مي‌شود، اما در برابر اسيدمعده‌ ناپايدار است‌. فراهمي‌ زيستي‌ اين‌دارو بسته‌ به‌ نوع‌ استرآن‌ 65 ـ 30 درصداست‌. پس‌ از جذب‌ به‌طور گسترده‌ دربافتها و مايعات‌ بدن‌ منتشر مي‌شود.متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ و دفع‌ آن‌ نيز عمدتŠ ازطريق‌ ترشح‌ در صفرا است‌. اوج‌ غلظت‌سرمي‌ اريترومايسين‌ بسته‌ به‌ نوع‌ استرآن‌4 ـ 2 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ خوراكي‌حاصل‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر اين‌ دارو 2 ـ 1/5ساعت‌ است‌ كه‌ در صورت‌ عيب‌ كار كليه‌ممكن‌ است‌ تا 5 ساعت‌ نيز افزايش‌ يابد.

 

هشدارها: در صورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌نارسايي‌ كبدي‌ يا كليوي‌، تاكي‌كاردي‌ بطني‌و پورفيري‌، با احتياط فراوان‌ مصرف‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، استفراغ‌، احساس‌ناراحتي‌ در شكم‌، اسهال‌، كهير، بثورات‌جلدي‌ و ساير واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌، كاهش‌برگشت‌پذير قدرت‌ شنوايي‌ در صورت‌مصرف‌ مقادير زياد دارو، يرقان‌ انسدادي‌و عوارض‌ قلبي‌ با مصرف‌ اين‌ داروگزارش‌ شده‌اند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: غلظت‌ سرمي‌ديسوپيراميد در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌با اريترومايسين‌ افزايش‌ مي‌يابد و ممكن‌است‌ موجب‌ بروز مسموميت‌ و آريتمي‌شود. اثر وارفارين‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با اريترومايسين‌ ممكن‌ است‌افزايش‌ يابد. اريترومايسين‌ متابوليسم‌كاربامازپين‌، بروموكريپتين‌،تئوفيلين‌ وسيكلوسپورين‌ را مهار مي‌كند و ممكن‌است‌ موجب‌ افزايش‌ غلظت‌ سرمي‌ اين‌داروها گردد. اريترومايسين‌ متابوليسم‌ترفنادين‌ را نيز مهار مي‌كند و خطر بروزآريتمي‌ در بيمار را افزايش‌ مي‌دهد (ازمصرف‌ همزمان‌ اين‌ دو دارو بايدخودداري‌ كرد). اثر ديگوكسين‌ بر قلب‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با اريترومايسين‌ممكن‌ است‌ افزايش‌ يابد. غلظت‌ سرمي‌اريترومايسين‌ توسط سايمتيدين‌ افزايش‌مي‌يابد و اين‌ موضوع‌ احتمال‌ بروزعوارض‌ جانبي‌ و مسموميت‌، به‌ويژه‌ناشنوايي‌ ناشي‌ از اريترومايسين‌ راافزايش‌ مي‌دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: اريترومايسين‌ ومشتقات‌ خوراكي‌ آن‌ را بهتر است‌ با معده‌خالي‌ مصرف‌ كرد. اما در صورت‌ بروزتحريك‌ گوارشي‌ مي‌توان‌ دارو را با غذامصرف‌ نمود.

 

مقدار مصرف‌:

خوراكي‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌خوراكي‌ در بزرگسالان‌ و كودكان‌ با سن‌بيش‌ از 8 سال‌ 500 ـ 250 ميلي‌گرم‌ هر 6ساعت‌ يا 1 ـ 0/5 گرم‌ هر 12 ساعت‌ وحداكثر تا 4g/day در عفونتهاي‌ شديدمي‌باشد. مقدار مصرف‌ اريترومايسين‌ دردرمان‌ مراحل‌ اوليه‌ سيفليس‌ 500 ميلي‌گرم‌هر 6 ساعت‌ براي‌ مدت‌ 21 ـ 14 روزمي‌باشد.

كودكان‌: اين‌ دارو در كودكان‌ با سن‌ كمتراز 2 سال‌ به‌ مقدار 125 ميلي‌گرم‌ هر 6ساعت‌ و در كودكان‌ 8 ـ 2 سال‌ به‌ مقدار250 ميلي‌گرم‌ هر 6 ساعت‌ مصرف‌مي‌شود. مقدار مصرف‌ در عفونتهاي‌ شديدممكن‌ است‌ تا دو برابر افزايش‌ يابد.

تزريقي‌: در عفونتهاي‌ شديد، دربزرگسالان‌ و كودكان‌ 50mg/kg/day از راه‌انفوزيون‌ مداوم‌ وريدي‌ يا در مقاديرمنقسم‌ هر 6 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود. درعفوتنهاي‌ خفيف‌، 25mg/kg/day انفوزيون‌وريدي‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Film Coated Tablet : 200mg, 400mg (asEthylsuccinate)

For Suspension : 200mg/ 5ml  (asEthylsuccinate)

For Injection : 1g (as lactobionate)