CYCLOPHOSPHAMIDE

موارد مصرف‌: سيكلوفسفاميد در درمان‌لوسمي‌ لنفوبلاستيك‌ حاد، لوسمي‌مونوسيتيك‌ حاد، لوسمي‌ ميلوژنوس‌ حاد،لوسمي‌ گرانولوسيتيك‌ مزمن‌،آدنوكارسينوماي‌ تخمدان‌، سرطان‌ پستان‌،سرطان‌ ريه‌، سرطان‌ آندومتر،ميلوم‌مولتيپل‌، انواع‌ لنفوما و در تومورويلمز بكار مي‌رود و به‌ عنوان‌ داروي‌كمكي‌ جهت‌ كاهش‌ فعاليت‌ سيستم‌ ايمني‌بدن‌ براي‌ جلوگيري‌ از پس‌ زدن‌ پيوند،سندروم‌ نفروتيك‌، آرتريت‌ روماتوئيد ولوپوس‌ اريتماتوز بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: يكي‌ از متابوليتهاي‌سيكلوفسفاميد همانند داروهاي‌ آلكليه‌كننده‌ عمل‌ مي‌كند. اثر سلول‌كش‌ آن‌ عمدتŠناشي‌ از ايجاد اتصال‌ بين‌ دو رشته‌مولكولي‌ DNA و نيز RNA و همچنين‌ مهارساخت‌ پروتئين‌ است‌.

فارماكوكينتيك‌: سيكلوفسفاميد بخوبي‌ ازدستگاه‌ گوارش‌ جذب‌ مي‌گردد. به‌ مقدارمحدودي‌ از سد خوني‌، مغزي‌ عبور مي‌كند.متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ است‌ و پس‌ از آن‌ به‌متابوليت‌هاي‌ فعال‌ تبديل‌ و نهايتŠ از طريق‌كليه‌ دفع‌ مي‌گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارضي‌ كه‌ بطور معمول‌اين‌ دارو از خود نشان‌ مي‌دهد شامل‌لكوپني‌ و يا عفونت‌ كه‌ معمولا بدون‌ علامت‌مي‌باشد. بدليل‌ اثر كاهنده‌ بر روي‌ غددجنسي‌ احتمال‌ بروز اختلال‌ در دوران‌قاعدگي‌ وجود دارد كه‌ پس‌ از قطع‌ دارورفع‌ مي‌گردد. لكوپني‌ نيز معمولا 17-21روز پس‌ از قطع‌ دارو بهبود مي‌يابد.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: سيكلو فسفاميد اگرهمزمان‌ با آلوپورينول‌ و يا كل‌ شي‌سين‌استفاده‌ شود ممكن‌ است‌ غلظت‌ اسيداوريك‌ خون‌ را بالا ببرد. سيكلوفسفاميد درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ ضدانعقاد خوراكي‌، ممكن‌ است‌ فعاليت‌ اين‌داروها را به‌ علت‌ كاهش‌ ساخت‌ كبدي‌فاكتورهاي‌ پيش‌انعقادي‌ و تداخل‌ با تشكيل‌پلاكت‌ها، افزايش‌ دهد.

مصرف‌ همزمان‌ سيكلو فسفاميد همراه‌سيتارابين‌ باعث‌ بروز خطر كارديوميوپاتي‌ مي‌گردد. استفاده‌ همزمان‌ آن‌ باداروهاي‌ ديگر مضعف‌ سيستم‌ ايمني‌ ممكن‌است‌ به‌ توسعه‌ عفونت‌ و يا سرطان‌بيانجامد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ بروزخونريزي‌ حتمŠ بايد دارو قطع‌ گردد.

2 ـ در صورت‌ كاهش‌ لكوسيتها و پلاكت‌هادارو بايد قطع‌ گردد تا سطح‌ خوني‌ آنها به‌حد قابل‌ قبولي‌ برسد و سپس‌ مي‌توان‌ دارورا در صورت‌ لزوم‌ با مقدار كمتري‌ تجويزنمود.

3 ـ بيمار بايد براي‌ جلوگيري‌ از خطرعارضه‌ كليوي‌ ناشي‌ از افزايش‌اسيداوريك‌ مايعات‌ زياد مصرف‌ كند.

 

مقدار مصرف‌

خوراكي‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد سرطان‌ به‌مقدار mg/kg/day 1-5 مصرف‌ مي‌شود.بعنوان‌ كاهنده‌ ايمني‌ در درمان‌ آرتريت‌روماتوئيد، مقدار mg/kg/day 1/5-2 دارومي‌تواند تا مقدار mg/kg/day 3 افزايش‌ پيداكند.

كودكان‌: به‌ عنوان‌ ضد نئوپلاسم‌ مقدارشروع‌ mg/kg/day 2-8 در مقادير منقسم‌بمدت‌ شش‌ روز يا بيشتر و مقدارنگهدارنده‌ mg/day 2/5 دو بار در هفته‌مي‌باشد. در سندرم‌ نفروتيك‌ به‌ عنوان‌كاهنده‌ ايمني‌ mg/kg/day 2/5-3 مصرف‌مي‌شود.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد سرطان‌ مقدارmg/kg 40-50 طي‌ 2-5 روز تزريق‌مي‌شود. مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ آن‌ نيزدر حدود mg/day 10-15 هر 7-10 روز ويا mg/day 3/5 دو بار در هفته‌ بصورت‌وريدي‌ است‌.

كودكان‌: بعنوان‌ ضد سرطان‌ مقدارmg/kg/day 2-8 در مقادير منقسم‌ بمدت‌

6 روز يا بيشتر تزريق‌ وريدي‌ مي‌شود.مقدار نگهدارنده‌ mg/day 15 - 10 هر

10 - 7 روز يا mg/kg 30 هر 4 - 3 هفته‌يكبار يا پس‌ از بازگشت‌ فعاليت‌ مغز

استخوان‌ به‌ حالت‌ عادي‌ است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 200mg, 500 mg

Tablet: 50 mg

 

CYTARABINE

موارد مصرف‌: سيتارابين‌ در درمان‌لوسمي‌ لنفوسيتيك‌ حاد، لوسمي‌ميلوسيتيك‌ حاد، لوسمي‌ ميلوژنوس‌ حاد،لوسمي‌ ميلوسيتيك‌ مزمن‌، لنفوم‌ حاد غيرهوچكيني‌ در كودكان‌، اريترولوسمي‌ ولنفوم‌ هوچكيني‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: سيتارابين‌ يك‌ آنتي‌ متابوليت‌است‌ و در چرخه‌ سلولي‌ بطور اختصاصي‌در مرحله‌ تقسيم‌ سلولي‌ عمل‌ مي‌كند وباعث‌ مهار ساخت‌ DNA و تا حد كمي‌ RNAو پروتئين‌ مي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: پس‌ از تزريق‌ وريدي‌ مقدارمتوسطي‌ از اين‌ دارو از سد خوني‌ ـ مغزي‌عبور مي‌كند. متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ بوده‌ ودفع‌ آن‌ عمدتŠ كليوي‌ است‌.

 

هشدارها: سيتارابين‌ ممكن‌ است‌ باعث‌كاهش‌ فعاليت‌ گنادها گردد كه‌ بسته‌ به‌ مدت‌درمان‌ گاهي‌ غيرقابل‌ برگشت‌ مي‌باشد.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ سيتارابين‌بجز تهوع‌ و استفراغ‌ در صورت‌ انفوزيون‌وريدي‌ افزايش‌ مي‌يابند. عوارض‌ شايع‌شامل‌ تب‌، لرز و يا گلو درد ناشي‌ از كمبودگويچه‌هاي‌ سفيد و عفونت‌ است‌. همچنين‌خونريزي‌ و كبودي‌ غيرعادي‌ ناشي‌ ازكمي‌ پلاكت‌ها است‌.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با آلوپورينول‌ و كل‌ شي‌سين‌ نيازبه‌ تنظيم‌ مقدار دارو مي‌باشد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ شروع‌ درمان‌ باسيتارابين‌ بايد در بيمارستان‌ و تحت‌ نظرپزشك‌ متخصص‌ انجام‌ گيرد.

2 ـ مقدار مصرف‌ بيشتر سيتارابين‌ وتزريق‌ سريع‌ وريدي‌ بجاي‌ دفعات‌ بيشتر وزمان‌ آهسته‌تر تزريق‌ استفراغ‌ و تهوع‌بيشتري‌ توليد مي‌كند اما عوارض‌ خوني‌ آن‌كمتر است‌.

3 ـ مصرف‌ زياد مايعات‌ از تجمع‌اسيداوريك‌ در كليه‌ جلوگيري‌ مي‌كند.

 

مقدار مصرف‌: در درمان‌ لوسمي‌ميلوسيتيك‌ حاد و اريترولوسمي‌، به‌ عنوان‌مقدار شروع‌ mg/kg/day 3 از راه‌ وريدي‌(بصورت‌ انفوزيون‌ پيوسته‌ طي‌ 24 ساعت‌يا در مقادير منقسم‌ بصورت‌ تزريق‌ سريع‌وريدي‌) برااي‌ 5-10 روز و به‌ عنوان‌ مقدارنگهدارند. mg/kg 1 از طريق‌ زير جلدي‌ 1-2بار در هفته‌ تزريق‌ مي‌شود. در درمان‌لوسمي‌ مننژي‌ 5-75 mg/m2 از اشكال‌ قابل‌تزريق‌ داخل‌ نخاع‌ دارو، در فواصل‌ متفاوت‌از يكبار در روز بمدت‌ 4 روز تا هر چهارروز يكبار داخل‌ نخاع‌ تزريق‌ مي‌شود. اغلب‌30 mg/m2 هر چهار روز يكبار، تا جايي‌ كه‌آزمايشات‌ مايع‌ مغزي‌ ـ نخاعي‌ طبيعي‌شوند، مصرف‌ مي‌شود. پس‌ از آن‌ يك‌مقدار مصرف‌ اضافي‌ نيز تجويز مي‌گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 100 mg

 

DACARBAZINE

موارد مصرف‌: داكاربازين‌ در درمان‌ملانوم‌ بدخيم‌ و لنفوم‌هاي‌ هوچكيني‌ بكارمي‌رود و در درمان‌ ساركوم‌هاي‌ بافت‌ نرم‌توصيه‌ شده‌ است‌.

 

مكانيسم‌ اثر: داكاربازين‌ در چرخه‌ سلولي‌بطور غيراختصاصي‌ عمل‌ و ممكن‌ است‌ساخت‌ DNA و RNA را مهار كند.

فارماكوكينتيك‌: داكاربازين‌ بميزان‌ كم‌ ازسد خوني‌ ـ مغزي‌ عبور مي‌كند. متابوليسم‌دارو كبدي‌ است‌. نيمه‌ عمر دارو 5 ساعت‌است‌ كه‌ در عيب‌ كار كبد به‌ 7/2 ساعت‌مي‌رسد. 40% داروي‌ تزريق‌ شده‌ طي‌ 6ساعت‌ از كليه‌ها دفع‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ بروز كاهش‌سلول‌هاي‌ خون‌ درمان‌ را قطع‌ تا ميزان‌لكوسيت‌ها و پلاكت‌ها به‌ مقادير قابل‌ قبول‌برگردد (يك‌ هفته‌ پس‌ از قطع‌ مصرف‌ داروبه‌ مقدار قابل‌ قبول‌ برمي‌گردد).

2 ـ مواد حاصل‌ از تجزيه‌ محلول‌داكاربازين‌ (در اثر نور)، ممكن‌ است‌ باعث‌بروز عوارض‌ جانبي‌ سوزش‌ و درد درناحيه‌ تزريق‌، تهوع‌، استفراغ‌ و مسموميت‌كبدي‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: كم‌خوني‌، آسيب‌بافتي‌ ودرد وريد محل‌ تزريق‌، كاهش‌ گلبول‌هاي‌سفيد يا پلاكت‌هاي‌ خون‌، آنافيلاكسي‌،مسموميت‌ كبدي‌، استئوماتيت‌، كاهش‌اشتها و تهوع‌ و استفراغ‌ از عوارض‌ جانبي‌مهم‌ و نسبتŠ شايع‌ دارو مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌ باداروهاي‌ مولد ديسكرازي‌ خوني‌ باعث‌تشديد عوارض‌ جانبي‌ دارو مي‌شود.مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ القاكننده‌آنزيم‌ كبدي‌ باعث‌ كاهش‌ اثرات‌ لازم‌مي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: دارو بصورت‌ وريدي‌ وترجيحŠ انفوزيون‌ وريدي‌ بكار رود.

 

مقدار مصرف‌: در ملانوم‌ بدخيم‌ مقدارmg/kg/day 2-4/5 بمدت‌ 10 روز بصورت‌وريدي‌ هر 28 روز يكبار و يا تاmg/m2/day 250 بمدت‌ 5 روز بصورت‌وريدي‌ هر 21 روز يكبار مصرف‌ مي‌شود.در لنفوم‌هاي‌ هوچكيني‌، مقدار mg/m2/day150 بصورت‌ وريدي‌ بمدت‌ 5 روز، همراه‌ديگر داروهاي‌ ضد سرطان‌، كه‌ هر 28 روزتكرار مي‌شود و يا تا 375 mg/m2 در روزاول‌، همراه‌ با ديگر داروهاي‌ ضد سرطان‌هر 15 روز يكبار مصرف‌ مي‌شود.

داكاربازين‌ بميزان‌ mg/m2/day 850بصورت‌ مقدار مصرف‌ واحد هر 21-42روز يكبار نيز مصرف‌ مي‌شود كه‌ سميت‌خوني‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ ندارد، اما تهوع‌ واستفراغ‌ شديدي‌ ممكن‌ است‌ ايجاد نمايد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 100 mg, 200 mg