SPECTINOMYCIN

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ سوزاك‌ناشي‌ از گونوكوكسي‌ مقاوم‌ به‌ پني‌سيلين‌يا درمان‌ سوزاك‌ در بيماران‌ حساس‌ به‌پني‌سيلين‌ها مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ برعليه‌ارگانيسم‌هاي‌ گرم‌ منفي‌، از جمله‌نيسرياگونوره‌ مؤثر است‌.اسپكتينومايسين‌ بيوسنتز پروتئين‌ را درباكتري‌ مهار مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو پس‌

از تزريق‌ عضلاني‌ سريع‌ است‌ و اوج‌

غلظت‌ سرمي‌ آن‌ 2 ـ 1 ساعت‌ پس‌ از

تزريق‌ 4 ـ 2 گرم‌ از دارو حاصل‌

مي‌شود. نيمه‌ عمر اسپكتينومايسين‌

3 ـ 1 ساعت‌ است‌ كه‌ در صورت‌ عيب‌ كاركليه‌ ممكن‌ است‌ تا 30 ـ 10 ساعت‌

افزايش‌ يابد. دفع‌ اين‌ دارو عمدتŠ كليوي‌است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، سرگيجه‌، كهير و تب‌با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: احتمال‌ بروزمسموميت‌ با ليتيم‌ در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ دو دارو افزايش‌ مي‌يابد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌اسپكتينومايسين‌ از راه‌ تزريق‌ عضلاني‌ 2گرم‌ به‌صورت‌ مقدار مصرف‌ واحدمي‌باشد كه‌ اين‌ مقدار در مواردي‌ كه‌بيماري‌ به‌ سختي‌ به‌ درمان‌ پاسخ‌ مي‌دهد ونيز در مناطقي‌ كه‌ مقاومت‌ باكتري‌ شايع‌است‌، تا 4 گرم‌ افزايش‌ مي‌يابد.

كودكان‌: مقدار مصرف‌ دارو در كودكان‌ باسن‌ بيش‌ از دو سال‌، در صورتي‌ كه‌ درمان‌با داروي‌ ديگري‌ امكان‌ نداشته‌ باشد،40mg/kg است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

For Injection: 2g (as 2HCl)

 

SPIRAMYCIN

موارد مصرف‌: اسپيرامايسين‌ با اثرات‌مشابه‌ اريترومايسين‌ در درمان‌عفونت‌هاي‌ حساس‌ به‌ دارو مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو در درمان‌ عفونت‌هاي‌تك‌ ياخته‌اي‌ ناشي‌ از كريپتوسپوريديوم‌ وتوكسوپلاسما نيز مؤثر است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو از راه‌خوراكي‌ ناقص‌ است‌ ولي‌ در حضور غذاتغيير نمي‌كند. پس‌ از جذب‌ به‌طور گسترده‌در بافتهاي‌ بدن‌ منتشر مي‌شود. نيمه‌ عمردارو 8 ـ 5/5 ساعت‌ است‌. اسپيرامايسين‌در كبد متابوليزه‌ و به‌ متابوليت‌هاي‌ فعال‌تبديل‌ مي‌شود. دفع‌ دارو عمدتŠ از طريق‌صفرا است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در درمان‌ مننژيت‌ نبايدمصرف‌ شود.

 

هشدارها: احتمال‌ بروز عفونت‌ ثانويه‌ناشي‌ از رشد ميكروارگانيسم‌هاي‌غيرحساس‌ با مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ دارووجود دارد.

 

عوارض‌ جانبي‌: بروز اختلالات‌ گوارشي‌ وواكنش‌هاي‌ پوستي‌ ناشي‌ از حساسيت‌مفرط به‌ دارو گزارش‌ شده‌اند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بهتر است‌ دارو بامعده‌ خالي‌ مصرف‌ شود.

2 ـ دوره‌ درمان‌ با دارو بايد كامل‌

شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد باكتري‌ مقدار

2 ـ 1 گرم‌ دو بار در روز مصرف‌ مي‌شودكه‌ در عفونتهاي‌ شديد اين‌ مقدار به‌

2/5 ـ 2 گرم‌ دو بار در روز افزايش‌

مي‌يابد.

كودكان‌: به‌ عنوان‌ ضد باكتري‌ مقدارمصرف‌ دارو در كودكان‌ با وزن‌ 20كيلوگرم‌ و بيشتر 25mg/kg دو بار در روزمي‌باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Scored Tablet: 500mg

 

SULFADIAZINE

موارد مصرف‌: سولفاديازين‌ يك‌آنتي‌بيوتيك‌ از دسته‌ سولفوناميدها

است‌. سولفوناميدها در درمان‌ شانكروئيد،عفونت‌هاي‌ كلاميديايي‌، كونژوكتيويت‌،مالاريا، نوكارديازيس‌، اوتيت‌ گوش‌ مياني‌،توكسوپلاسموز، تراخم‌، عفونت‌هاي‌دستگاه‌ ادراري‌، لنفوگرانولوما ونروم‌،پاراكوكسيديوميكوز و پيشگيري‌ مننژيت‌و تب‌ رماتيسمي‌ مصرف‌ مي‌شوند.

 

مكانيسم‌ اثر: سولفوناميدها بدليل‌

شباهت‌ ساختماني‌ با پارآمينوبنزوئيك‌اسيد (PABA) به‌صورت‌ رقابتي‌ آنزيم‌دي‌هيدروپتروآت‌ سنتتاز باكتري‌ را

كه‌ مسئول‌ تبديل‌ كردن‌ PABA به‌ اسيددي‌هيدروفوليك‌ است‌، مهار مي‌كنند.

اين‌ امر در نهايت‌ منجر به‌ وقفه‌

در ساخت‌ پورين‌ها، تيميدين‌ و DNAمي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: همه‌ سولفوناميدها جذب‌خوراكي‌ خوبي‌ (بيشتر از 70%) دارند.متابوليسم‌ آنها كبدي‌ است‌. نيمه‌ عمرسولفاديازين‌ تقريبŠ 10 ساعت‌ است‌ كه‌ درصورت‌ وجود عيب‌ كار كليه‌ به‌ حدود 34ساعت‌ افزايش‌ مي‌يابد. دفع‌ دارو عمدتŠكليوي‌ است‌. غلظت‌ سرمي‌ دارو پس‌ از 6 ـ 3ساعت‌ به‌ حداكثر مي‌رسد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودحساسيت‌ به‌ سولفوناميدها، فوروسمايد،مدرهاي‌ تيازيدي‌، سولفونيل‌ها اوره‌ها يامهاركننده‌هاي‌ كربنيك‌ انيدراز نبايدمصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ بدليل‌ حلاليت‌ كم‌ دارو در آب‌و احتمال‌ بروز كريستال‌ در ادرار، مصرف‌سولفاديازين‌ براي‌ درمان‌ عفونت‌هاي‌ادراري‌ توصيه‌ نمي‌شود.

2 ـ بين‌ سولفوناميدها حساسيت‌ متقاطع‌وجود دارد و چنانچه‌ بيماري‌ به‌ يك‌سولفوناميد حساسيت‌ آلرژيك‌ نشان‌ دهد،ممكن‌ است‌ به‌ ساير سولفوناميدها نيزحساس‌ باشد.

3 ـ در موارد زير بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود: ديسكرازي‌ خوني‌ يا كم‌خوني‌ مگالوبلاستيك‌ ناشي‌ از كمبودفولات‌، كمبود G6PD، عيب‌ كار كبد و كليه‌ وپورفيري‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنش‌هاي‌ حساسيتي‌جلدي‌ و حساسيت‌ به‌ نور از عوارض‌ شايع‌سولفاديازين‌ هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌سولفاديازين‌ با داروهاي‌ ضد انعقادكوماريني‌، ضد صرع‌ هيدانتوئيني‌،داروهاي‌ خوراكي‌ ضد ديابت‌، داروهاي‌هموليتيك‌، داروهاي‌ سمي‌ براي‌ كبد ومتوتركسات‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ تشديد اثرات‌اين‌ داروها شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ هنگام‌ مصرف‌ اين‌دارو بايد به‌ مقدار كافي‌ مايعات‌ مصرف‌نمود تا ميزان‌ دفع‌ ادرار در روز براي‌

يك‌ فرد بزرگسال‌ حداقل‌ 1200 ميلي‌ ليترباشد.

2 ـ بيماران‌ با عيب‌ كار كليه‌ ممكن‌

است‌ به‌ كاهش‌ مقدار مصرف‌ نياز داشته‌باشند.

3 ـ سولفوناميدها نبايد در نوزادان‌ با سن‌كمتر از 2 ماه‌ مصرف‌ شود.

4 ـ دوره‌ درمان‌ با اين‌ داروها بايد كامل‌شود.

5 ـ مراجعه‌ منظم‌ به‌ پزشك‌ به‌ منظوربررسي‌ و انجام‌ آزمون‌ شمارش‌ تام‌ خون‌ضروري‌ است‌.

6 ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌ بايد احتياطشود.

7 ـ احتمال‌ بروز واكنش‌هاي‌ حساسيت‌ به‌نور با اين‌ داروها وجود دارد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ داروي‌ ضد باكتري‌يا ضد انگل‌ مقدار شروع‌ 4 ـ 2 گرم‌ است‌ كه‌سپس‌ مقدار يك‌ گرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌مصرف‌ مي‌شود. براي‌ پيشگيري‌ ازمننژيت‌ يك‌ گرم‌ هر 12 ساعت‌ به‌ مدت‌ دوروز مصرف‌ مي‌شود. براي‌ پيشگيري‌ ازتب‌ رماتيسمي‌ يك‌ گرم‌ يكبار در روزمصرف‌ مي‌شود. در درمان‌توكسوپلاسموزيز در بيماران‌ مبتلا به‌

ايدز 2 ـ 1 گرم‌ هر 6 ساعت‌ همراه‌

با 100mg/day ـ 50 پريمتامين‌ و25mg/day ـ 10 لوكوورين‌ مصرف‌مي‌شود. در درمان‌ توكسوپلاسموز درخانم‌هاي‌ باردار يك‌ گرم‌ سولفاديازين‌ هر6 ساعت‌ همراه‌ با mg/day 25 پيريمتامين‌بعد از هفته‌ شانزدهم‌ بارداري‌ مصرف‌مي‌شود. همراه‌ با اين‌ رژيم‌ درماني‌

15 mg/day ـ 5 لوكورين‌ مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌ : در كودكان‌ با سن‌ بيش‌ از 2 ماه‌،به‌عنوان‌ داروي‌ ضد باكتري‌ يا ضد انگل‌ابتدا 75 mg/kg مصرف‌ مي‌شود و سپس‌37/5mg/kg هر 6 ساعت‌ يا mg/kg 25

هر 4 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود. در درمان‌توكسوپلاسموز 50mg/kg سولفاديازين‌همراه‌ با mg/kg/day 2 پيريمتامين‌ به‌ مدت‌ 2روز مصرف‌ مي‌شود. سپس‌ مقدارپيريمتامين‌ به‌ mg/kg/day 1 به‌ مدت‌ 6 ـ 2ماه‌ و سپس‌ mg/kg/day 1 سه‌ بار در هفته‌كاهش‌ مي‌يابد. همراه‌ با اين‌ رژيم‌ درماني‌mg/day 5 لوكوورين‌ 3 بار در هفته‌ مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو بايد به‌ مدت‌ 12 ماه‌مصرف‌ شود. حداكثر مقدار مصرف‌روزانه‌ در كودكان‌ نبايد بيشتر از 6 گرم‌باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 500 mg

 

TETRACYCLINES

DOXYCYCLINE

TETRACYCLINE 

تتراسيكلين‌ها آنتي‌بيوتيك‌هاي‌باكتريواستاتيك‌ با طيف‌ اثر گسترده‌هستند كه‌ امروزه‌ به‌ دليل‌ افزايش‌ مقاومت‌ميكروبي‌ مصرف‌ آنها كاهش‌ يافته‌ است‌.

با اين‌ وجود، اين‌ داروها همچنان‌ درمان‌انتخابي‌ عفونتهاي‌ ناشي‌ از كلاميديا (عامل‌بيماريهاي‌ تراخم‌، پسيتاكوز، سالپنژيت‌،اورتريت‌ و لنفوگرانولوماونروم‌)، ريكتزيا(عامل‌ تب‌ Q)، ميكوپلاسما (عامل‌عفونتهاي‌ مجاري‌ تنفسي‌ و تناسلي‌)،بروسلا و بورليابور گدورفري‌(اسپيروكت‌ عامل‌ بيماري‌ Lyme) مي‌باشند.تتراسيكلين‌ها به‌ دليل‌ اثر برهموفيلوس‌آنفلوانزا در برونشيت‌ مزمن‌ و همچنين‌ دردرمان‌ آكنه‌ و بيماري‌ دهان‌ و دندان‌ نيزمصرف‌ مي‌شوند.

از نظر طيف‌ اثر تفاوت‌ زيادي‌ بين‌تتراسيكلين‌هاي‌ موجود در بازار دارويي‌نيست‌. تتراسيكلين‌ها در استخوان‌ و دندان‌در حال‌ رشد رسوب‌ مي‌كنند (به‌ كلسيم‌پيوند مي‌يابند) و موجب‌ رنگي‌ شدن‌ دندانهاو گاه‌ هيپوپلازي‌ لثه‌ مي‌شوند. به‌ همين‌دليل‌ مصرف‌ تتراسيكلين‌ها در كودكان‌ باسن‌ كمتر از 12 سال‌ و زنان‌ باردار ممنوع‌است‌. به‌ استثناي‌ دوكسي‌ سيكلين‌، سايرتتراسيكلين‌هاي‌ موجود در بازار دارويي‌ايران‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ بدتر شدن‌ عيب‌كار كليه‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ اين‌ عارضه‌گردند و بهمين‌ دليل‌ مصرف‌ اين‌ داروها دربيماران‌ مبتلا به‌ بيماري‌ كليوي‌ ممنوع‌است‌. جذب‌ خوراكي‌ تتراسيكلين‌ها درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با شير (به‌جزدوكسي‌سيكلين‌)، آنتي‌اسيدها و املاح‌كلسيم‌، منيزيم‌ و آهن‌ كاهش‌ مي‌يابد.مكانيسم‌ اثر تتراسيكلين‌ها جلوگيري‌ ازساخت‌ پروتئين‌ از طريق‌ ممانعت‌ از پيوندtRNA به‌ كمپلكس‌ mRNA ـ ريبوزوم‌ است‌.

 

DOXYCYCLINE

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌برونشيت‌ مزمن‌، عفونتهاي‌ ناشي‌ ازبروسلا، كلاميديا، ميكوپلاسما و ريكتزيا ونيز در درمان‌ آكنه‌ ولگاريس‌ وافوزيون‌پلورال‌ ناشي‌ از سيروز يا بيماريهاي‌بدخيم‌ مصرف‌ مي‌شود. دوكسي‌ سيكلين‌در درمان‌ التهاب‌ مزمن‌ پروستات‌ وسينوس‌ نيز به‌كار مي‌رود.

 

فارماكوكينتيك‌: 100 ـ 90 درصد دارو از راه‌خوراكي‌ جذب‌ مي‌شود و غذا بر جذب‌ داروتاثيري‌ ندارد. غلظت‌ سرمي‌ دارو 4 ـ 2ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد.پس‌ از جذب‌، دارو در اغلب‌ بافتها و مايعات‌بدن‌ منتشر مي‌شد. نيمه‌ عمر دارو 22 ـ 12ساعت‌ است‌ و در صورت‌ عيب‌ كار كليه‌تغيير چنداني‌ نخواهد كرد. دفع‌ دارو عمدتŠكليوي‌ است‌، اما از راه‌ صفرا نيز دفع‌مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در كودكان‌ باسن‌ كمتر از 12 سال‌ و ابتلاي‌ بيمار به‌لوپوس‌ اريتماتوز نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو بندرت‌ ممكن‌ است‌موجب‌ بروز حساسيت‌ به‌ نور شود.

2 ـ دوكسي‌ سيكلين‌ در بيماران‌ مبتلا به‌عيب‌ كار كليه‌ بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، استفراغ‌، اسهال‌،عفونت‌ ثانويه‌ ناشي‌ ازميكروارگانيسم‌هاي‌ مقاوم‌ و بندرت‌واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌ با مصرف‌ اين‌ داروگزارش‌ شده‌ است‌. سردرد و اختلالات‌بينايي‌ ممكن‌ است‌ نشانه‌ افزايش‌ فشارداخل‌ جمجمه‌ باشند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با آنتي‌اسيدها جذب‌ آن‌ را كاهش‌مي‌دهد. جذب‌ خوراكي‌ املاح‌ آهن‌ وتتراسيكلين‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌دو دارو كاهش‌ مي‌يابد. سوكرالفات‌ جذب‌خوراكي‌ تتراسيكلين‌ها را كاهش‌ مي‌دهد.تتراسيكلين‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌با داروهاي‌ خوراكي‌ جلوگيري‌ كننده‌ ازبارداري‌، اثر اين‌ داروها را ممكن‌ است‌كاهش‌ دهند. متابوليسم‌ دوكسي‌ سيكلين‌در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ضد صرع‌ (كاربامازپين‌، فنوباربيتال‌،فني‌توئين‌ و پيريميدون‌) ممكن‌ است‌افزايش‌ و در نتيجه‌، غلظت‌ سرمي‌ اين‌ داروكاهش‌ يابد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 - در صورت‌ ناراحتي‌گوارشي‌، دوكسي‌ سيكلين‌ را مي‌توان‌ باغذا يا شير مصرف‌ كرد.

2 ـ بيمار نبايد به‌ مدت‌ طولاني‌ در معرض‌نور آفتاب‌ يا لامپهاي‌ داراي‌ اشعه‌ ماوراءبنفش‌ قرار گيرد.

3 ـ كپسول‌ دوكسي‌ سيكلين‌ را بايد به‌طوركامل‌ با مقدار زيادي‌ آب‌ همراه‌ با غذا درحال‌ نشسته‌ يا ايستاده‌ بلعيد و به‌ مدت‌حداقل‌ 30 دقيقه‌ پس‌ از مصرف‌ از درازكشيدن‌ خودداري‌ نمود.

4 ـ از مصرف‌ همزمان‌ داروي‌ آنتي‌ اسيد،مكمل‌هاي‌ حاوي‌ كلسيم‌ و آهن‌، ملين‌هاي‌حاوي‌ منيزيم‌ و سديم‌ بي‌كربنات‌ طي‌ 3 ـ 1ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ تتراسيكلين‌ها بايدخودداري‌ نمود.

5 ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌ يا منگي‌ بايداحتياط نمود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در روز اول‌ درمان‌ 200ميلي‌گرم‌ هر 12 ساعت‌ و سپس‌ روزانه‌100 ميلي‌گرم‌ مصرف‌ مي‌شود. در درمان‌آكنه‌ روزانه‌ 50 ميلي‌گرم‌ به‌ مدت‌ 12 ـ 6روز يا بيشتر مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: در كودكان‌ با وزن‌ 45 كيلوگرم‌ وكمتر، روز اول‌ 2/2mg/kg هر 12 ساعت‌ وسپس‌ 4/4mg/kg ـ 2/2 يكبار در روزمصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Film Coated Tablet: 100mg (as Hyclate)

 

TETRACYCLINE HCI

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ تشديدبرونشيت‌ مزمن‌، عفونتهاي‌ ناشي‌ ازبروسلا، كلاميديا، ميكوپلاسما و ريكتزيا ونيز در درمان‌ آكنه‌ ولگاريس‌ و افوزيون‌پلورال‌ ناشي‌ از سيروز يا بيماريهاي‌بدخيم‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: 75 درصد دارو از راه‌خوراكي‌ جذب‌ مي‌شود كه‌ اين‌ مقدار درحضور غذا كاهش‌ مي‌يابد. غلظت‌ سرمي‌دارو 3 ـ 2 روز پس‌ از مصرف‌ به‌ حددرماني‌ مي‌رسد. پس‌ از جذب‌ بخوبي‌ دراغلب‌ بافتها و مايعات‌ بدن‌ منتشر مي‌شود.دفع‌ دارو عمدتŠ كليوي‌ است‌، اما از راه‌صفرا نيز دفع‌ مي‌شود. نيمه‌ عمر دارو

11 ـ 6  ساعت‌ است‌ كه‌ در بيماران‌ آنوريك‌ممكن‌ است‌ تا 100 ساعت‌ نيز افزايش‌

يابد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: دارو در صورت‌ وجودعيب‌ كار كليه‌ و در كودكان‌ با سن‌ كمتر از12 سال‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو بندرت‌ ممكن‌ است‌موجب‌ بروز حساسيت‌ به‌ نور شود.

2 ـ مصرف‌ تتراسيكلين‌ موضعي‌ ممكن‌است‌ باعث‌ حساس‌ شدن‌ پوست‌ و بروزحساسيت‌ به‌ دارو در صورت‌ مصرف‌موضعي‌ يا سيستميك‌ آن‌ در دفعات‌ بعدي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، استفراغ‌، اسهال‌،عفونت‌ ثانويه‌ ناشي‌ ازميكروارگانيسم‌هاي‌ مقاوم‌ و بندرت‌واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌ با مصرف‌ اين‌ داروگزارش‌ شده‌ است‌. سردرد و اختلالات‌بينايي‌ ممكن‌ است‌ نشانه‌ افزايش‌ فشارداخل‌ جمجمه‌ باشند. همچنين‌ درد، قرمزي‌،تورم‌ يا ساير علايم‌ تحريك‌ با مصرف‌موضعي‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با آنتي‌اسيدها جذب‌ آن‌ را كاهش‌مي‌دهد. جذب‌ خوراكي‌ املاح‌ آهن‌ وتتراسيكلين‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌دو دارو كاهش‌ مي‌يابد. سوكرالفات‌ جذب‌خوراكي‌ تتراسيكلين‌ها را كاهش‌ مي‌دهد.تتراسيكلين‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌با داروهاي‌ خوراكي‌ جلوگيري‌ كننده‌ ازبارداري‌، اثر اين‌ داروها را ممكن‌ است‌كاهش‌ دهند.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دوره‌ درمان‌ تراخم‌ بااين‌ دارو ممكن‌ است‌ چند ماه‌ طول‌ بكشد.مصرف‌ همزمان‌ تتراسيكلين‌ خوراكي‌ درصورت‌ شديد بودن‌ عفونت‌ ممكن‌ است‌ضروري‌ باشد.

2 ـ از مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ آنتي‌ اسيد،مكمل‌هاي‌ حاوي‌ كلسيم‌ و آهن‌، ملين‌هاي‌حاوي‌ منيزيم‌ و سديم‌ بي‌كربنات‌ شير ولبنيات‌ طي‌ 3 ـ 1 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ اين‌دارو بايد خودداري‌ شود.

3 ـ بيمار نبايد به‌ مدت‌ طولاني‌ در معرض‌نور آفتاب‌ يا لامپهاي‌ داراي‌ اشعه‌ ماوراءبنفش‌ قرار گيرد.

4 ـ دوره‌ درمان‌ با اين‌ دارو بايد كامل‌

شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌خوراكي‌ 500 ـ 250 ميلي‌گرم‌ هر 6 ساعت‌مي‌باشد. در درمان‌ آكنه‌ اين‌ دارو به‌ مقدار250 ميلي‌گرم‌ 3 بار در روز به‌ مدت‌ 4 ـ 1هفته‌ مصرف‌ مي‌شود و سپس‌ اين‌ مقدار به‌2 بار در روز كاهش‌ و تا بهبودي‌ ادامه‌مي‌يابد. در صورتي‌ كه‌ پاسخ‌ درماني‌ لازم‌ديده‌ نشود، افزايش‌ مقدار مصرف‌ ممكن‌است‌ ضروري‌ باشد. تتراسيكلين‌ به‌ مقدار500 ميلي‌گرم‌ 4 بار در روز براي‌ 15 روزدر درمان‌ مراحل‌ اوليه‌ سيفيليس‌ مصرف‌مي‌شود. مقدار مصرف‌ تتراسيكلين‌ دردرمان‌ اورتريت‌ غيرگونوكوكي‌ 500ميلي‌گرم‌ 4 بار در روز براي‌ 21 ـ 7 روزمي‌باشد. به‌صورت‌ موضعي‌، يك‌ يا دو باردر روز استفاده‌ مي‌شود.

كودكان‌: به‌ صورت‌ موضعي‌ يك‌ يا دو باردر روز بر روي‌ موضع‌ ماليده‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ ضد باكتري‌، در كودكان‌ با سن‌ 8سال‌ و بيشتر، مقدار 12/5mg/kg ـ 6/15 هر6 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

اشكال‌ دارويي‌:

Capsule: 250mg

Topical Ointment: 3%

 

VANCOMYCIN

موارد مصرف‌: وانكومايسين‌ در مواردمحدودي‌ از جمله‌ در پيشگيري‌ و درمان‌آندوكارديت‌ و ساير عفونتهاي‌ جدي‌ ناشي‌از كوكسي‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ (ماننداستافيلوكوك‌ مقاوم‌ به‌ پني‌سيلين‌ها)مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: وانكومايسين‌ عليه‌باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ هوازي‌ و بي‌هوازي‌مؤثر است‌. اين‌ آنتي‌بيوتيك‌ با اثر بر روي‌ساخت‌ ديواره‌ سلولي‌، بر روي‌ اغلب‌باكتري‌ها اثر باكتريسيد دارد.

 

فارماكوكينتيك‌: وانكومايسين‌ پس‌ ازانفوزيون‌ بطور گسترده‌ در بافتها ومايعات‌ بدن‌ منتشر مي‌شود. از آنجا كه‌ اثردارو نسبتŠ طولاني‌ مدت‌ است‌، مي‌توان‌ آن‌را هر 12 ساعت‌ مصرف‌ نمود. نيمه‌ عمردارو در بزرگسالان‌ 4-11 ساعت‌ است‌ كه‌در صورت‌ عيب‌ كار كليه‌ ممكن‌ است‌ به‌6-10 روز برسد. دفع‌ اين‌ دارو عمدتŠكليوي‌ است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودسابقه‌ اختلالات‌ شنوايي‌ از مصرف‌ اين‌دارو بايد خودداري‌ گردد.

 

هشدارها: 1 ـ انفوزيون‌ سريع‌ اين‌ داروها باخطر واكنشهاي‌ آنافيلاكتيك‌ همراه‌ است‌ وبايد از آن‌ اجتناب‌ كرد.

2 ـ محل‌ تزريق‌ دارو در هر بار انفوزيون‌بايد تغيير داده‌ شود.

3 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در بيماران‌ مبتلا به‌نارسايي‌ كليه‌ و در سالخوردگان‌ بايد بااحتياط فراوان‌ صورت‌ گيرد.

4 ـ آزمونهاي‌ شمارش‌ سلولهاي‌ خون‌،آناليز ادرار و سنجش‌ كار كليه‌ در طول‌درمان‌ با اين‌ دارو ضروري‌ است‌. آزمون‌سنجش‌ شنوايي‌ در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارودر بيماران‌ سالخورده‌ يا مبتلا به‌ عيب‌ كاركليه‌ بايد انجام‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: مسموميت‌ كليوي‌ شامل‌نارسايي‌ كليه‌ و نفريت‌ بين‌ سلولي‌،مسموميت‌ گوشي‌، اختلال‌هاي‌ خوني‌شامل‌ كاهش‌ نوتروفيل‌هاي‌ خون‌ و بندرت‌آگرانولوسيتوز، كاهش‌ پلاكتهاي‌ خوني‌،تهوع‌، لرز، تب‌، ائوزينوفيلي‌، آنافيلاكسي‌،بثورات‌ جلدي‌، التهاب‌ وريد، افت‌ شديدفشار خون‌، خس‌خس‌ كردن‌، اختلال‌ درتنفس‌، كهير، خارش‌، برافروختگي‌ بالاتنه‌،درد و اسپاسم‌ عضلات‌ پشت‌ و سينه‌ بامصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌وانكومايسين‌ با آمينوگليكوزيدها ياكاپرئومايسين‌ احتمال‌ بروز مسموميت‌گوشي‌ و كليوي‌ را افزايش‌ مي‌دهد. همچنين‌احتمال‌ بروز مسموميت‌ گوشي‌ در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ مدرگروه‌ لوپ‌ افزايش‌ مي‌يابد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: وانكومايسين‌ از راه‌ انفوزيون‌آهسته‌ وريدي‌ به‌ مقدار 500 ميلي‌گرم‌ طي‌حداقل‌ 60 دقيقه‌ هر 6 ساعت‌ يا 1 گرم‌حداقل‌ طي‌ 100 دقيقه‌ هر 12 ساعت‌مصرف‌ مي‌شود. براي‌ پيشگيري‌ ازآندوكارديت‌ در بيماراني‌ كه‌ نسبت‌ به‌پني‌سيلين‌ حساسيت‌ دارند يا اينكه‌ در ماه‌گذشته‌ بيش‌ از يك‌ بار پني‌سيلين‌ دريافت‌داشته‌اند، وانكومايسين‌ به‌ مقدار 1 گرم‌ طي‌حداقل‌ 100 دقيقه‌ بصورت‌ انفوزيون‌آهسته‌ وريدي‌ تزريق‌ مي‌شود.

كودكان‌: اين‌ دارو از راه‌ انفوزيون‌ آهسته‌وريدي‌ در نوزادان‌ تا سن‌ يك‌ هفته‌ ابتداmg/kg 15 و بعد mg/kg 10 هر 12 ساعت‌ ودر نوزادان‌ با سن‌ 1-4 هفته‌ ابتدا 15 mg/kgو سپس‌ mg/kg 10 هر 8 ساعت‌ و دركودكان‌ يك‌ ماهه‌ و بزرگتر 10 mg/kg هر 6ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌ اين‌دارو براي‌ پيشگيري‌ از آندوكارديت‌ دركودكان‌ با سن‌ كمتر از 10 سال‌ 20 mg/kgاست‌ كه‌ همراه‌ با mg/kg 2 جنتامايسين‌مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

For Injection: 500 mg

 

ZIDOVUDINE

موارد مصرف‌: زيدوودين‌ در درمان‌ عفونت‌ناشي‌ از ويروس‌ HIV، مانند سندرم‌ نقص‌اكتسابي‌ سيستم‌ ايمني‌ (AIDS) و پيشگيري‌از انتقال‌ نارسايي‌ ايمني‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: زيدوودين‌ با مهار آنزيم‌كريپتاز معكوس‌ ويروسي‌، تكثير ويروس‌را مهار مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ دارو از مجراي‌گوارش‌ سريع‌ و تقريبŠ كامل‌ است‌، هر چندبه‌ علت‌ متابوليسم‌ عبور اول‌ در كبد، فراهم‌زيستي‌ دارو حدود 65 درصد مي‌باشد.مصرف‌ غذاي‌ چرب‌ باعث‌ كاهش‌ ميزان‌ وسرعت‌ جذب‌ دارو مي‌شود. دارو از سدخوني‌ ـ مغزي‌ عبور مي‌كند. اين‌ دارو ازجفت‌ عبور مي‌كند. متابوليسم‌ دارو كبدي‌است‌. نيمه‌ عمر آن‌ 1 ساعت‌ و دفع‌ آن‌كليوي‌ است‌. غلظت‌ دارو 1/5 ـ 0/5 ساعت‌پس‌ از مصرف‌ به‌ حداكثر مي‌رسد.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران‌ مبتلا به‌ كاهش‌فعاليت‌ مغز استخوان‌، كبود اسيد فوليك‌ ياويتامين‌ B12 و عيب‌ كار كبد، بايد با احتياطفراوان‌ مصرف‌ شود.

2 ـ اين‌ دارو سبب‌ درمان‌ عفونت‌ HIVنمي‌شود و بيمار بايد در مقابل‌ عفونت‌هاي‌فرصت‌طلب‌ توسط داروهاي‌ ضدعفونت‌درمان‌ شود.

3 ـ بيماران‌ مبتلا به‌ كم‌خوني‌ ياگرانولوسيتوپني‌ قابل‌ توجه‌ ممكن‌ است‌نياز به‌ كاهش‌ مقدار مصرف‌ دارو داشته‌باشند تا مغز استخوان‌ بحال‌ عادي‌برگردد.

4 ـ در بيماراني‌ كه‌ 6 ماه‌ يا بيشتر دارومصرف‌ كرده‌اند، HIV مقاوم‌ به‌ دارومشاهده‌ شده‌ است‌.

5 ـ دارو باعث‌ كاهش‌ خطر انتقال‌ HIVناشي‌ از تماس‌ جنسي‌ يا آلودگي‌ خون‌نمي‌شود، اما در پيشگيري‌ از انتقال‌ آن‌ ازمادر به‌ جنين‌ مؤثر است‌.

6 ـ با پيشرفت‌ بيماري‌ و مقادير مصرف‌بالاي‌ دارو، عوارض‌ خوني‌ بيشتر است‌، به‌همين‌ دليل‌ شمارش‌ سلولهاي‌ خون‌ وبررسي‌ كار كبد در طول‌ درمان‌ لازم‌ است‌.

7 ـ گرانولوسيتوپني‌ و كم‌خوني‌ با تعدادلنفوسيت‌هاي‌ CD4، غلظت‌ هموگلوبين‌ وتعداد گرانولوسيت‌ها در شروع‌ درمان‌نسبت‌ معكوس‌ داشته‌ و بطور مستقيم‌بسته‌ به‌ مقدار مصرف‌ و دوره‌ درمان‌است‌. كم‌خوني‌ قابل‌ توجه‌ عمومŠ 4-6 هفته‌بعد از درمان‌ ديده‌ مي‌شود.

8 ـ كم‌خوني‌ بيمار با قطع‌ يا كاهش‌ مقدارمصرف‌ دارو معمولا بهبود مي‌يابد، هر چندبا مقدار مصرف‌ كمتر ممكن‌ است‌ نياز به‌انتقال‌ خون‌ و يا مصرف‌ اريتروپويتين‌باشد. در بيمار مبتلا به‌ گرانولوسيتوپني‌ممكن‌ است‌ نياز به‌ وقفه‌ درمان‌ يا درمان‌ با GM-CSFباشد.

 

عوارض‌ جانبي‌: كم‌خوني‌، كاهش‌ گلبولهاي‌سفيد يا نوتروفيل‌ها، تغيير در تعدادپلاكت‌ها، سردرد شديد، بي‌خوابي‌، دردعضلاني‌ و تهوع‌ از عوارض‌ جانبي‌ مهم‌ ونسبتŠ شايع‌ دارو مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌زيدوودين‌ با داروهاي‌ كاهنده‌ فعاليت‌ مغزاستخوان‌، ممكن‌ است‌ سبب‌ تشديد اثرات‌اين‌ داروها شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو بيش‌ ازمقدار تجويز شده‌ نبايد مصرف‌ شود.

2 ـ دوره‌ درمان‌ بايد كامل‌ گردد.

3 ـ مراجعه‌ منظم‌ به‌ پزشك‌ به‌ منظور انجام‌آزمون‌هاي‌ خون‌ ضروري‌ است‌.

4 ـ از مصرف‌ همزمان‌ ساير داروها بدون‌مشورت‌ با پزشك‌ بايد خودداري‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: بصورت‌ تك‌ درماني‌ درعفونت‌ HIV به‌ ميزان‌ 100 ميلي‌ گرم‌ هر 4ساعت‌ (600mg/day) مصرف‌ مي‌شود ودر عفونت‌ بدون‌ علائم‌ 100 HIV ميلي‌گرم‌هر 4 ساعت‌ در زمان‌ بيداري‌ (500mg/day)مصرف‌ مي‌شود. زيدوودين‌ همچنين‌ درمقادير 200 ميلي‌گرم‌ هر 8 ساعت‌ بكارمي‌رود. در پيشگيري‌ از  HIVمنتقل‌ شده‌ ازمادر به‌ جنين‌ مقدار 100 ميلي‌گرم‌ پنج‌ باردر روز بعد از هفته‌ 14 آبستني‌ شروع‌ و تازمان‌ زايمان‌ ادامه‌ مي‌يابد.

كودكان‌: در عفونت‌ HIV در كودكان‌ 3 ماهه‌تا 12 ساله‌ 180mg/m2 - 90 هر 6 ساعت‌مصرف‌ مي‌شود. مقدار مصرف‌ نبايد از200 ميلي‌گرم‌ هر 6 ساعت‌ بيشتر شود. دركودكان‌ مبتلا به‌ گرانولوسيتوپني‌ ممكن‌است‌ نياز به‌ كاهش‌ مقدار مصرف‌ تا

120 mg/m2 هر 6 ساعت‌ باشد. درپيشگيري‌ از انتقال‌ عفونت‌ HIV مادر به‌نوزاد، مقدار مصرف‌ نوزادان‌ mg/kg 2 هر6 ساعت‌ است‌ كه‌ طي‌ 12 ساعت‌ بعد از تولدشروع‌ و تا 6 هفتگي‌ ادامه‌ مي‌يابد. مقدارمصرف‌ در كودكان‌ 13 سال‌ و بزرگتر،مانند بزرگسالان‌ است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Capsule: 100 mg, 250 mg

Syrup: 50 mg/5ml