FURAZOLIDONE

موارد مصرف‌: فورازوليدون‌ در درمان‌

وبا، اسهال‌ باكتريايي‌ (ناشي‌ ازارگانيسم‌هاي‌ حساس‌ از جمله‌ گونه‌هاي‌سالمونلا، شيگلا، استافيلوكوك‌،اشريشياكلي‌، گونه‌هاي‌ پروتئوس‌،كامپيلوباكتر و انتروباكتر) و ژيارديازمصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو در كار چندين‌ آنزيم‌باكتريايي‌ تداخل‌ مي‌كند. فورازوليدون‌فلور ميكروبي‌ روده‌ را برهم‌ نمي‌زند وموجب‌ رشد قارچها نيز نمي‌شود. اين‌ داروآنزيم‌ مونوآمين‌ اكسيداز را نيز مهارمي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو از راه‌خوراكي‌ خوب‌ است‌. دفع‌ دارو عمدتŠكليوي‌ است‌ و مقداري‌ نيز در مدفوع‌ دفع‌مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در نوزادان‌ باسن‌ كمتر از يك‌ ماه‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: در صورت‌ ابتلاي‌ بيمار به‌ كمبودG6PD بايد با احتياط فراوان‌ مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: فورازوليدون‌ ممكن‌ است‌موجب‌ بروز آنمي‌ هموليتيك‌ خفيف‌ وبرگشت‌پذير در بيماران‌ مبتلا به‌ كمبودG6PD شود كه‌ در اين‌ صورت‌ مصرف‌دارو بايد قطع‌ شود. همچنين‌، واكنشهاي‌حساسيت‌ مفرط (شامل‌ تب‌، خارش‌، دردمفاصل‌، بثورات‌ جلدي‌ يا قرمزي‌ پوست‌،كاهش‌ گلبولهاي‌ سفيد خون‌، اختلالات‌گوارشي‌ (درد شكم‌، اسهال‌، تهوع‌ واستفراغ‌) و سردرد با مصرف‌ اين‌ داروگزارش‌ شده‌اند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ كاهش‌ تحريك‌گوارشي‌، مي‌توان‌ اين‌ دارو را با غذامصرف‌ نمود.

2 ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارو، از مصرف‌فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ الكل‌ بايد خودداري‌كرد.

3 ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارو و تا دو هفته‌بعد از قطع‌ مصرف‌ آن‌، از مصرف‌ غذاهاي‌حاوي‌ تيرامين‌ و آمين‌هاي‌ محرك‌،داروهاي‌ كاهنده‌ اشتها، قرص‌سرماخوردگي‌ و داروهاي‌ ضد سرفه‌، مگربا تجويز پزشك‌، بايد پرهيز كرد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو 100ميلي‌گرم‌ چهار بار در روز براي‌ 7 ـ 5 روز(در درمان‌ ژياردياز 10 ـ 7 روز) است‌.

كودكان‌: مقدار مصرف‌ فورازوليدون‌ دركودكان‌ با سن‌ بيش‌ از يك‌ ماه‌ 1/25mg/kgچهار بار در روز براي‌ 7 ـ 5 روز (دردرمان‌ ژياردياز 2mg/kg ـ 1/25 چهار باردر روز براي‌ 10 ـ 7 روز) مي‌باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Suspension: 50mg / 15ml

Tablet: 100mg

 

METRONIDAZOLE

موارد مصرف‌: مترونيدازول‌ در درمان‌عفونتهاي‌ بيهوازي‌ (از جمله‌ عفونتهاي‌دندان‌) و عفونتهاي‌ تك‌ ياخته‌اي‌ مصرف‌مي‌شود. اين‌ دارو در درمان‌ واژينوزباكتريايي‌ ناشي‌ از هموفيلوس‌ يا گاردنلا ياكورينه‌ باكتريوم‌، واژينيت‌ غير اختصاصي‌و واژينوز بيهوازي‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: مترونيدازول‌، پس‌ از جذب‌توسط ميكروارگانيسم‌ها احيا و به‌ يك‌تركيب‌ سمي‌ تبديل‌ مي‌شود كه‌ با پيونديافتن‌ به‌ DNA موجب‌ توقف‌ ساخت‌ آن‌ ومرگ‌ سلول‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراكي‌ به‌خوبي‌ جذب‌ مي‌شود و در اغلب‌ مايعات‌ وترشحات‌ بدن‌ منتشر مي‌شود. غلظت‌سرمي‌ دارو 2 ـ 1 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌خوراكي‌ به‌ اوج‌ خود مي‌رسد. نيمه‌ عمرمترونيدازول‌ در بزرگسالان‌ 12 ـ 6 ساعت‌است‌ كه‌ در صورت‌ عيب‌ كار كبد به‌ 29 ـ 10ساعت‌ افزايش‌ مي‌يابد. دفع‌ اين‌ دارو عمدتŠكليوي‌ است‌ و تا 15 درصد از دارو ممكن‌است‌ از راه‌ مدفوع‌ دفع‌ شود. حدود 20% ازدارو بعد از مصرف‌ واژينال‌ به‌صورت‌سيستميك‌ جذب‌ مي‌شود.

 

هشدارها: در صورت‌ وجود عيب‌ كار كبد وآنسفالوپاتي‌ كبدي‌، مصرف‌ اين‌ دارو بايدبا احتياط فراوان‌ صورت‌ گيرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، استفراغ‌، طعم‌ بددهان‌، زبري‌ زبان‌، اختلالات‌ گوارشي‌،بثورات‌ جلدي‌، كهير و آنژيوادم‌، بندرت‌خواب‌آلودگي‌، سردرد، سرگيجه‌، آتاكسي‌،تيره‌ شدن‌ ادرار، خارش‌، درد هنگام‌آميزش‌، ترشحات‌ غليظ سفيدرنگ‌ ازعوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اثر وارفارين‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با اين‌ دارو ممكن‌است‌ افزايش‌ يابد. مترونيدازول‌ متابوليسم‌فني‌ توئين‌ را مهار مي‌كنند و غلظت‌پلاسمايي‌ اين‌ دارو را افزايش‌ مي‌دهند.فنوباربيتال‌، متابوليسم‌ مترونيدازول‌ راافزايش‌ و غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌ را كاهش‌مي‌دهد. مترونيدازول‌ متابوليسم‌فلوئورواوراسيل‌ را مهار مي‌كند و احتمال‌مسموميت‌ با اين‌ دارو را افزايش‌ مي‌دهد.همچنين‌، مسموميت‌ با ليتيم‌ با مصرف‌همزمان‌ مترونيدازول‌ گزارش‌ شده‌ است‌.

واكنش‌ شبه‌ دي‌ سولفيرام‌ با مصرف‌همزمان‌ مترونيدازول‌ و فرآورده‌هاي‌حاوي‌ الكل‌ ممكن‌ است‌ بروز كند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ پيگيري‌ وضعيت‌باليني‌ و آزمايشگاهي‌ بيمار در صورتي‌ كه‌طول‌ دوره‌ درمان‌ از 10 روز تجاوز كند،توصيه‌ مي‌شود.

2 ـ در صورت‌ بروز تحريك‌ گوارشي‌،مترونيدازول‌ را مي‌توان‌ با غذا مصرف‌كرد.

3 ـ مترونيدازول‌ تزريقي‌ فقط بايدبه‌صورت‌ انفوزيون‌ آهسته‌ وريدي‌مصرف‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ انفوزيون‌محلولها يا سرم‌هاي‌ ديگر بايد قطع‌ شود.

4 ـ شستن‌ دستها قبل‌ و بعد از استعمال‌واژينال‌ دارو توصيه‌ مي‌شود. همچنين‌رعايت‌ اصول‌ بهداشتي‌ براي‌ جلوگيري‌ ازبروز مجدد عفونت‌ ضروري‌ است‌.

5 ـ در صورت‌ بروز حساسيت‌ يا تحريك‌،مصرف‌ دارو بايد قطع‌ شود.

6 ـ در صورت‌ مصرف‌ شكل‌ واژينال‌ اين‌دارو در درمان‌ تريكوموناز، استفاده‌ ازكاندوم‌ به‌ منظور پيشگيري‌ از بروز مجددعفونت‌ ضروري‌ است‌. ممكن‌ است‌ به‌طورهمزمان‌ مردان‌ نيز به‌ مصرف‌ اين‌ دارو نيازداشته‌ باشند.

7 ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌ يا منگي‌ بامصرف‌ شكل‌ واژينال‌ دارو بايد احتياطنمود.

8 ـ در طول‌ مصرف‌ شكل‌ واژينال‌ اين‌دارو، به‌ منظور پيشگيري‌ از عفونت‌متقاطع‌، عفونت‌ مجدد يا رقيق‌ شدن‌ دوزدارو، بايد از مقاربت‌ جنسي‌ خودداري‌نمود.

 

مقدار مصرف‌:

خوراكي‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ ضد باكتري‌سيستميك‌ در عفونتهاي‌ بيهوازي‌ مقدار7/5mg/kg حداكثر تا يك‌ گرم‌ هر 6 ساعت‌به‌ مدت‌ 7 روز يا بيشتر مصرف‌ مي‌شود.در التهاب‌ روده‌، 500 ميلي‌ گرم‌ چهار باردر روز، در كوليت‌ ناشي‌ از آنتي‌ بيوتيك‌500 ميلي‌ گرم‌ 4 ـ 3 بار در روز،درگاستريت‌ و زخم‌ دوازدهه‌ ناشي‌ ازهليكوباكترپيلوري‌ به‌عنوان‌ درمان‌ كمكي‌500 ميلي‌ گرم‌ 3 بار در روز به‌ همراه‌ سايرآنتي‌ بيوتيكهاي‌ خوراكي‌ و در درمان‌واژينوز باكتريايي‌، 500 ميلي‌ گرم‌ 2 بار درروز براي‌ 7 روز مصرف‌ مي‌شود.به‌عنوان‌ ضد تك‌ ياخته‌ در آميبياز

700 ـ 500 ميلي‌ گرم‌ 3 بار در روز براي‌

10 ـ 7 روز، در بالانتيديوز 750 ميلي‌ گرم‌

3 بار در روز براي‌ 5 يا 6 روز، در ژياردياز2 گرم‌ يكبار در روز براي‌ 3 روز يا

250 ميلي‌ گرم‌ 3 بار در روز به‌ مدت‌

7 ـ 5 روز و در درمان‌ تريكوموناز 2 گرم‌ به‌صورت‌ مقدار واحد، يك‌ گرم‌ 2 بار در روزبه‌ مدت‌ يك‌ روز يا 250 ميلي‌ گرم‌ 3 بار درروز به‌ مدت‌ 7 روز مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: به‌عنوان‌ ضد باكتري‌ درعفونتهاي‌ بيهوازي‌ 7/5mg/kg هر 6 ساعت‌يا 10mg/kg هر 8 ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.به‌عنوان‌ ضد تك‌ ياخته‌ در درمان‌ آميبياز16/7mg/kg ـ 11/6، سه‌ بار در روز به‌ مدت‌10 روز، در بالانتيديوز 16/7mg/kg ـ 11/6سه‌ بار در روز به‌ مدت‌ 5 روز، در ژياردياز5mg/kg سه‌ بار در روز به‌ مدت‌ 7 ـ 5 روز ودر درمان‌ تريكوموناز 5mg/kg سه‌ بار درروز به‌ مدت‌ 7 روز مصرف‌ مي‌شود.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد باكتري‌سيستميك‌ در عفونتهاي‌ بي‌ هوازي‌ ابتدا15mg/kg و سپس‌ 7/5mg/kg تا حداكثر يك‌گرم‌، هر 6 ساعت‌ به‌ مدت‌ 7 روز يا بيشترانفوزيون‌ وريدي‌ مي‌شود. براي‌ پيشگيري‌از عفونت‌ در اعمال‌ جراحي‌، 15mg/kg يك‌ساعت‌ قبل‌ از شروع‌ جراحي‌ و 7/5mg/kg 6و 12 ساعت‌ پس‌ از مقدار اوليه‌، انفوزيون‌وريدي‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ ضد تك‌ ياخته‌ دردرمان‌ آميبياز، 750 ـ 500 ميلي‌ گرم‌ هر 8ساعت‌ به‌ مدت‌ 10 ـ 5 روز انفوزيون‌وريدي‌ مي‌شود.

كودكان‌: به‌عنوان‌ ضد باكتري‌ سيستميك‌در عفونتهاي‌ بي‌ هوازي‌، در نوزادان‌نورس‌، mg/kg 15 به‌عنوان‌ مقدار اوليه‌ وسپس‌ 7/5mg/kg هر 12 ساعت‌، 48 ساعت‌پس‌ از مقدار مصرف‌ اوليه‌، انفوزيون‌وريدي‌ مي‌شود. در نوزادان‌ كامل‌،1/5mg/kg به‌عنوان‌ مقدار شروع‌ و سپس‌7/5mg/kg هر 12 ساعت‌، 24 ساعت‌ پس‌ ازمقدار مصرف‌ اوليه‌ انفوزيون‌ وريدي‌مي‌شود. در نوزادان‌ با سن‌ 7 روز وبزرگتر، مقدار 15mg/kg به‌عنوان‌

مقدار شروع‌ و سپس‌ 7/5mg/kg هر 6ساعت‌ از راه‌ انفوزيون‌ وريدي‌ مصرف‌مي‌شود.

واژينال‌:

در واژينوز باكتريايي‌ يا تريكوموناز،500mg هر شب‌ به‌ مدت‌ 10 يا 12 روزمتوالي‌ از راه‌ واژينال‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Infusion : 500mg/ 100ml

Tablet: 250mg

Oral Suspension: 125mg / 5ml (asBenzoate)

Ovule: 500mg

Vaginal Tablet: 500mg

 

NALIDIXIC ACID

موارد مصرف‌: اسيد ناليديكسيك‌ در

درمان‌ عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار مصرف‌مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اسيد ناليديكسيك‌ از مشتقات‌كينولون‌هاست‌ كه‌ از طريق‌ مهار ساخت‌DNA باكتريايي‌ اثر خود را اعمال‌ مي‌كند.مقاومت‌ به‌ اين‌ دارو در طول‌ درمان‌ به‌سرعت‌ بروز مي‌كند.

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو از راه‌خوراكي‌ سريع‌ و تقريبŠ كامل‌ است‌. اين‌ داروو متابوليت‌هاي‌ فعال‌ آن‌ در اغلب‌ بافتهاي‌بدن‌ به‌ويژه‌ در كليه‌ و در ادرار منتشرمي‌شوند. اوج‌ غلظت‌ سرمي‌ دارو 2 ـ 1ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ حاصل‌ مي‌شود. نيمه‌عمر سرمي‌ دارو 2/5 ـ 1/1 ساعت‌ است‌ كه‌در بيماران‌ سالخورده‌ تا 11/5 ساعت‌ و دربيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كار كليه‌ تا 21 ساعت‌ممكن‌ است‌ افزايش‌ يابد. دفع‌ اين‌ دارو عمدتŠكليوي‌ است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت‌ابتلاي‌ بيمار به‌ پورفيري‌ يا سابقه‌ ابتلا به‌اختلالات‌ تشنجي‌ و همچنين‌ در كودكان‌ باسن‌ كمتر از 3 ماه‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در بيماران‌ مبتلا به‌كمبود G6PD بايد با احتياط فراوان‌مصرف‌ شود.

2 ـ در طول‌ مصرف‌ اين‌ دارو بيمار بايد ازقرار گرفتن‌ در معرض‌ نور شديد آفتاب‌پرهيز كند.

3 ـ در طول‌ درمان‌ با اين‌ دارو در صورتي‌كه‌ مدت‌ درمان‌ از 2 هفته‌ بيشتر شود، انجام‌آزمونهاي‌ شمارش‌ سلولهاي‌ خون‌ و كاركبد توصيه‌ مي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ شايع‌كينولون‌ها عبارتند از تهوع‌، استفراغ‌، دردشكم‌، اسهال‌، سردرد، سرگيجه‌، اختلال‌ درخواب‌، بثورات‌ جلدي‌، خارش‌، تب‌،آنافيلاكسي‌، حساسيت‌ به‌ نور، افزايش‌اوره‌ و كرآتينين‌ خون‌، اختلالات‌ گذرا درآنزيم‌هاي‌ كبد و بيلي‌روبين‌، درد عضلات‌ ومفاصل‌، اختلالات‌ خوني‌ (شامل‌ائوزينوفيلي‌، كاهش‌ پلاكت‌هاي‌ خون‌،كاهش‌ گلبولهاي‌ سفيد خون‌ و تغيير درغلظت‌ پروترومبين‌).

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ كينولون‌ها با داروهاي‌ ضد التهاب‌غيراستروئيدي‌ خطر بروز تشنج‌ ممكن‌ است‌افزايش‌ يابد. آنتي‌اسيدها و مواد جاذب‌ جذب‌اين‌ دارو را كاهش‌ مي‌دهند. اثر وارفارين‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با اسيدناليديكسيك‌ ممكن‌ است‌ افزايش‌ يابد.كينولون‌ها اثر ضد ديابت‌ داروهاي‌سولفونيل‌ اوره‌ را افزايش‌ مي‌دهند. سميت‌كليوي‌ سيكلوسپورين‌ توسط اين‌ داروافزايش‌ مي‌يابد. سميت‌ ملفالان‌ در صورت‌مصرف‌ همزمان‌ با اين‌ دارو افزايش‌ مي‌يابد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بيمار بايد از قرارگرفتن‌ در معرض‌ نور شديد آفتاب‌خودداري‌ كند.

2 ـ در صورت‌ بروز تاري‌ ديد يا هرگونه‌اختلال‌ در بينايي‌، سرگيجه‌ يا خواب‌آلودگي‌ بايد احتياط كرد.

3 ـ اين‌ دارو موجب‌ بروز پاسخ‌ مثبت‌ كاذب‌در آزمون‌ گلوكز ادرار با استفاده‌ از مواداحيا كننده‌ مي‌شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 1 گرم‌ هر 6 ساعت‌ براي‌7 روز مصرف‌ مي‌شود كه‌ اين‌ مقدار دردرمان‌ عفونت‌هاي‌ مزمن‌ به‌ 500 ميلي‌گرم‌هر 6 ساعت‌ كاهش‌ مي‌يابد.

كودكان‌: در كودكان‌ با سن‌ بيشتر از 3 ماه‌حداكثر تا 50mg/kg/day در مقادير منقسم‌مصرف‌ مي‌شود كه‌ اين‌ مقدار در درمان‌دراز مدت‌ به‌ 30mg/kg/day كاهش‌ مي‌يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Suspension: 60mg/ml

Tablet: 500mg

 

NITROFURANTOIN

موارد مصرف‌: نيتروفورانتوئين‌ در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: به‌نظر مي‌رسدنيتروفورانتوئين‌ با دخالت‌ در كارآنزيم‌هاي‌ باكتريايي‌، بسته‌ به‌ غلظت‌، باعث‌توقف‌ رشد يا مرگ‌ باكتري‌ شود.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو متغير است‌.فراهمي‌ زيستي‌ آن‌ در حضور غذا افزايش‌مي‌يابد. غلظت‌ دارو در ادرار و كليه‌ها زيادو در سرم‌ خيلي‌ كم‌ است‌. نيمه‌ عمر اين‌دارو 1 ـ 0/3 ساعت‌ است‌. اين‌ دارو عمدتŠاز راه‌ كليوي‌ دفع‌ مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در عيب‌ كاركليه‌، نوزادان‌ با سن‌ كمتر از 3 ماه‌، كمبودG6PD و پورفيري‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: اين‌ دارو در موارد زير بايد بااحتياط فراوان‌ مصرف‌ شود:

كم‌ خوني‌، ديابت‌، عدم‌ تعادل‌الكتروليت‌ها، كمبود ويتامين‌ B و فولات‌،بيماري‌ ريوي‌ و عيب‌ كار كبد و نوروپاتي‌محيطي‌ يا استعداد ابتلاي‌ به‌ آن‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: بي‌اشتهايي‌، تهوع‌، استفراغ‌و اسهال‌، واكنش‌هاي‌ حاد و مزمن‌ ريوي‌ ونوروپاتي‌ محيطي‌ از عوارض‌ اين‌ داروهستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: آنتي‌ اسيدها و موادجاذب‌، جذب‌ اين‌ دارو را كاهش‌ مي‌دهند.مصرف‌ همزمان‌ نيتروفورانتوئين‌ باپروبنسيد، به‌ دليل‌ كاهش‌ دفع‌ توبولي‌،ممكن‌ است‌ سبب‌ بروز مسموميت‌ بانيتروفورانتوئين‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو ممكن‌ است‌موجب‌ پاسخ‌ مثبت‌ كاذب‌ در آزمون‌ گلوگزادرار شود.

2 ـ رنگ‌ ادرار بيمار ممكن‌ است‌ به‌ زرد تاقهوه‌اي‌ تغيير كند.

3 ـ بهتر است‌ اين‌ دارو با غذا يا شيرمصرف‌ شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: نيتروفورانتوئين‌ در درمان‌عفونتهاي‌ حاد بدون‌ عواقب‌ 50 ميلي‌گرم‌هر 6 ساعت‌ براي‌ 7 روز مصرف‌ مي‌شود.مقدار مصرف‌ دارو در درمان‌ عفونت‌مزمن‌ شديد و عود كننده‌ 100 ميلي‌گرم‌ هر6 ساعت‌ براي‌ 7 روز است‌ كه‌ در صورت‌بروز تهوع‌ شديد مقدار مصرف‌ را بايدكاهش‌ داد يا مصرف‌ آن‌ را قطع‌ كرد. مقدارمصرف‌ نيتروفورانتوئين‌ براي‌ پيشگيري‌از عفونت‌ ادراري‌ 10 ـ 5 ميلي‌گرم‌ در شب‌مي‌باشد.

كودكان‌: مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دركودكان‌ با سن‌ بيش‌ از 3 ماه‌، در درمان‌عفونتهاي‌ حاد بدون‌ عواقب‌ 3mg/kg/dayدر 4 مقدار منقسم‌ و در پيشگيري‌ ازعفونتهاي‌ ادراري‌ 1mg/kg در شب‌مي‌باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Scored Tablet: 100mg

Suspension: 25mg/5ml

 

OFLOXACIN

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار، مجاري‌ تنفسي‌تحتاني‌، پوست‌ و بافتهاي‌ نرم‌، سوزاك‌بدون‌ عواقب‌ و التهاب‌ غير گونوكوكي‌ آلت‌تناسلي‌ و گردن‌ رحم‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اوفلوكساسين‌ از مشتقات‌فلوروكينولون‌ها و يك‌ تركيب‌ باكتريسيداست‌ كه‌ از طريق‌ مهار آنزيم‌ DNA ژيرازدوباره‌سازي‌، ترجمه‌ و ترميم‌ DNAباكتري‌ را مهار مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراكي‌بخوبي‌ جذب‌ مي‌شود، اما جذب‌ آن‌ درحضور غذا به‌ تاخير مي‌افتد. پس‌ از جذب‌به‌طور گسترده‌ در اغلب‌ بافتها و مايعات‌بدن‌ منتشر مي‌شود. دفع‌ اين‌ دارو عمدتŠكليوي‌ است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در كودكان‌ ونوجوانان‌ و نيز بيماران‌ مبتلا به‌ صرع‌ ياداراي‌ سابقه‌ ابتلا به‌ صرع‌ و بيماران‌ باسابقه‌ آلرژي‌ به‌ اين‌ دارو و تركيبات‌ مشابه‌نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در مواردزير بايد با احتياط فراوان‌ صورت‌ گيرد:سابقه‌ بيماري‌ رواني‌، ابتلاي‌ بيمار به‌ديابت‌، G6PD، عيب‌ كار كبد يا كليه‌.

2 ـ مشتقات‌ كينولون‌ها ممكن‌ است‌ موجب‌بروز تشنج‌ در بيماران‌ داراي‌ سابقه‌ تشنج‌يا ساير بيماران‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ جانبي‌ شايع‌كينولون‌ها عبارتند از تهوع‌، استفراغ‌، دردشكم‌، اسهال‌، سردرد، سرگيجه‌، اختلال‌ درخواب‌، بثورات‌ جلدي‌، خارش‌، تب‌،آنافيلاكسي‌، حساسيت‌ به‌ نور، افزايش‌اوره‌ و كراتينين‌ خون‌، اختلالات‌ گذرا درآنزيم‌هاي‌ كبد و بيلي‌ روبين‌، درد عضلات‌و مفاصل‌، اختلالات‌ خوني‌ و تغيير درغلظت‌ پروترومبين‌.

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌كينولون‌ها با داروهاي‌ ضد التهاب‌غيراستروئيدي‌ خطر بروز تشنج‌ ممكن‌است‌ افزايش‌ يابد. داروهاي‌ آنتي‌اسيد ومواد جاذب‌ جذب‌ اين‌ دارو را كاهش‌مي‌دهند. كينولون‌ها اثر ضد ديابت‌داروهاي‌ سولفونيل‌ اوره‌، وارفارين‌ وبروموكريپتين‌ را افزايش‌ مي‌دهند. سميت‌كليوي‌ سيكلوسپورين‌ توسط اين‌ داروهاافزايش‌ مي‌يابد. جذب‌ اوفلوكساين‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با املاح‌ آهن‌كاهش‌ مي‌يابد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بيمار بايد از قرارگرفتن‌ در معرض‌ نور شديد آفتاب‌خودداري‌ كند.

2 ـ اين‌ دارو بايد با مقدار كافي‌ آب‌ مصرف‌شود و در طول‌ درمان‌ نيز بيمار بايدمايعات‌ كافي‌ بنوشد. همچنين‌، از قليايي‌كردن‌ بيش‌ از حد ادرار بايد پرهيز كرد،چرا كه‌ خطر بروز كريستالوري‌ با اين‌ دارووجود دارد.

3 ـ در طول‌ مدت‌ مصرف‌ اين‌ دارو درانجام‌ كارهايي‌ كه‌ به‌ مهارت‌ نياز دارند،(به‌ويژه‌ رانندگي‌) بايد احتياط كرد.

4 ـ اين‌ دارو را بايد با معده‌ خالي‌ مصرف‌كرد.

5 ـ در صورت‌ بروز هرگونه‌ واكنش‌رواني‌، نورولوژيك‌ يا حساسيت‌ مفرط به‌مصرف‌ اولين‌ دوز دارو، مصرف‌ آن‌ رابايد قطع‌ كرد.

 

مقدار مصرف‌: اوفلوكساسين‌ در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ ادرار به‌ مقدار400mg/day ـ 200 ترجيحŠ هر روز صبح‌مصرف‌ مي‌شود كه‌ اين‌ مقدار در صورت‌لزوم‌ در عفونتهاي‌ مجاري‌ فوقاني‌ ادرار تا400 ميلي‌گرم‌ دو بار در روز افزايش‌مي‌يابد. مقدار مصرف‌ اين‌ دارو در درمان‌عفونتهاي‌ مجاري‌ تنفسي‌ تحتاني‌400mg/day ترجيحŠ هر روز صبح‌مي‌باشد كه‌ اين‌ مقدار در صورت‌ لزوم‌ تا400 ميلي‌گرم‌ دو بار در روز قابل‌ افزايش‌خواهد بود. اين‌ دارو به‌ مقدار 400ميلي‌گرم‌ دو بار در روز در درمان‌عفونتهاي‌ پوست‌ و بافتهاي‌ نرم‌ مصرف‌مي‌شود. اوفلوكساسين‌ در درمان‌ سوزاك‌بدون‌ عواقب‌ 400 ميلي‌گرم‌ در يك‌ نوبت‌مصرف‌ مي‌شود. اين‌ مقدار در درمان‌التهاب‌ غيرگونوكوكي‌ آلت‌ تناسلي‌ و گردن‌رحم‌ 400 ميلي‌ گرم‌ يكبار در روز يا درمقادير منقسم‌ مي‌باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Scored Tablet: 100mg, 200mg