ANTI-DIABETIC

موارد مصرف‌: آنتي‌ديابتيك‌ در درمان‌زيادي‌ قندخون‌ به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: مطالعات‌ انجام‌ شده‌ نشان‌داده‌ است‌ كه‌ داكسي‌ نوجري‌ مايسين‌موجود در برگ‌ توت‌ سياه‌ در واكنشهاي‌آنزيمي‌ به‌جاي‌ قند مورد مصرف‌ آنزيمهاقرار گرفته‌ و آنها را غيرفعال‌ مي‌كند.همچنين‌ با ايجاد وقفه‌ در عمل‌ آنزيم‌گليكوزيداز مي‌تواند از شكسته‌شدن‌زنجيره‌ قندها جلوگيري‌ نمايد.

اثرات‌ پايين‌ آورنده‌ قندخون‌ دانه‌

شنبليله‌ ممكن‌ است‌ به‌علت‌ نيكوتينيك‌

اسيد، كومارين‌ و تريگونلين‌ موجود در آن‌باشد.

 

اجزاء فرآورده‌: آنتي‌ديابتيك‌ از مخلوطگياهان‌ زير تشكيل‌ شده‌ است‌:

1. برگ‌ توت‌ سياه‌20%

Morus nigra

2. دانه‌ شنبليه‌60%

Trigonella foenum-graecum

3. برگ‌ زيتون‌10%

Olea europea

4. ريشه‌ شيرين‌ بيان‌5%

Glycyrrhiza glabra

5. پونه‌5%

Mentha pulegium

 

مواد موثره‌: تري‌ گونلين‌، كومارين‌،نيكوتينيك‌ اسيد، داكسي‌ نوجري‌ مايسين‌ واولئوروپئين‌.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ همزمان‌ اين‌ فرآورده‌با داروهاي‌ پايين‌ آورنده‌ قند و چربي‌خون‌، داروهاي‌ ضدانعقاد، داروهاي‌هورموني‌ و وقفه‌ دهنده‌هاي‌ مونوآمين‌اكسيداز  (MAOI)بايد بااحتياط صورت‌گيرد.

2 ـ ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌ نرسيده‌

است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: از آنجا كه‌ شنبليله‌موجود در آنتي‌ديابتيك‌ (به‌دليل‌ داشتن‌فيبرهاي‌ موسيلاژي‌) ممكن‌ است‌ باعث‌جلوگيري‌ از جذب‌ ساير داروها گردد. لذاتوصيه‌ مي‌شود اين‌ فرآورده‌ با فاصله‌زماني‌ مناسب‌ از ساير داروها مصرف‌گردد.

 

مقدار مصرف‌: روزي‌ 2 بار، هر بار 2 قاشق‌غذاخوري‌ از فرآورده‌ را در يك‌ ليوان‌ آب‌جوش‌ دم‌ كرده‌ و پس‌ از صاف‌ كردن‌مصرف‌ شود.

اشكال‌ دارويي‌:

Powder: 100 g

 

ANTIMIGRAINE

موارد مصرف‌: قطره‌ آنتي‌ ميگرن‌ به‌عنوان‌پيشگيري‌كننده‌ و برطرف‌ كننده‌ حملات‌ميگرني‌ و سردردهاي‌ با منشاء عصبي‌بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: آنتي‌ ميگرن‌ به‌دليل‌ داشتن‌سنبل‌الطيب‌ و بادرنجبويه‌ داراي‌ اثرات‌مضعف‌ سيستم‌ اعصاب‌ مركزي‌ (CNS)مي‌باشد. ساليسين‌ موجود در پوست‌ بيداثر ضد دردي‌ مشابه‌ ساليسيلات‌ها ايجادمي‌نمايد.

 

اجزاء فرآورده‌: قطره‌ آنتي‌ ميگرن‌ از عصاره‌هيدروالكلي‌ گياهان‌ زير تهيه‌ مي‌شود:

1. دانه‌ رازيانه‌30%

Foeniculum vulgare

2. ريشه‌ سنبل‌الطيب‌30%

Valeriana officinalis

3. پوست‌ ساقه‌ بيد20%

Salix alba

4. برگ‌ بادرنجبويه‌20%

Melissa officinalis

 

مواد موثره‌: والرينيك‌ اسيد، والپوتريات‌ها،ساليسين‌، روغنهاي‌ فرار نظير آنتول‌،فنكون‌، سيترال‌ و سيترونلال‌.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ مقادير زياد اين‌فرآورده‌ ممكن‌ است‌ ايجاد خواب‌ آلودگي‌نمايد، بنابراين‌ هنگام‌ رانندگي‌ يا كار باابزاري‌ كه‌ به‌هوشياري‌ كامل‌ نياز دارد،احتياط شود.

2 ـ در افراد حساس‌ به‌اسيد استيل‌ساليسيليك‌، مبتلا به‌آسم‌، زخمهاي‌ حادگوارشي‌، هموفيلي‌، نقرس‌، كمي‌پروترومبين‌ خون‌ با احتياط مصرف‌ شود.

3 ـ ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌ نرسيده‌ است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: از مصرف‌ همزمان‌ اين‌فرآورده‌ با ساليسيلات‌ها بايد خودداري‌شود. مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ موجب‌ تشديداثر ساير داروهاي‌ آرامبخش‌ مي‌گردد.

 

مقدار مصرف‌: به‌محض‌ شروع‌ اولين‌ آثارحمله‌ ميگرني‌ 40 ـ 30 قطره‌ در يك‌ فنجان‌آب‌ سرد ريخته‌ و ميل‌ شود. در صورت‌لزوم‌ مي‌توان‌ بعد از يك‌ ساعت‌ مصرف‌دارو را تكرار نمود. جهت‌ پيشگيري‌ ازحمله‌ ميگرني‌ و سردرد مي‌توان‌ صبح‌ وشب‌ مطابق‌ دستور فوق‌ مصرف‌ نمود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Drop: 30 ml

 

BABOONEH

موارد مصرف‌: قطره‌ بابونه‌ براي‌ درمان‌التهاب‌ بافت‌ مخاطي‌ دهان‌ و سايرقسمتهاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ به‌كار مي‌رود.علاوه‌ بر اين‌ داراي‌ اثرات‌ ضداسپاسم‌ وضدنفخ‌ مي‌باشد.

 

مكانيسم‌ اثر: فعاليت‌ ضدالتهابي‌ عصاره‌بابونه‌ بيشتر به‌واسطه‌ تركيبات‌ ماتريسين‌(پيشتاز كامازولن‌)، بيزابولول‌ واكسيدهاي‌ آن‌ مي‌باشد. عصاره‌ بابونه‌احتمالا موجب‌ وقفه‌ سيكلواكسيژناز وليپواكسيژناز شده‌، در نتيجه‌ توليدپروستاگلاندينها و لوكوترين‌ها را متوقف‌مي‌نمايد. آپي‌ژنين‌ موجود در عصاره‌بابونه‌ موجب‌ مهار آزادسازي‌ هيستامين‌نيز مي‌گردد. اثرات‌ آنتي‌ اسپاسموديك‌بابونه‌ به‌ آپي‌ژنين‌ نسبت‌ داده‌ مي‌شود.

 

اجزاء فرآورده‌: قطره‌ بابونه‌ از عصاره‌هيدروالكلي‌ گياه‌ بابونه‌ (Matricaria chamomilla)تهيه‌ شده‌ است‌ كه‌ هر 100ميلي‌ليتر آن‌ حاوي‌ 10 ميلي‌گرم‌ كامازولن‌و حداقل‌ 2 ميلي‌گرم‌ آپي‌ژنين‌ مي‌باشد.

 

مواد موثره‌: روغنهاي‌ فرار نظير كامازولن‌،آلفا ـ بيزابولول‌ و فلاونوييد آپي‌ژنين‌.

 

منع‌ مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ در بيماران‌ مبتلابه‌آسم‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ دردوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌نرسيده‌ است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: در افراد حساس‌ احتمال‌بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌ (در ماتيت‌تماسي‌، آنافيلاكسي‌) وجود دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در كاربرد داروبه‌عنوان‌ ضدالتهاب‌ و سوزش‌ مخاط معده‌و روده‌ بايد مقدار مصرف‌ توصيه‌ شده‌،نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از غذا ميل‌ شود.

2 ـ در كاربرد قطره‌ بابونه‌ به‌عنوان‌ضداسپاسم‌ و ضدنفخ‌، بايد دارو يكساعت‌بعد از غذا ميل‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: روزي‌ 3 بار، هربار 30 قطره‌مصرف‌ شود.

كودكان‌: روزي‌ 3 بار، هربار 20 ـ 10 قطره‌در يك‌ فنجان‌ آب‌ ولرم‌ مصرف‌ شود.

به‌عنوان‌ دهان‌ شويه‌: روزي‌ 3 بار هربار1 قاشق‌ مرباخوري‌ از قطره‌ همراه‌ با نصف‌ليوان‌ آب‌ ولرم‌ مخلوط و غرغره‌ شود.

اشكال‌ دارويي‌:

Drop: 15 ml

 

BRAN

موارد مصرف‌: برن‌ در اختلالات‌ دستگاه‌گوارش‌ نظير يبوست‌، بيماريهاي‌ديورتيكولار روده‌ بزرگ‌ و سندرم‌ روده‌تحريك‌پذير بكار مي‌رود. ملين‌هاي‌حجيم‌كننده‌ مدفوع‌ براي‌ پيشگيري‌ ازيبوست‌ در بيماراني‌ كه‌ در حين‌ اجابت‌مزاج‌ نبايد تحت‌ فشار باشند مانند بيماراني‌كه‌ زخم‌ برش‌ فرج‌  (episiotomy)دارند،هموروئيد ترومبوزه‌ دردناك‌، شقاق‌ ياآبسه‌ پرينه‌اي‌، فتق‌ ديافراگم‌ و تنگي‌آنوركتال‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: برن‌ احتمالا از طريق‌ جذب‌ ونگهداري‌ آب‌ باعث‌ افزايش‌ حجم‌ و رطوبت‌مدفوع‌ شده‌ موجب‌ تحريك‌ روده‌ بزرگ‌ وافزايش‌ حركات‌ پريستالتيك‌ و در نتيجه‌كوتاه‌ شدن‌ زمان‌ عبور مواد از روده‌ وافزايش‌ دفعات‌ دفع‌ مي‌گردد.

 

اجزاء فرآورده‌: پودر برن‌ از پوسته‌ خارجي‌گندم‌ تهيه‌ شده‌ است‌.

 

مواد موثره‌: پلي‌ساكاريدها (سلولز،همي‌سلولز و پكتين‌)، پروتئين‌، چربي‌ واملاح‌.

 

منع‌ مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ مانند سايرداروهاي‌ ملين‌ در آپانديسيت‌ و يانشانه‌هاي‌ آن‌، خونريزي‌ ركتوم‌ باعلت‌نامشخص‌، نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌، انسدادروده‌ و در صورت‌ وجود اشكال‌ در بلع‌نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ ملين‌ها در كودكان‌ تا سن‌ 6سال‌ به‌جز بادستور پزشك‌ نبايد مصرف‌شوند. از آنجا كه‌ اين‌ كودكان‌ قادربه‌توضيح‌ علائم‌ بيماري‌ خود نيستندتشخيص‌ دقيق‌ بيماري‌ بر مصرف‌ اين‌داروها ارجحيت‌ دارد.

2 ـ پودر برن‌ بايد با مقادير زياد مايعات‌مصرف‌ شود. زيرا در صورت‌ عدم‌مصرف‌ كافي‌ مايعات‌ احتمال‌ بروز انسدادمري‌ و تراكم‌ مدفوع‌ در روده‌ وجود دارد.

 

عوارض‌ جانبي‌: در شروع‌ درمان‌ ممكن‌است‌ سنگيني‌ و نفخ‌ موقتي‌ در بيماران‌ايجاد گردد كه‌ با ادامه‌ درمان‌ برطرف‌مي‌شود. مصرف‌ مقادير زياد از پودر برن‌،باعث‌ انسداد روده‌ و مري‌ (معمولا به‌دليل‌مصرف‌ كم‌ مايعات‌) مي‌گردد. همچنين‌واكنشهاي‌ آلرژيك‌ بامصرف‌ دارو گزارش‌شده‌ است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: پودر برن‌ باعث‌ كاهش‌جذب‌ برخي‌ از مواد معدني‌ (نظير كلسيم‌،منيزيم‌، مس‌ و روي‌)، ويتامين‌ B12،گليكوزيدهاي‌ قلبي‌ و مشتقات‌ كوماريني‌مي‌گردد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ مصرف‌ حداقل‌ 8 ـ 6ليوان‌ آب‌ در روز براي‌ كمك‌ به‌نرم‌ شدن‌مدفوع‌ و جلوگيري‌ از كاهش‌ آب‌ بدن‌ بيمارضروري‌ است‌.

2 ـ مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌ داروها كه‌به‌صورت‌ عادت‌ درآمده‌ باشد ممكن‌ است‌باعث‌ وابسته‌شدن‌ كار روده‌ها به‌اين‌داروها شود.

3 ـ داروهاي‌ ملين‌ نبايد بيشتر از يك‌ هفته‌(مگر با دستور پزشك‌) يا در مواردغيرضروري‌ (مانند عدم‌ اجابت‌ مزاج‌ طي‌يك‌ يا دو روز) مصرف‌ گردد.

4 ـ از مصرف‌ داروهاي‌ ملين‌ تا دو ساعت‌بعد از مصرف‌ ساير داروها خودداري‌نماييد.

 

مقدار مصرف‌: روزانه‌ 3 ـ 2 بار، يك‌ يا

دو قاشق‌ غذاخوري‌ همراه‌ با يك‌ ليوان‌

آب‌ ميوه‌، شير و يا ساير نوشيدنيها،

30 ـ 15 دقيقه‌ قبل‌ از غذا مصرف‌

شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Powder: 250 g

 

BRONCHO T.D.

موارد مصرف‌: شربت‌ برونكوتيدي‌به‌عنوان‌ ضد سرفه‌ و خلط آور به‌ كارمي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اثرات‌ ضد سرفه‌ و خلط آورآويشن‌ شيرازي‌ احتمالا مربوط به‌روغن‌هاي‌ فرار (تيمول‌ و كارواكرول‌) آن‌مي‌باشد.

 

اجزاء فرآورده‌: هر 100 ميلي‌ ليتر شربت‌حاوي‌ 25 گرم‌ عصاره‌ هيدروالكلي‌ 20%آويشن‌ شيرازي‌ Zataria moltifloraمي‌باشد.

 

مواد مؤثره‌: روغنهاي‌ فرار نظير تيمول‌ وكارواكرول‌.

 

منع‌ مصرف‌: به‌ دليل‌ وجود ساكاروز نبايددر افراد ديابتيك‌ مصرف‌ شود.

 

هشدارها: ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ دردوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌ به‌ اثبات‌نرسيده‌ است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: تيمول‌ موجود در اين‌فرآورده‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ تحريك‌ غشاءمخاطي‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: يك‌ قاشق‌ غذاخوري‌ 3 تا 4 باردر روز

كودكان‌: يك‌ قاشق‌ مرباخوري‌ 3 تا 4 باردر روز

 

اشكال‌ دارويي‌:

Syrup: 120 ml

 

CALENDULA

موارد مصرف‌: پماد كالاندولا دردرماتيت‌هاي‌ آلرژيك‌، پيشگيري‌ و تسكين‌التهاب‌ و تحريك‌ پوست‌ بدن‌ شيرخواران‌بر اثر تماس‌ با ادرار، آزردگي‌هاي‌ جلدي‌ناشي‌ از خراش‌ها و بريدگيهاي‌ سطحي‌،خشكي‌ و ترك‌هاي‌ پوست‌، گزيدگي‌حشرات‌، پيشگيري‌ و درمان‌ آفتاب‌سوختگي‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: فلاونوييدهاي‌ موجود در گل‌هميشه‌ بهار از آزادشدن‌ هيستامين‌ و توليدپروستاگلاندين‌ها جلوگيري‌ مي‌نمايند.ساپونين‌هاي‌ گل‌ هميشه‌ بهار از آزاد شدن‌هيستامين‌، برادي‌ كينين‌ و بعضي‌ ازآنزيم‌هاي‌ پروتئوليتيك‌ جلوگيري‌ كرده‌ وبا كاهش‌ نفوذپذيري‌ مويرگها مانع‌ ترشح‌پلاسما به‌داخل‌ بافتها گرديده‌ و مهاجرت‌گويچه‌هاي‌ سفيد را به‌ناحيه‌ ملتهب‌ كاهش‌مي‌دهند. كارتنوييدهاي‌ گل‌ هميشه‌ بهار وبخصوص‌ بتاكاروتن‌ پيش‌ساز ويتامين‌ Aبوده‌ و به‌اثرات‌ ضدالتهاب‌ و التيام‌ بخش‌فلاونوييدها و ساپونوزيدهاي‌ آن‌ كمك‌مي‌كنند. كاروتنوييدها همچنين‌ همراه‌ باتانن‌ موجود در گياه‌ ممكن‌ است‌ درپيشگيري‌ و بهبود حالت‌ سرخي‌، ادم‌ و

درد ناشي‌ از آفتاب‌ سوختگي‌ كه‌ در اثراشعه‌ ماوراء بنفش‌ ايجاد مي‌شود مؤثرباشند.

 

اجزاء فرآورده‌: پماد كالاندولا

از عصاره‌ تام‌ گلهاي‌ هميشه‌ بهار (Calendula officinalis)به‌ميزان‌ 1/5%(معادل‌ 100 ميلي‌گرم‌ كاروتنوييد) تهيه‌شده‌ است‌.

 

مواد مؤثره‌: فلاونوييدهايي‌ نظيركورستين‌، ايزوكورستين‌، استرولها،كاروتنوييدها و ساپونين‌.

 

مقدار مصرف‌: روزي‌ چندبار پس‌ ازتميزكردن‌ پوست‌، به‌مقدار كافي‌ از پمادروي‌ موضع‌ ماليده‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Ointment: 15g