FOLIC ACID

موارد مصرف‌: اسيد فوليك‌ بمنظورپيشگيري‌ و درمان‌ حالات‌ مرضي‌ ناشي‌ ازكمبود اين‌ ويتامين‌ مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: اسيد فوليك‌، پس‌ از تبديل‌به‌اسيد تتراهيدروفوليك‌، براي‌ توليدگويچه‌هاي‌ قرمز، سنتز پورين‌ وتيميديلات‌ها، متابوليسم‌ اسيدهاي‌ آمينه‌ ازقبيل‌ گليسين‌ و متيونين‌ و هيستيدين‌ضروري‌ است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: اسيد فوليك‌ حتي‌ در مواردسوء جذب‌ تقريبŠ بطور كامل‌ از مجراي‌گوارش‌ جذب‌ مي‌شود. متابوليسم‌ اين‌ داروكبدي‌ است‌. زمان‌ لازم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌اوج‌غلظت‌ سرمي‌، 60ـ30 دقيقه‌ است‌. دفع‌ اسيدفوليك‌ كليوي‌ است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: 1 ـ اين‌ دارو دربيماريهاي‌ بدخيم‌، مگر در مواردي‌ كه‌كم‌خوني‌ مگالوبلاستيك‌ به‌علت‌ كمبود فولات‌عارضه‌ مهمي‌ باشد، نبايد مصرف‌ شود.

2 ـ اين‌ دارو در درمان‌ كم‌خوني‌ پرنيسيوزآديسوني‌ و ساير حالات‌ مرضي‌ ناشي‌ ازكمبود ويتامين‌  B12به‌تنهايي‌ نبايد مصرف‌شود. زيرا ممكن‌ است‌ سبب‌ تحليل‌ رفتن‌تحت‌ حاد طناب‌ نخاعي‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ فقط زماني‌ از راه‌تزريقي‌ مصرف‌ شود كه‌ مصرف‌ خوراكي‌آن‌ بدليل‌ مشكلاتي‌ مانند تهوع‌، استفراغ‌،شرايط پيش‌ از عمل‌ يا بعد از عمل‌ ياسندرمهاي‌ سوء جذب‌ يا پس‌ از برداشت‌قسمتي‌ از معده‌ امكان‌پذير نباشد.

 

مقدار مصرف‌

خوراكي‌:

به‌عنوان‌ مكمل‌ غذايي‌ در بزرگسالان‌ وكودكان‌، mg/day 0/1 (تا mg/day 1 دربارداري‌)، مصرف‌ مي‌شود كه‌ اين‌ مقدار رامي‌توان‌ براساس‌ نياز بيمار تا 1ـ0/5ميلي‌گرم‌ افزايش‌ داد. در درمان‌ كمبود اين‌ويتامين‌، ابتدا بعنوان‌ مقدار شروع‌1mg/dayـ 0/25 تا زمان‌ حصول‌ پاسخ‌هماتولوژيك‌ مصرف‌ مي‌شود. مقدارنگهدارنده‌، در بزرگسالان‌ mg/day 0/4(0/8 ميلي‌گرم‌ دربارداري‌ و شيردهي‌)، درنوزادان‌ mg/day 0/1، در كودكان‌ تا سن‌ 4سال‌ تا mg/day 0/3 و در كودكان‌ باسن‌بيش‌ از 4 سال‌ mg/day 0/4 است‌.

تزريقي‌:

بعنوان‌ مكمل‌ غذايي‌، در درمان‌ كمبودويتامين‌، mg/day 1ـ 0/25 تا حصول‌ پاسخ‌هماتولوژيك‌، بصورت‌ وريدي‌، عضلاني‌ يازيرجلدي‌ عميق‌ تزريق‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 1 mg

Injection: 50 mg/10ml

 

HEMATINIC

موارد مصرف‌: هماتينيك‌ براي‌ درمان‌ وكنترل‌ كم‌ خونيهاي‌ ناشي‌ از كمبود آهن‌،كم‌خوني‌ مگالوبلاستيك‌، كم‌خوني‌ دوران‌بارداري‌ و كم‌خونيهاي‌ ناشي‌ از سؤتغذيه‌مصرف‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ بعضي‌ از بيماران‌ كه‌ به‌كم‌خوني‌ پرنيسيوز مبتلا هستند، ممكن‌است‌ به‌ مصرف‌ ويتامين‌  B12بصورت‌خوراكي‌ پاسخ‌ ندهند.

2 ـ در صورت‌ بروز علائم‌ عدم‌ تحمل‌ دارو،مصرف‌ آن‌ بايد بطور موقت‌ يا دائم‌ قطع‌شود.

3 ـ اسيد فوليك‌، بامقادير بيش‌ از0/1mg/day ممكن‌ است‌ علائم‌ كم‌خوني‌پرنيسيوز را بپوشاند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: اين‌ دارو بايد همراه‌ باغذايا بعد از آن‌ مصرف‌ شود.

مقدار مصرف‌: روزانه‌ يك‌ كپسول‌، براي‌درمان‌ و كنترل‌ كم‌خوني‌ بدون‌ عواقب‌،مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Capsule: Vit B12 15 mcg + FerrousFumarate 350 mg + Vit C 150 mg +Folic Acid 1 mg

 

FERROUS SULFATE

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در كم‌خوني‌ ناشي‌از فقر آهن‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: آهن‌ يك‌ عنصر اساسي‌ و لازم‌براي‌ ساخت‌ هموگلوبين‌ است‌. آهن‌ بمقدارمناسب‌ براي‌ خونسازي‌ و در نتيجه‌ تامين‌ظرفيت‌ انتقال‌ اكسيژن‌ خون‌ ضروري‌ است‌.اين‌ عنصر در ساخت‌ ميوگلوبين‌ نيز عملي‌مشابه‌ به‌عهده‌ داشته‌ و همچنين‌ به‌عنوان‌كوفاكتور چندين‌ آنزيم‌ اساسي‌، مانندسيتوكروم‌، نقش‌ دارد. آهن‌ براي‌ متابوليسم‌كاتكول‌آمين‌ و عملكرد صحيح‌ نوتروفيلهانيز ضروري‌ است‌. آهن‌ موجود در غذا يامكملهاي‌ غذايي‌، پس‌ از مصرف‌ خوراكي‌،بشكل‌ آهن‌ دو ظرفيتي‌ از سلولهاي‌ مخاطي‌عبور كرده‌ و به‌ ترانسفرين‌ پيوند مي‌يابد. دراين‌ حالت‌، آهن‌ براي‌ ساخت‌ گلبولهاي‌ قرمز،به‌ مغز استخوان‌ منتقل‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ آهن‌ در صورت‌ تخليه‌ذخاير آن‌ يا افزايش‌ ساخت‌ گلبولهاي‌ قرمزافزايش‌ مي‌يابد. آهن‌ از دوازدهه‌ و ابتداي‌ژژنوم‌ جذب‌ مي‌شود. جذب‌ آهن‌ با شدت‌ فقرآهن‌ متناسب‌ مي‌باشد. جذب‌ آهن‌ دو ظرفيتي‌با معده‌ خالي‌ بيشتر است‌. نيمه‌عمر سولفات‌آهن‌ 6 ساعت‌ مي‌باشد. آهن‌ عمدتŠ درسلولهاي‌ كبدي‌ و سيستم‌ رتيكولوآندوتليال‌ذخيره‌ مي‌شود. هيچ‌ نوع‌ مكانيسم‌فيزيولوژيك‌ براي‌ دفع‌ آهن‌ وجود ندارد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: سولفات‌ آهن‌ درهموسيدروز، هموكروماتوز و سايركم‌خوني‌ها (مگر اينكه‌ همراه‌ فقر آهن‌باشد)، نبايد مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: تحريك‌ مجراي‌ گوارش‌بامصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.تهوع‌ و درد اپي‌گاستريك‌ وابسته‌ به‌ مقدارمصرف‌ است‌. مصرف‌ آهن‌ از راه‌ خوراكي‌در بيماران‌ مبتلا به‌ بيماري‌ التهابي‌ روده‌،ممكن‌ است‌ سبب‌ تشديد اسهال‌ شود.مصرف‌ آهن‌ از راه‌ خوراكي‌ ممكن‌ است‌سبب‌ بروز يبوست‌، به‌ ويژه‌ درسالخوردگان‌ شود.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ آهن‌ باتتراسيكلين‌هاي‌ خوراكي‌، ممكن‌ است‌ سبب‌كاهش‌ جذب‌ و اثرات‌ درماني‌ تتراسيكلين‌هاشود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دارو بايد با معده‌خالي‌، يك‌ ساعت‌ قبل‌ يا دو ساعت‌ پس‌ ازغذا مصرف‌ شود، اما به‌منظور كاهش‌احتمال‌ بروز دل‌ آشوبه‌، اين‌ دارو رامي‌توان‌ همراه‌ با غذا مصرف‌ نمود.

2 ـ براي‌ جلوگيري‌ از لكه‌دار شدن‌ دندانها وپوشاندن‌ طعم‌ دارو، محلول‌ خوراكي‌ دارو رابايد همراه‌ با آب‌ يا آبميوه‌ و با استفاده‌ از ني‌مصرف‌ نمود. هنگام‌ مصرف‌ قطره‌ خوراكي‌،قطرات‌ دارو بايد بر روي‌ زبان‌ ريخته‌ شوند.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: بمنظور پيشگيري‌ از كم‌خوني‌فقر آهن‌، 300 mg/day و در درمان‌كم‌خوني‌ فقر آهن‌، 300 ميلي‌گرم‌ دوبار درروز مصرف‌ مي‌شود و سپس‌ برحسب‌نياز و تحمل‌ بيمار، بتدريج‌ تا 300 ميلي‌گرم‌4 بار در روز افزايش‌ مي‌يابد.

كودكان‌: مقدار mg/kg/day 5 بمنظورپيشگيري‌ از كم‌خوني‌ فقر آهن‌ و مقدارmg/kg 10، سه‌ بار در روز در درمان‌كم‌خوني‌ مصرف‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ مكمل‌غذايي‌، مقدار مصرف‌ توصيه‌ شده‌ عنصرآهن‌ در روز بين‌ 15ـ6 ميلي‌گرم‌ و براي‌زمان‌ بارداري‌ 30 ميلي‌گرم‌ است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: Eq. to 50 mg Iron

Syrup: 200 mg (41 mg Iron)/5ml

Oral Drops: 125 mg (25 mg Iron)/ml

 

MULTIVITAMIN

موارد مصرف‌: فرآورده‌هاي‌ مولتي‌ ويتامين‌جهت‌ تامين‌ ويتامين‌ها در بيماراني‌ كه‌ ازتغذيه‌ كافي‌ برخوردار نبوده‌ يا رژيم‌ غذايي‌آنها فاقد موادغذايي‌ ضروري‌ و كافي‌ است‌و همچنين‌ در بيماراني‌ كه‌ نياز به‌ اين‌ موادبطور موقت‌ در آنها افزايش‌ يافته‌ است‌(مانند زنان‌ باردار و در دوران‌ شيردهي‌)مصرف‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران‌ دياليزي‌، مصرف‌مقادير بيشتري‌ از ويتامين‌ها و املاح‌معدني‌ ممكن‌ است‌ نياز باشد.

2 ـ بعضي‌ از ويتامينها به‌خصوص‌ويتامين‌هاي‌ A و D و بسياري‌ ازموادمعدني‌ در مقادير زياد سمي‌ هستند.بنابراين‌ مقدار مصرف‌ فرآورده‌هاي‌مولتي‌ ويتامين‌ بايد براساس‌ رژيم‌غذايي‌ ونياز بيمار تنظيم‌ شود.

3 ـ مقدار مصرف‌ ويتامين‌ A، به‌ منظوراجتناب‌ از هيپرويتامينوز، بايد محدود شود.

 

مقدار مصرف‌: روزي‌ يك‌ قرص‌ يا كپسول‌،

5 ميلي‌ليتر از شربت‌ يا 0/6 ميلي‌ليتر از قطره‌يا طبق‌ دستور پزشك‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

Oral DropsSyrupEffervescentCoated Tablet

(/ml)(/5ml)Tabletor Capsule

1500 IU2500 IU3000 IU5000 IUVit A

0.5 mg1 mg2 mg1.5 mgVit B1

400 IU400 IU--400 IUVit D

0.6 mg1.2 mg2.5 mg1.7 mgVit B2

5 IU15 IU2.5 mg15 IUVit E

0.4 mg1 mg4 mg2 mgVit B6

------400 mcgFolic Acid

1.5 mcg4.5 mcg2 mcg6 mcgVit B12

8 mg13.5 mg20 mg20 mgNicotinamide

35 mg60 mg100 mg60 mgVit C

----8 mg--Calcium

  Pantothenate

----30 mcg--Biotin

 

MULTIVITAMIN PLUS IRON

موارد مصرف‌: فرآورده‌هاي‌ مولتي‌ ويتامين‌جهت‌ تامين‌ ويتامين‌ها در بيماراني‌ كه‌ ازتغذيه‌ كافي‌ برخوردار نبوده‌ يا رژيم‌ غذايي‌آنها فاقد موادغذايي‌ ضروري‌ و كافي‌ است‌و همچنين‌ در بيماراني‌ كه‌ نياز به‌ اين‌ موادبطور موقت‌ در آنها افزايش‌ يافته‌ است‌(مانند زنان‌ باردار و در دوران‌ شيردهي‌)مصرف‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران‌ دياليزي‌، مصرف‌مقادير بيشتري‌ از ويتامين‌ها و املاح‌معدني‌ ممكن‌ است‌ نياز باشد.

2 ـ بعضي‌ از ويتامينها بخصوص‌ويتامين‌هاي‌ A و D و بسياري‌ از موادمعدني‌در مقادير زياد سمي‌ هستند. بنابراين‌ مقدارمصرف‌ فرآورده‌هاي‌ مولتي‌ويتامين‌ بايد براساس‌ رژيم‌ غذايي‌ و نياز بيمار تنظيم‌ شود.

3 ـ مقدار مصرف‌ ويتامين‌ A، بمنظوراجتناب‌ از هيپرويتامينوز، بايد محدود شود.

 

مقدار مصرف‌: بر حسب‌ نياز و طبق‌ دستورپزشك‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

 

  SyrupOral Drops

   (/ml)      (/ml)

2500 IU5000 IUVit A

1.05 mg0.5 mgVit B1

400 IU400 IUVit D

1.2 mg0.6 mgVit B2

15 IU5 IUVit E

1 mg0.4 mgVit B6

60 mg35 mgVit C

10 mg10 mgIron (as sulfate)

13.5 mg8 mgNicotinamide

4.5 mcg--Vit B12

 

 

MULTIVITAMIN PLUS MINERAL

موارد مصرف‌: فرآورده‌هاي‌ مولتي‌ ويتامين‌جهت‌ تامين‌ ويتامين‌ها در بيماراني‌ كه‌

از تغذيه‌ كافي‌ برخوردار نبوده‌ يارژيم‌غذايي‌ آنها فاقد موادغذايي‌ ضروري‌و كافي‌ است‌ و همچنين‌ در بيماراني‌

كه‌ نياز به‌اين‌ مواد به‌طور موقت‌ در

آنها افزايش‌ يافته‌ است‌ (مانند زنان‌

باردار و در دوران‌ شيردهي‌) مصرف‌مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران‌ دياليزي‌، مصرف‌مقادير بيشتري‌ از ويتامين‌ها و املاح‌معدني‌ ممكن‌ است‌ نياز باشد.

2 ـ بعضي‌ از ويتامينها به‌خصوص‌ويتامين‌هاي‌ A و D و بسياري‌ از

مواد معدني‌ در مقادير زياد سمي‌

هستند. بنابراين‌ مقدار مصرف‌فرآورده‌هاي‌ مولتي‌ ويتامين‌ بايد

براساس‌ رژيم‌ غذايي‌ و نياز بيمار تنظيم‌شود.

3 ـ مقدار مصرف‌ ويتامين‌ A، به‌منظوراجتناب‌ از هيپرويتامينوز، بايد محدودشود.

 

مقدار مصرف‌: روزي‌ يك‌ كپسول‌ يا طبق‌دستور پزشك‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Capsule or Tablet: Vit A 5000 IU + Vit D400 IU + Vit E 30 IU + Vit B1 1.5 mg +Vit B2 1.7+ mg Nicotinamide 20 mg +Vit B6 2mg + Vit B12 6mcg + Vit C 60mg + Folic Acid 0.4 mg + Calcium 125mg + Iodine 150 mcg + Iron 18 mg +Magnesium 100 mg