EXPECTORANT

موارد مصرف‌: اكسپكتورانت‌ براي‌ كاهش‌غلظت‌ و چسبندگي‌ خلط و تسهيل‌ خروج‌آن‌ از ريه‌ها، كاهش‌ موكوس‌ ريوي‌ و تبديل‌سرفه‌هاي‌ خشك‌ به‌سرفه‌ ترشحي‌ وخلطدار استفاده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اكسپكتورانت‌ حاوي‌ تركيباتي‌است‌ كه‌ موجب‌ رقيق‌شدن‌ خلط و خروج‌آن‌ از ريه‌ها مي‌گردند. كلرفنيرامين‌ موجوددر اين‌ فرآورده‌ با اثرات‌ ضدهيستامين‌،فنيل‌ پروپانول‌ آمين‌ بااثر مقلد سمپاتيك‌ضداحتقان‌ و گايافنزين‌ باكاهش‌ چسبندگي‌خلط و تسهيل‌ خروج‌ آن‌، در نهايت‌ موجب‌تسكين‌ سرفه‌هاي‌ خشك‌ و نرم‌ شدن‌ مخاطريه‌ و تخليه‌ خلط مي‌گردند.

 

عوارض‌ جانبي‌: اگرچه‌ هريك‌ از اجزاء اين‌فرآورده‌، عوارض‌ جانبي‌ مشخص‌ داردولي‌ با مقادير بكاربرده‌ شده‌ در اين‌فرمولاسيون‌ عارضه‌ قابل‌ توجهي‌ ايجادنمي‌كنند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌فرآورده‌ باساير تركيبات‌ مضعف‌ CNSموجب‌ تشديد اثرات‌ هر دو گروه‌ دارويي‌مي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ استفاده‌ ازساير تركيبات‌ مقلد سمپاتيك‌، احتياطشود.

2 ـ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ ايجادخواب‌آلودگي‌ نمايد. بنابراين‌ از انجام‌كارهايي‌ كه‌ نياز به‌هوشياري‌ دارند، پرهيزشود.

3 ـ قبل‌ از هرگونه‌ عمل‌ جراحي‌ و يادرمان‌هاي‌ اضطراري‌، پزشك‌ را ازمصرف‌ دارو بايد مطلع‌ ساخت‌.

4 ـ در صورت‌ تداوم‌ نشانه‌هاي‌ بيماري‌بيش‌ از 7 روز يا وجود تب‌ بالا، به‌پزشك‌مراجعه‌ شود.

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: 10ـ5 ميلي‌ليتر، حداكثر 4 باردر روز مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: براي‌ كودكان‌ 6ـ2 سال‌، 2/5ـ1ميلي‌ليتر تا 4 بار در روز تجويز مي‌شود كه‌در نهايت‌ نبايد بيش‌ از 10 ميلي‌ليتر در روزمصرف‌ شود. در كودكان‌ 12ـ6 سال‌،5 ـ 2/5 ميلي‌ليتر 4 بار در روز تا حداكثر 20ميلي‌ليتر در روز مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Syrup : (Guaifenesin 100 mg +Chlorpheniramine Maleate 2 mg +Phenylpropanolamine HCI)/5ml

 

EXPECTORANT CODEINE

موارد مصرف‌: اين‌ دارو به‌منظور تسكين‌سرفه‌ و كاهش‌ احتقان‌ بيني‌ ناشي‌ ازسرماخوردگي‌، آلرژي‌ و يا سايرعفونتهاي‌ تنفسي‌ و نيز رفع‌ ساير علائم‌عمومي‌ ناشي‌ از سرماخوردگي‌ به‌كارمي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ فرآورده‌ حاوي‌ تركيباتي‌است‌ كه‌ در جهت‌ تقويت‌ اثر يكديگربه‌تسكين‌ سرفه‌ يا رفع‌ احتقان‌ كمك‌مي‌كنند. گايافنزين‌ با كاهش‌ چسبندگي‌خلط و تسهيل‌ خروج‌ آن‌، فنيل‌ پروپانول‌آمين‌ باتحريك‌ سمپاتيك‌ و تنگي‌ عروق‌مخاطبيني‌ و در نتيجه‌ كاهش‌ احتقان‌ و ادم‌و كدئين‌ با اثر مستقيم‌ برمركز سرفه‌ دربصل‌النخاع‌ و تضعيف‌ رفلكس‌ سرفه‌،موجب‌ بروز اثرات‌ درماني‌ اين‌ دارومي‌شوند.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در مبتلايان‌ به‌ضعف‌تنفسي‌ شديد نبايد مصرف‌ شود.

هشدارها: 1 ـ اين‌ تركيب‌ ممكن‌ است‌ علائم‌مسموميت‌ گوشي‌ ناشي‌ از مصرف‌ مقاديربالاي‌ ساليسيلات‌ را پنهان‌ سازد.

2 ـ به‌دليل‌ وجود كدئين‌ در اين‌ فرآورده‌،ممكن‌ است‌ وابستگي‌ ايجاد شود.

3 ـ اين‌ فرآورده‌ ممكن‌ است‌ ايجادخواب‌آلودگي‌ يا سرگيجه‌ نمايد.

 

عوارض‌ جانبي‌: اگرچه‌ هريك‌ از اجزاءدارويي‌ اين‌ فرآورده‌، داراي‌ عوارض‌جانبي‌ مشخص‌ است‌ ولي‌ بامقادير بكاربرده‌ شده‌ در اين‌ تركيب‌، عارضه‌ قابل‌توجهي‌ ايجاد نمي‌كنند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌فرآورده‌ باساير تركيبات‌ تضعيف‌كننده‌CNS موجب‌ تشديد اثرات‌ هر دو گروه‌دارويي‌ مي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ تداوم‌نشانه‌هاي‌ بيماري‌ بيش‌ از 7 روز يا وجودتب‌ شديد، به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

2 ـ براي‌ به‌حداقل‌ رسانيدن‌ تحريك‌ معده‌،دارو همراه‌ باغذا، آب‌ يا شير مصرف‌

شود.

3 ـ قبل‌ از هرگونه‌ اعمال‌ جراحي‌ و يادرمان‌هاي‌ اضطراري‌، بايد پزشك‌ را ازمصرف‌ دارو مطلع‌ نمود.

4 ـ هنگام‌ برخاستن‌ ناگهاني‌ از وضعيت‌خوابيده‌ يا نشسته‌ احتياط شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: 10ـ 5 ميلي‌ليتر هر 6 ساعت‌مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: در كودكان‌ 6ـ2 سال‌، به‌ميزان‌2/5ـ 1/5 ميلي‌ليتر هر 8ـ6 ساعت‌ و براي‌كودكان‌ 12ـ6 سال‌ به‌ميزان‌ 5 ـ 2/5 ميلي‌ليترهر 8ـ6 ساعت‌ تجويز مي‌گردد.

اشكال‌ دارويي‌:

Oral Solution: (Guaifenesin 100 mg +Phenylpropanolamine HCI 12.5 mg +Codeine Phosphate 10 mg)/5ml

 

GUAIFENESIN

موارد مصرف‌: گايافنزين‌ به‌عنوان‌ خلطآوربراي‌ درمان‌ علامتي‌ سرفه‌ ناشي‌ ازسرماخوردگي‌ و عفونتهاي‌ خفيف‌ دستگاه‌تنفس‌ فوقاني‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: به‌نظر مي‌رسد كه‌ اثرخلطآوري‌ دارو از طريق‌ افزايش‌ حجم‌ وكاهش‌ چسبندگي‌ ترشحات‌ ناي‌ و نايژه‌هااعمال‌ مي‌شود. بنابراين‌ گايافنزين‌ ممكن‌است‌ كارآيي‌ بازتاب‌ سرفه‌ را افزايش‌ دهدو خروج‌ خلط را تسهيل‌ نمايد.

 

فارماكوكينتيك‌: دارو به‌سهولت‌ از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ و به‌شكل‌ متابوليت‌هاي‌غيرفعال‌ از طريق‌ كليه‌ها دفع‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در كودكان‌ تا سن‌ 12سالگي‌ با سرفه‌ مزمن‌ يا پايدار (مشابه‌آسم‌) و ياسرفه‌ همراه‌ با موكوس‌، فقطباتجويز پزشك‌ بايد مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: اسهال‌، سرگيجه‌، سردرد،تهوع‌ يا استفراغ‌، بثورات‌ جلدي‌، درد معده‌و كهير از عوارض‌ نادر دارو هستند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ كمك‌ به‌رقيق‌شدن‌ ترشحات‌ ريه‌، بعد از هربار مصرف‌دارو حداقل‌ يك‌ ليوان‌ آب‌ نوشيده‌ شود.

2 ـ اگر پس‌ از هفت‌ روز درمان‌ با اين‌ داروسرفه‌ ادامه‌ يافت‌ يا تب‌، بثورات‌ جلدي‌،سردرد مداوم‌ يا گلو درد همراه‌ با سرفه‌بروز كرد به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 400ـ200 ميلي‌گرم‌ هرچهار ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

در كودكان‌ 6ـ2 ساله‌ مقدار 100ـ50ميلي‌گرم‌ هر چهار ساعت‌ و در كودكان‌12ـ6 سال‌ مقدار 200ـ100 ميلي‌گرم‌هرچهار ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Syrup: 100 mg/5ml

 

IPRATROPIUM BROMIDE

موارد مصرف‌: ايپراتروپيوم‌ براي‌ درمان‌انسداد برگشت‌پذير راههاي‌ هوايي‌ به‌ويژه‌درمان‌ برونشيت‌ مزمن‌ و همچنين‌ درمان‌التهاب‌ غيرآلرژيك‌ غشاء مخاطي‌بيني‌همراه‌ با آبريزش‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو بامهار گيرنده‌هاي‌موسكاريني‌ باعث‌ گشادي‌ برونش‌مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: ايپراتروپيوم‌ جذب‌سيستميك‌ اندكي‌ از طريق‌ شش‌ها ودستگاه‌ گوارش‌ دارد. اثر دارو پس‌ از 15ـ 5دقيقه‌ شروع‌ و طي‌ 90 دقيقه‌ (2ـ1 ساعت‌)به‌اوج‌ خود مي‌رسد. مدت‌ اثر دارو معمولا4ـ3 ساعت‌ (در برخي‌ از بيماران‌ 8ـ6ساعت‌) است‌. راه‌ اصلي‌ دفع‌ ايپراتروپيوم‌از طريق‌ مدفوع‌ است‌ و تا 90 درصد ازداروي‌ استنشاق‌ شده‌، خورده‌ شده‌ وبدون‌ تغيير دفع‌ مي‌گردد. بخش‌ جذب‌ شده‌دارو از راه‌ ادرار دفع‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود گلوكوم‌

با زاويه‌ بسته‌ به‌دليل‌ احتمال‌ بروز

حمله‌ حاد در صورت‌ پاشيده‌شدن‌ايپراتروپيوم‌ به‌طور مستقيم‌ به‌داخل‌چشم‌، و يا ابتلاي‌ بيمار به‌هيپرتروفي‌پروستات‌، اين‌ دارو بايد با احتياط مصرف‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: گهگاه‌ خشكي‌ دهان‌ وبندرت‌ احتباس‌ ادرار و يبوست‌ ممكن‌ است‌مشاهده‌ شود.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ايپراتروپيوم‌ با فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ عوامل‌آنتي‌كولينرژيك‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌بروزاثرات‌ اضافي‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از تماس‌ دارو باچشم‌ها اجتناب‌ شود و در صورت‌ لزوم‌به‌هنگام‌ استنشاق‌ آئروسل‌، چشم‌ها بسته‌شود. در صورت‌ تماس‌ اتفاقي‌ با چشم‌هاممكن‌ است‌ باعث‌ تحريك‌ يا تيرگي‌ ديدشود. در اين‌ صورت‌ چشم‌ها بايد با آب‌سرد شسته‌ شوند.

2 ـ در صورت‌ استفاده‌ مستمر روزانه‌،دارو بايد در فواصل‌ معين‌ زماني‌ مصرف‌شود.

3 ـ در صورت‌ عدم‌ بهبودي‌ و يا بدترشدن‌علايم‌ طي‌ 30 دقيقه‌ پس‌ از استفاده‌ دارو،فورŠ به‌پزشك‌ اطلاع‌ داده‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: در بزرگسالان‌ 4ـ1 پاف‌ هر8ـ6 ساعت‌، بر حسب‌ نياز، مصرف‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Inhaler: 20 mcg/dose

 

KETOTIFEN

موارد مصرف‌: كتوتيفن‌ براي‌ پيشگيري‌ ازآسم‌ به‌كار مي‌رود.

مكانيسم‌ اثر: يك‌ داروي‌ ضدهيستامين‌باخواص‌ ضد آنافيلاكسي‌ است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: از راه‌ خوراكي‌ به‌خوبي‌جذب‌ مي‌شود و اثرش‌ تا 12 ساعت‌ باقي‌مي‌ماند. شروع‌ اثر پيشگيري‌كننده‌ داروآهسته‌ مي‌باشد. براي‌ رسيدن‌ به‌بيشينه‌ اثردارويي‌ 6ـ4 هفته‌ زمان‌ لازم‌ است‌.

 

هشدارها: 1 ـ درمان‌ با داروي‌ قبلي‌ضدهيستامين‌ حداقل‌ بايد تا دو هفته‌ پس‌ ازشروع‌ مصرف‌ كتوتيفن‌ ادامه‌ يابد.

2 ـ خواب‌ آلودگي‌ ناشي‌ از مصرف‌ اين‌دارو ممكن‌ است‌ مهارت‌هاي‌ فردي‌ از قبيل‌توانايي‌ رانندگي‌ را تحت‌ تأثير قرار دهد.

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي‌ و تسكين‌شايع‌ترين‌ عوارض‌ مصرف‌ دارو هستندكه‌ چنانچه‌ شدت‌ آنها با ادامه‌ مصرف‌ كم‌نشود، ممكن‌ است‌ كاهش‌ مقدار يا قطع‌مصرف‌ دارو ضروري‌ باشد.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ داروبا آنتي‌بيوتيك‌هاي‌ خوراكي‌ ممكن‌ است‌باعث‌ كاهش‌ تعداد ترومبوسيت‌ها شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ كاهش‌ تحريك‌گوارشي‌، دارو با غذا مصرف‌ شود.

2 ـ در صورت‌ بروز خواب‌آلودگي‌، احتياطلازم‌ معمول‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: يك‌ ميلي‌گرم‌ از دارو دو باردر روز همراه‌ باغذا تجويز مي‌شود. درصورت‌ لزوم‌ مقدار دارو تا دو ميلي‌گرم‌ دوبار در روز افزايش‌ مي‌يابد. در بيماران‌حساس‌ به‌اثر تسكين‌ دهنده‌، در ابتدا 1ـ 0/5ميلي‌گرم‌ به‌هنگام‌ شب‌ تجويز مي‌گردد.

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet : 1 mg

Syrup : 1 mg/5ml

 

METAPROTERENOL SULFATE

موارد مصرف‌: متاپروترنول‌ در درمان‌علامتي‌ آسم‌ نايژه‌اي‌، اسپاسم‌ نايژه‌اي‌برگشت‌پذير كه‌ همراه‌ با التهاب‌ نايژه‌هامي‌باشد و نيز آمفيزم‌ ريوي‌،برونشيكتازي‌ و ساير بيماري‌هاي‌ ريوي‌انسدادي‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو از طريق‌ تحريك‌گيرنده‌هاي‌ بتا ـ دو آدرنرژيك‌ در ريه‌ها،موجب‌ شل‌شدن‌ عضله‌ صاف‌ نايژه‌ و درنتيجه‌ كاهش‌ اسپاسم‌ نايژه‌، افزايش‌ظرفيت‌ حياتي‌، كاهش‌ حجم‌ ذخيره‌ تنفسي‌،و كاهش‌ مقاومت‌ راههاي‌ تنفسي‌ مي‌شود.متاپروترنول‌ همچنين‌ آزادشدن‌ هيستامين‌ناشي‌ از تحريك‌ آنتي‌ژن‌ را مهار مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: حدود 40 درصد مقدارمصرفي‌ به‌صورت‌ خوراكي‌ از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ مي‌گردد. شروع‌ اثر داروبه‌دنبال‌ تجويز خوراكي‌ حدود يك‌ ساعت‌ وطول‌ اثر دارو بيش‌ از 4 ساعت‌ مي‌باشد.متابوليسم‌ دارو كبدي‌ است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در افراد مبتلابه‌ آريتمي‌ قلبي‌ و يا با تاكيكاردي‌، نارسايي‌احتقاني‌ قلب‌، بيماري‌ عروق‌ كرونر، زيادي‌فشار خون‌، اختلالات‌ تشنجي‌، ديابت‌،پركاري‌ تيروئيد و فئوكروموسيتوم‌ نبايدمصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ در مبتلايان‌ به‌ اختلالات‌تشنجي‌، بايد با احتياط مصرف‌ شود.

2 ـ مصرف‌ مقادير بيش‌ از حد دارو،به‌ويژه‌ در افرادي‌ كه‌ زمينه‌ اختلالات‌

ريتم‌ قلب‌ دارند و يا از ديورتيك‌ وگليكوزيدهاي‌ ديژيتالي‌ استفاده‌ مي‌نمايند،ممكن‌ است‌ موجب‌ كاهش‌ پتاسيم‌ خون‌گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: احساس‌ ناراحتي‌ يا درد درقفسه‌ سينه‌، احساس‌ سرما و يا تب‌، تشنج‌،اغتشاش‌ شعور، ضربانات‌ سريع‌ قلب‌،سردرد، افزايش‌ فشارخون‌، تهوع‌ واستفراغ‌، اشكال‌ در تنفس‌، ضربانات‌آهسته‌ قلب‌، رعشه‌، اضطراب‌ غيرمعمول‌،عصبانيت‌، بيقراري‌، بزرگ‌شدن‌ غيرطبيعي‌مردمك‌ چشم‌، تاري‌ ديد، سرد و رنگ‌پريدگي‌ پوست‌، ضعف‌، ضربانات‌ نامنظم‌قلب‌، گرفتگي‌ عضلاني‌، تغييرات‌ خلق‌ و خوو نيز احساس‌ طعم‌ ناخوشايند در دهان‌ ازعوارض‌ جانبي‌ مهم‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: چنانچه‌ متاپروترنول‌ بامقادير زياد، قبل‌ و يا در مدت‌ كوتاهي‌ پس‌از بيهوشي‌ با كلروفرم‌ يا هالوتان‌ تجويزگردد، خطر بروز آريتمي‌ شديد بطني‌ را بالامي‌برد. انفلوران‌، ايزوفلوران‌ نيز چنين‌اثري‌ دارند. تركيبات‌ ضدافسردگي‌ سه‌حلقه‌اي‌ اثرات‌ متاپروترنول‌ را بر روي‌سيستم‌ عروقي‌ تقويت‌ مي‌كنند. تجويزهمزمان‌ مسددهاي‌ گيرنده‌ بتاآدرنرژيك‌،علاوه‌ بر مهار متقابل‌ اثرات‌ درماني‌ دوگروه‌ دارويي‌، موجب‌ ضديت‌ با اثرگشادكنندگي‌ نايژه‌اي‌ متاپروترنول‌مي‌شود. تجويز توام‌ دارو با محرك‌هاي‌CNS موجب‌ تحريك‌ اضافي‌ CNS و افزايش‌اثرات‌ جانبي‌ اين‌ داروها مي‌گردد. استفاده‌همزمان‌ از گليكوزيدهاي‌ قلبي‌ و لوودوپانيز خطر آريتمي‌ قلبي‌ را افزايش‌ مي‌دهد.متاپروترنول‌ اثرات‌ ضدآنژين‌ نيترات‌ها راكم‌ مي‌كند. تجويز توام‌ ريتودرين‌ و سايرمقلدهاي‌ سمپاتيك‌ بااين‌ دارو، اثرات‌درماني‌ و عوارض‌ جانبي‌ هر دو گروه‌ رازياد مي‌كند. هورمونهاي‌ تيروئيدي‌ نيز اثرداخلي‌ متقابل‌ با متاپروترنول‌ دارند. اثرات‌گزانتين‌ها در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ بااين‌ دارو، بر  CNSتشديد شده‌ و آثار سمي‌اضافي‌ بروز مي‌نمايد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ بروزاشكال‌ در تنفس‌ و تداوم‌ يا بدترشدن‌ آن‌،فورŠ به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

2 ـ در صورت‌ نياز به‌استفاده‌ همزمان‌ ازآئروسل‌هاي‌ كورتيكوستروئيدي‌ و ياايپراتروپيوم‌ بهتر است‌ متاپروترنول‌ مدتي‌قبل‌ از داروي‌ ديگر استفاده‌ شود.

3 ـ دارو باعث‌ ايجاد طعم‌ ناخوشايندي‌ دردهان‌ مي‌شود.

 

مقدار مصرف‌

خوراكي‌:

بزرگسالان‌: براي‌ گشادكردن‌ نايژه‌ها،

20 ميلي‌گرم‌ 4ـ3 بار در روز تجويزمي‌شود.

كودكان‌: سنين‌ 9ـ6 سال‌ و يا در كودكاني‌باوزن‌ كمتر از 27 كيلوگرم‌، 10 ميلي‌گرم‌4ـ3 بار در روز و در كودكان‌ 9 سال‌ به‌بالابا وزن‌ 27 كيلوگرم‌ و بيشتر، مشابه‌ افرادبالغ‌ تجويز مي‌شود.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌ و كودكان‌ بالاي‌ سن‌ 6 سال‌:ابتدا 0/5 ميلي‌گرم‌ به‌صورت‌ داخل‌عضلاني‌ تزريق‌ مي‌شود و در صورت‌ نياز،پس‌ از نيم‌ ساعت‌، اين‌ مقدار تكرار

مي‌شود.

كودكان‌: در كودكان‌ باسن‌ كمتر از 6 سال‌،0/25 ميلي‌گرم‌ به‌صورت‌ داخل‌ عضلاني‌تزريق‌ مي‌گردد.

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 20 mg

Injection: 0.5 mg/ml