IMMUNE GLOBULIN INTRAMUSCUALR (IG)

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ براي‌

پيشگيري‌ يا درمان‌ هپاتيت‌ A، پيشگيري‌

يا تخفيف‌ علائم‌ سرخك‌، جبران‌ نقص‌ايمنوگلوبولين‌هاي‌ طبيعي‌، ايمني‌ انتقالي‌ درافراد مبتلا به‌ نقص‌ سيستم‌ ايمني‌ در معرض‌ابتلاء به‌ آبله‌ مرغان‌ و كاهش‌ احتمال‌ بروزعفونت‌ سرخجه‌ و ضايعات‌ جنيني‌ در دوران‌بارداري‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ فرآورده‌ محلولي‌ ازايمنوگلوبولين‌ها، مخصوصا IgG،مي‌باشد.

 

فارماكوكينتيك‌: حداكثر سطوح‌ خوني‌ايمنوگلوبولين‌  IgGتقريبا دو روز بعد ازتزريق‌ اين‌ فرآورده‌ بدست‌ مي‌آيد. نيمه‌عمر  IgGدر گردش‌ خون‌ افراد با سطوح‌طبيعي‌ IgG معادل‌ 23 روز است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ براي‌بيماران‌ مبتلا به‌ نقص‌ منفرد  IgAو يا نقص‌انعقادي‌ يا كاهش‌ تعداد پلاكتها نبايد تجويزشود.

 

هشدارها: اين‌ فرآورده‌ فقط بايد به‌صورت‌داخل‌ عضلاني‌ (ترجيحŠ در عضله‌ سريني‌)تزريق‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: درد و حساسيت‌ موضع‌تزريق‌، كهير و آنژيوادم‌ از عوارض‌ جانبي‌عمده‌ اين‌ دارو مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بدليل‌ تداخل‌ اثر باواكسن‌هاي‌ زنده‌ ويروسي‌، تا سه‌ ماه‌ بعداز تزريق‌ اين‌ فرآورده‌، از تجويزواكسن‌هاي‌ ويروسي‌ امتناع‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ تماس‌بيماران‌ مبتلا به‌ ضعف‌ سيستم‌ ايمني‌ باسرخك‌، بايد بلافاصله‌ اين‌ فرآورده‌ راتزريق‌ و از مصرف‌ واكسن‌ سرخك‌خودداري‌ كرد.

2 ـ بدليل‌ احتمال‌ بروز واكنشهاي‌ شديد،بايد از تزريق‌ داخل‌ وريدي‌ اجتناب‌

كرد.

3 ـ براي‌ افراد با سابقه‌ واكنشهاي‌حساسيتي‌ سيستميك‌ اين‌ فرآورده‌ بايد بااحتياط مصرف‌ شود.

4 ـ هنگام‌ تزريق‌ اين‌ فرآورده‌، احتمال‌انتقال‌ بيماريهاي‌ ويروسي‌ وجود دارد.

5 ـ فرآورده‌ را بايد در دماي‌ 2-8 درجه‌سانتيگراد نگهداري‌ و از انجماد آن‌جلوگيري‌ كرد.

 

مقدار مصرف‌:

هپاتيت‌ A: براي‌ افرادي‌ كه‌ با بيماران‌ مبتلابه‌ هپاتيت‌  Aتماس‌ دارند، يك‌ مقدار مصرف‌0/02ml/kg توصيه‌ مي‌شود. براي‌مسافريني‌ كه‌ قصد عزيمت‌ به‌ مناطق‌ آلوده‌را دارند، براي‌ حضور كمتر از سه‌ ماه‌ بايديك‌ مقدار مصرف‌ 0/02ml/kg تزريق‌ شودو براي‌ حضور بيش‌ از سه‌ ماه‌، هر 4-6 ماه‌يكبار 0/06ml/kg تزريق‌ شود.

سرخك‌: به‌ منظور جلوگيري‌ يا تخفيف‌علائم‌ سرخك‌ در افراد حساس‌ كه‌ كمتر ازشش‌ روز قبل‌ با سرخك‌ تماس‌ داشته‌است‌، 0/25ml/kg تزريق‌ و اگر كودك‌حساس‌ مبتلا به‌ نقص‌ ايمني‌ نيز باشد،0/5ml/kg (حداكثر 15 ميلي‌ليتر) تزريق‌شود.

نقص‌ ايمنوگلوبولين‌: استفاده‌ از IGIVارجحيت‌ دارد، ولي‌ در صورت‌ فقدان‌  IGIVمي‌توان‌ IG را مصرف‌ كرد. مقدار مصرف‌اوليه‌ 1/3ml/kg و بعد هر 3 يا 4 هفته‌0/66ml/kg تزريق‌ شود. بعضي‌ از بيماران‌با فواصل‌ كوتاهتري‌ به‌ IG نياز

دارند.

آبله‌ مرغان‌: در صورت‌ فقدان‌ايمنوگلوبولين‌ ضد آبله‌ مرغان‌ بلافاصله‌0/6-1/2ml/kg تزريق‌ شود.

سرخجه‌: مقدار 0/55ml/kg طي‌ 72 ساعت‌بعد از تماس‌ توصيه‌ شده‌ است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 2 , 10ml vials

 

IMMUNE GLOBULIN INTRAVENOUS (IGIV)

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ بيماران‌مبتلا به‌ نقص‌ سيستم‌ ايمني‌، پوپوراي‌ترومبوسيتوپنيك‌ با منشاء ناشناخته‌،لوسمي‌ لنفوسيتيك‌ مزمن‌ سلول‌هاي‌ B،سندرم‌ كاواساكي‌، جلوگيري‌ از عفونت‌HIV در كودكان‌ و در پيوند مغز استخوان‌به‌ منظور جلوگيري‌ از عفونت‌هاي‌سيستميك‌ مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: اين‌ فرآورده‌ باعث‌ ايجادسطوح‌ پادتن‌هاي‌ وسيعي‌ مي‌شود.

 

فارماكوكنتيك‌: 5 ـ 2 روز بعد از تزريق‌عضلاني‌ سطوح‌ سرمي‌ لازم‌ از پادتن‌هاايجاد مي‌شود و نيمه‌ عمر آنها حدود 3 هفته‌است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: براي‌ افراد با سابقه‌واكنشهاي‌ حساسيتي‌ يا واكنشهاي‌ شديدسيستميك‌ نبايد مصرف‌ شود. اين‌فرآورده‌ براي‌ بيماران‌ مبتلا به‌ نقص‌ منفرد IgAيا نقص‌ انعقادي‌يا كاهش‌تعداد پلاكتهانبايد تجويز شود.

 

هشدارها: 1 ـ سندرم‌ مننژيت‌ آسپتيك‌

بعد از تزريق‌ IGIV مخصوصا با مقدارمصرف‌ بالا گزارش‌ شده‌ است‌. اين‌ سندرم‌كه‌ از چند ساعت‌ تا 2 روز بعد از تزريق‌ IGIVشروع‌ مي‌شود، داراي‌ علائمي‌ مثل‌سردرد شديد، خواب‌ آلودگي‌، تب‌، هراس‌از نور، حركت‌ دردناك‌ چشمها، تهوع‌ واستفراغ‌ مي‌باشد.

2 ـ IGIV مي‌تواند باعث‌ افت‌ سريع‌ فشارخون‌ و علائم‌ باليني‌ آنافيلاكسي‌ شود.بروز اين‌ واكنشها به‌ سرعت‌ انفوزيون‌بستگي‌ دارد. علائم‌ حياتي‌ را بايد بطورمداوم‌ كنترل‌ كرد و مراقب‌ هر گونه‌ علامت‌در مدت‌ انفوزيون‌ بود.

3 ـ واكنشهاي‌ پيشرونده‌ التهابي‌ بيشتر دربيماران‌ آگاماگلوبولينمي‌ ياهيپوگاماگلوبولينمي‌ شديد اتفاق‌ مي‌افتد كه‌براي‌ اولين‌ بار تحت‌ درمان‌ باايمنوگلوبولين‌ها قرار مي‌گيرند يا 8 هفته‌ ازآخرين‌ تزريق‌ ايمنوگلوبولين‌ به‌ آنهامي‌گذرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: بروز عوارض‌ جانبي‌ به‌سرعت‌ انفوزيون‌ بستگي‌ دارد. تهوع‌،استفراغ‌، كرامپ‌ هاي‌ شكمي‌، لرز، افزايش‌درجه‌ حرارت‌ بدن‌، افزايش‌ ضربان‌ قلب‌،بثورات‌ و قرمزي‌ پوست‌، سردرد وسرگيجه‌ از عوارض‌ عمده‌  IGIVمي‌باشد.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بدليل‌ تداخل‌ اثر باواكسن‌هاي‌ زنده‌ ويروسي‌، تا سه‌ ماه‌ بعداز تزريق‌ IGIV، بايد از تجويز واكسن‌هاي‌ويروسي‌ امتناع‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ فقط بايد از راه‌ داخل‌وريدي‌ تزريق‌ شود.

2 ـ فرآورده‌ بايد در دماي‌ اتاق‌ و زير 30درجه‌ سانتيگراد نگهداري‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: مقدار مناسب‌ IGIV براي‌درمان‌ نقصان‌ IgG بيماران‌، بر مبناي‌ تامين‌سطح‌ طبيعي‌ (حداقل‌ 2g/l) تعيين‌ مي‌گردد.مقدار 100-400mg/kg هر سه‌ تا چهارهفته‌ يكبار توصيه‌ شده‌ است‌، اگرچه‌بعضي‌ از بيماران‌ ممكن‌ است‌ تا ميزان‌600mg/kg هر سه‌ تا چهار هفته‌ يكبار نيازداشته‌ باشند. براي‌ نوبت‌ اول‌ توصيه‌مي‌شود مقدار 200mg/kg با فواصل‌كوتاهتري‌ تزريق‌ شود و بعد مطابق‌ فوق‌مصرف‌ شود.

در ساير موارد مصرف‌ بايد به‌راهنمايي‌هاي‌ ارائه‌ شده‌ توسط سازندگان‌فرآورده‌ها توجه‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 1, 2.5, 5 , 10g

 

MEASLES IMMUNE GLOBULIN

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ براي‌ ايجادايمني‌ انتقالي‌ بر عليه‌ بيماري‌ سرخك‌ مورداستفاده‌ قرار مي‌گيرد. همچنين‌ در افرادمستعد كه‌ با عفونت‌ تماس‌ داشته‌اند، براي‌پيشگيري‌ و بهبودي‌ سرخك‌ مصرف‌مي‌شود. همچنين‌ در زنان‌ باردار در سه‌ماهه‌ اول‌، بيماران‌ مبتلا به‌ سندرم‌ نقص‌پادتن‌، بيماران‌ تحت‌ درمان‌ با مقادير زيادكورتيكوستروئيدها يا ساير داروهاي‌كاهنده‌ سيستم‌ ايمني‌، بيماران‌ مبتلا به‌بيماريهاي‌ شديد تب‌دار (مخصوصŠ اگرداراي‌ اختلالات‌ مغزي‌ باشند) به‌ شرط آنكه‌تا بحال‌ بر عليه‌ سرخك‌ واكسينه‌ نشده‌باشند مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ فرآورده‌ حاوي‌ايمنوگلوبولين‌هاي‌ ليوفيليزه‌ (عمدتŠ IgG)مي‌باشد و از پلاسماي‌ حاوي‌ پادتن‌هاي‌خاص‌ بر عليه‌ ويروس‌ سرخك‌ بدست‌مي‌آيد.

 

هشدارها: 1 ـ در افراد با سابقه‌ واكنشهاي‌حساسيتي‌ سيستميك‌ بايد با احتياطمصرف‌ شود.

2 ـ هنگام‌ تزريق‌ اين‌ دارو، احتمال‌ انتقال‌بيماريهاي‌ ويروسي‌ وجود دارد.

 

عوارض‌ جانبي‌: درد و سفتي‌ در محل‌تزريق‌، تب‌، كهير و آنژيوادم‌ از

عوارض‌ جانبي‌ عمده‌ اين‌ فرآورده‌مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بدليل‌ تداخل‌ اثر باواكسن‌هاي‌ ويروسي‌، تا سه‌ ماه‌ بعد ازتزريق‌ اين‌ ايمنوگلوبولين‌ از تجويزواكسن‌هاي‌ ويروسي‌ امتناع‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: اين‌ فرآورده‌ بايد دردماي‌بين‌ 2-8 درجه‌ سانتيگراد و دور از نور وتحت‌ خلاء يا گاز خنثي‌ نگهداري‌ شود.

مقدار مصرف‌:

پيشگيري‌ فوري‌: در اسرع‌ وقت‌ بعد ازتماس‌ (يا حداكثر طي‌ 5 روز بعد از آن‌)،0/2-0/4ml/kg بايد داخل‌ عضلاني‌ تزريق‌شود. در صورت‌ تداوم‌ تماس‌ همين‌ مقداربايد بعد از 2-3 هفته‌ تكرار شود.

درمان‌ بيماري‌ سرخك‌: تزريق‌ داخل‌عضلاني‌ 1-1/2ml/kg توصيه‌ مي‌شود.

جلوگيري‌ از بروز عوارض‌ جانبي‌ بعداز واكسيناسيون‌: براي‌ اين‌ منظور تزريق‌داخل‌ عضلاني‌ 0/02ml/kg توصيه‌ شده‌است‌. اين‌ مقدار از پيشرفت‌ ايمني‌ فعال‌ برعليه‌ واكسن‌ جلوگيري‌ نمي‌كند.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 200IU/ml

 

RABIES IMMUNE GLOBULIN

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ براي‌ ايجادايمني‌ انتقالي‌ بر عليه‌ بيماري‌ هاري‌ همراه‌ باواكسن‌ هاري‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ فرآورده‌ حاوي‌ايمنوگلوبولين‌هاي‌ انساني‌ (عمدتŠ IgG)مي‌باشد كه‌ از پلاسماي‌ افراد مصون‌ شده‌بر عليه‌ بيماري‌ هاري‌ بدست‌ مي‌آيد.

 

فارماكوكينتيك‌: از 24 ساعت‌ بعد از تزريق‌سطوح‌ پادتن‌ انتقالي‌ قابل‌ تشخيص‌ خواهدبود و براي‌ 21 روز در سطح‌ مطلوب‌ باقي‌خواهد ماند.

 

هشدارها: 1 ـ در افراد با سابقه‌ واكنشهاي‌حساسيتي‌ سيستميك‌ بايد با احتياطمصرف‌ شود.

2 ـ هنگام‌ تزريق‌ دارو، احتمال‌ انتقال‌بيماريهاي‌ ويروسي‌ وجود دارد.

عوارض‌ جانبي‌: درد و سفتي‌ در محل‌تزريق‌، تب‌، كهير و آنژيوادم‌ از عوارض‌جانبي‌ عمده‌ اين‌ فرآورده‌ مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بدليل‌ تداخل‌ اثر باواكسن‌هاي‌ ويروسي‌، تا سه‌ ماه‌ بعد ازتزريق‌ ايمنوگلوبولين‌ ضد هاري‌، از تجويزواكسن‌هاي‌ ويروسي‌ امتناع‌ شود. همچنين‌در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ واكسن‌ هاري‌،بايد از تكرار تزريق‌ ايمنوگلوبولين‌خودداري‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ افراد مبتلا به‌نوعي‌ خاص‌ از كمبود IgA ، كمبود پلاكتها واختلالات‌ انعقادي‌ بايد با احتياط استفاده‌شود.

2 ـ  اين‌ فرآورده‌ نبايد تزريق‌ وريدي‌ شود.

3 ـ اين‌ فرآورده‌ بايد دردماي‌ بين‌ 2-8درجه‌ سانتيگراد و دور از نور نگهداري‌شود. از انجماد فرآورده‌ جلوگيري‌ شود ودر صورت‌ انجماد آن‌ را بايد دور ريخت‌.

 

مقدار مصرف‌: هر چه‌ سريعتر بعد از تماس‌،مقدار (20IU/Kg يا 0/133mg/ml، تجويزمي‌شود. نيمي‌ از مقدار مورد نياز را بايد درمحل‌ گزش‌ پخش‌ كرد و باقيمانده‌ را درعضله‌ سريني‌ تزريق‌ كرد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 2 , 10ml vials, 150IU/ml

 

TETANUS IMMUNE GLOBULIN

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ براي‌ ايجادايمني‌ انتقالي‌ بر عليه‌ بيماري‌ كزاز در افرادزخمي‌ كه‌ زخم‌ آنها با اسپور باكتري‌ كزازآلوده‌ شده‌ باشد، استفاده‌ مي‌شود.همچنين‌ براي‌ افراد زخمي‌، در صورت‌مشخص‌ نبودن‌ سابقه‌ واكسيناسيون‌ كزازيا گذشت‌ بيش‌ از 10 سال‌ از آخرين‌ نوبت‌تزريق‌ نيز تجويز اين‌ فرآورده‌ توصيه‌شده‌ است‌. مصرف‌ همزمان‌ اين‌ فرآورده‌ باتوكسوئيد كزاز بلامانع‌ است‌.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ فرآورده‌ حاوي‌ايمنوگلوبولين‌هاي‌ ليوفيليزه‌ (عمدتŠ IgG)مي‌باشد و از پلاسماي‌ حاوي‌ پادتن‌هاي‌خاص‌ بر عليه‌  Chlostridium Tetaniبدست‌مي‌آيد.

 

فارماكوكنتيك‌: پادتن‌ كزاز داراي‌ نيمه‌عمري‌ معادل‌ 3/5 تا 4/5 هفته‌ مي‌باشد. از24 ساعت‌ بعد از تزريق‌ سطوح‌ پادتن‌انتقالي‌ قابل‌ تشخيص‌ خواهد بود و براي‌21 روز در سطح‌ مطلوب‌ باقي‌ خواهد ماند.

 

هشدارها: 1 ـ در افراد با سابقه‌ واكنشهاي‌حساسيتي‌ سيستميك‌ بايد با احتياطمصرف‌ شود.

2 ـ هنگام‌ تزريق‌ اين‌ دارو، احتمال‌ انتقال‌بيماريهاي‌ ويروسي‌ وجود دارد.

 

عوارض‌ جانبي‌: درد و سفتي‌ در محل‌تزريق‌، كهير و آنژيوادم‌ از عوارض‌ جانبي‌عمده‌ اين‌ فرآورده‌ مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بدليل‌ تداخل‌ اثر باواكسن‌هاي‌ ويروسي‌، تا سه‌ ماه‌ بعد ازتزريق‌ ايمنوگلوبولين‌ ضد كزاز، بايد ازتجويز واكسن‌هاي‌ ويروسي‌ امتناع‌ كرد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بايد از راه‌ داخل‌عصلاني‌ و ترجيحŠ در عضله‌ ران‌ يادلتوئيد تزريق‌ گردد. بعلت‌ احتمال‌ خطرآسيب‌ به‌ عصب‌ سياتيك‌ نبايد در عضله‌سريني‌ تزريق‌ شود. فقط از راه‌ داخل‌عضلاني‌ استفاده‌ شود.

2 ـ آزمون‌ جلدي‌ نبايد انجام‌ شود، زيراتزريق‌ داخل‌ جلدي‌ محلول‌هاي‌ غليظ IgGاغلب‌ باعث‌ واكنشهاي‌ التهابي‌ موضعي‌مي‌شوند كه‌ ممكن‌ است‌ با واكنشهاي‌آلرژيك‌ اشتباه‌ شوند.

3 ـ اين‌ فرآورده‌ بايد دردماي‌ بين‌ 2-8درجه‌ سانتيگراد و دور از نور نگهداري‌ واز انجماد آن‌ جلوگيري‌ كرد.

 

مقدار مصرف‌:

پيشگيري‌: براي‌ افراد با سن‌ بيش‌ از 7 سال‌250 واحد و براي‌ كودكان‌ كمتر از 7 سال‌ به‌ازاي‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ آنان‌ 4 واحد مصرف‌شود. اگرچه‌ مي‌توان‌ همان‌ مقدار بزرگسالان‌را براي‌ كودكان‌ نيز مصرف‌ كرد. در اين‌كودكان‌، مصرف‌ همزمان‌ اين‌ فرآورده‌ با DTPيا DT با سرنگ‌ متفاوت‌ و در محلي‌ديگر بايد تزريق‌ شود. در صورت‌ زخمهاي‌بزرگ‌ و يا كثيف‌، براي‌ بزرگسالاني‌ كه‌ بيش‌از 10 سال‌ از تزريق‌ دوز يادآوري‌  Tdياتوكسوئيد كزاز آنها مي‌گذرد مصرف‌همزمان‌ توكسوئيد اجباري‌ است‌. درصورت‌ گذشت‌ بيش‌ از 24 ساعت‌ از ايجادزخم‌، يا آلودگي‌ شديد زخم‌ و يا درسوختگيها بدون‌ توجه‌ به‌ وضعيت‌واكسيناسيون‌ فرد بايد 500 واحد از اين‌فرآورده‌ را داخل‌ عضلاني‌ تزريق‌ نمود.

درمان‌: 150 واحد به‌ ازا هر كيلوگرم‌ وزن‌فرد (در يك‌ نوبت‌) همراه‌ با روشهاي‌درماني‌ ديگر بايد استفاده‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 250 uints vials