BELLADONNA Pb

موارد مصرف‌: اين‌ دارو به‌صورت‌ كمكي‌ دردرمان‌ زخم‌ معده‌، سندرم‌ روده‌تحريك‌پذير و درمان‌ كمكي‌ در آنتروكوليت‌باكتريايي‌ به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: آتروپين‌، هيوسيامين‌ وهيوسين‌ (آلكالوئيدهاي‌ بلادونا) داراي‌ اثرضدموسكاريني‌ هستند و فنوباربيتال‌ اثرتسكيني‌ برروي‌  CNSدارد.

 

فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌ دارو كبدي‌است‌. دفع‌ دارو عمدتŠ از راه‌ كبد صورت‌مي‌گيرد. طول‌ مدت‌ اثر دارو حدود 6ـ4ساعت‌ مي‌باشد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در صورت‌وجود گلوكوم‌ با زاويه‌ بسته‌ نبايد مصرف‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال‌ بروز هيجان‌،اضطراب‌، خواب‌آلودگي‌ يا اغتشاش‌ شعوربويژه‌ در سالمندان‌ وجود دارد.

2 ـ احتمال‌ بروز خشكي‌ دهان‌ و احتباس‌ادرار وجود دارد.

3 ـ در هيپرتروفي‌ پروستات‌ يا احتباس‌ادرار و گلوكوم‌ بااحتياط مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: يبوست‌، كاهش‌ تعريق‌،سرگيجه‌، خواب‌آلودگي‌، خشكي‌ دهان‌،بيني‌، گلو و يا پوست‌ از عوارض‌ شايع‌ دارومي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با داروهاي‌ بيهوش‌كننده‌ عمومي‌،داروهاي‌ پايين‌ آورده‌ فشارخون‌ ومضعف‌  CNSاثر تضعيفي‌ آنها را افزايش‌مي‌دهد. اين‌ دارو همچنين‌ باجذب‌گريزوفولوين‌ و كينيدين‌ و كتوكونازول‌تداخل‌ دارد. اين‌ دارو اثر آنتي‌موسكاريني‌داروهاي‌ ضدهيستاميني‌، ديسوپيراميد،هالوپريدول‌، فنوتيازين‌ها و تيوگزانتين‌هارا افزايش‌ مي‌دهد همچنين‌ با گليكوزيدهاي‌ديژيتال‌، گوانتيدين‌، متوكلوپراميد و ضددردهاي‌ مخدر شبه‌ ترياك‌ و داروهاي‌ضدافسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌ تداخل‌ دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دارو نيم‌ تا يك‌ ساعت‌قبل‌ از غذا ميل‌ شود.

2 ـ بافاصله‌ يكساعت‌ از داروهاي‌ ضداسيدو ضداسهال‌ مصرف‌ گردد.

3 ـ احتمال‌ بالا رفتن‌ دماي‌ بدن‌ درفعاليت‌هاي‌ شديد بدني‌ پس‌ از مصرف‌ اين‌دارو وجود دارد.

4 ـ احتمال‌ خشكي‌ دهان‌، بيني‌ و گلو وجوددارد.

5 ـ احتمال‌ بروز تاري‌ ديد يا خواب‌ آلودگي‌با مصرف‌ اين‌ دارو وجود دارد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: 10ـ 5 ميلي‌ليتر الگزير سه‌ ياچهار بار در روز يا 2ـ1 قرص‌ 4ـ2 بار درروز مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: باوزن‌ كمتر از 9 كيلوگرم‌

0/75 ـ 0/5 ميلي‌ليتر الگزير هر 6 ـ 4 ساعت‌و كودكان‌ بالاي‌ 9 كيلوگرم‌ تا 45 كيلوگرم‌از 2 ميلي‌ليتر تا 7/5 ميلي‌ليتر الگريز هر

6 ـ 4 ساعت‌ مصرف‌ مي‌گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet, Elixir(/5 ml): Atropin Sulfate19.4mcg + Hyoscine HBr 6.5 mcg +Hyoscyamine Sulfate 103.7 mcg +Phenobarbital 16.2 mg

 

BISMUTH SUBCITRATE

موارد مصرف‌: بيسموت‌ براي‌ درمان‌زخمهاي‌ معده‌ و روده‌ و همراه‌ با

ساير داروها در درمان‌ عفونت‌هاي‌گوارشي‌ هليكوباكتر پيلوري‌ مصرف‌مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو اسيد معده‌ را تا حدي‌خنثي‌ مي‌كند و احتمالا اثر ضد هليكوباكترآن‌ مستقيم‌ است‌. همچنين‌ تا حدي‌ باعث‌تحريك‌ توليد پروستاگلاندين‌ در جدارمعده‌ و دوازدهه‌ مي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: به‌مقدار ناچيز از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ مي‌گردد و معمولا پس‌ ازمصرف‌ طولاني‌ آن‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌افزايش‌ مي‌يابد. دفع‌ اين‌ دارو از راه‌ كليه‌است‌ ولي‌ مقداري‌ از آن‌ ممكن‌ است‌ دراستخوان‌ و ساير بافت‌ها ذخيره‌ گردد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در نارسايي‌حاد كليوي‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ در سالخوردگان‌ و افرادي‌ كه‌نارسائي‌ خفيف‌ كليوي‌ دارند با احتياطمصرف‌ گردد.

2 ـ اگرچه‌ اين‌ دارو همزمان‌ باتتراسايكلين‌ها تجويز مي‌گردد اما مي‌توانداثربخشي‌ آنها را كاهش‌ دهد.

 

عوارض‌ جانبي‌: ممكن‌ است‌ باعث‌ سياهي‌زبان‌ و يا مدفوع‌ گردد. تهوع‌ و استفراغ‌ نيزپس‌ از مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با امپرازول‌ جذب‌ اين‌ دارو افزايش‌مي‌يابد. اين‌ دارو همچنين‌ باعث‌ كاهش‌جذب‌ تتراسيكلين‌ها مي‌گردد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ تجويزدارو با تتراسيكلين‌ها، حداقل‌ با فاصله‌يك‌ساعت‌ از هم‌ مصرف‌ گردد.

2 ـ در صورت‌ بروز عوارض‌ گوارشي‌،تهوع‌ و استفراغ‌ شديد به‌ پزشك‌ مراجعه‌شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 2 قرص‌ روزانه‌ يا يك‌قرص‌ 4 بار در روز براي‌ 28 روز مصرف‌مي‌شود كه‌ در صورت‌ لزوم‌ يك‌ دوره‌ ديگرتجويز مي‌گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 120 mg

 

CHOLESTYRAMINE

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در درمان‌ زيادي‌كلسترول‌ و LDL خون‌ در بيماراني‌ كه‌ به‌درمان‌ با رژيم‌ غذايي‌ يا ساير روشها پاسخ‌كافي‌ نداده‌اند، مصرف‌ مي‌شود. اين‌ داروهمچنين‌ براي‌ پيشگيري‌ اوليه‌ بيماري‌كرونر قلب‌ در مردان‌ با سن‌ 35-59 سال‌كه‌ مبتلا به‌ زيادي‌ اوليه‌ كلسترول‌ خون‌بوده‌ و به‌ درمان‌ با رژيم‌ غذايي‌ يا سايرروشها پاسخ‌ كافي‌ نداده‌اند، در درمان‌خارش‌ همراه‌ با توقف‌ نسبي‌ صفرا وسيروز اوليه‌ صفراوي‌ و اسهال‌ ناشي‌ ازبيماري‌ كرون‌ يا واگوتومي‌ يا پرتوهاي‌مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: كلستيرامين‌ يك‌ رزين‌تعويض‌كننده‌ آنيون‌ است‌ كه‌ از طريق‌ پيوندبا اسيدهاي‌ صفراوي‌ و ممانعت‌ از بازجذب‌ آنها تبديل‌ كلسترول‌ به‌ اسيدهاي‌صفراوي‌ در كبد را تسريع‌ مي‌كند.كلستيرامين‌ به‌طور قابل‌ توجهي‌ ميزان‌كلسترول‌ ـ LDL را كاهش‌ مي‌دهد، ولي‌مي‌تواند زيادي‌ تري‌گليسريد خون‌ راتشديد نمايد. كاهش‌ اسيدهاي‌ صفراوي‌سرم‌ و متعاقب‌ آن‌ كاهش‌ اسيدهاي‌صفراوي‌ اضافي‌ كه‌ در بافت‌ پوست‌رسوب‌ نموده‌اند، ممكن‌ است‌ منجر به‌كاهش‌ خارش‌ گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از مجراي‌ گوارش‌جذب‌ نمي‌شود. معمولا طي‌ 1-2 هفته‌ پس‌از شروع‌ درمان‌، كلستيرامين‌ موجب‌كاهش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ كلسترول‌ مي‌شود.بهبود خارش‌ ناشي‌ از توقف‌ صفرا معمولاطي‌ 1-3 هفته‌ پس‌ از شروع‌ درمان‌ ديده‌مي‌شود. پس‌ از قطع‌ مصرف‌ كلستيرامين‌،غلظت‌ كلسترول‌ در حدود 2-4 هفته‌ به‌ميزان‌ اوليه‌ برگشته‌ و خارش‌ ناشي‌ ازتوقف‌ صفرا نيز طي‌ 1-2 هفته‌ بعد از قطع‌مصرف‌ دارو، مجددŠ ايجاد مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در توقف‌ كامل‌جريان‌ صفرا نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ همزمان‌ ويتامين‌هاي‌محلول‌ در چربي‌ و اسيدفوليك‌ ممكن‌ است‌با مصرف‌ مقادير زياد اين‌ دارو، به‌ويژه‌ دركودكان‌ ضروري‌ باشد.

2 ـ اين‌ دارو در صورت‌ وجود يبوست‌ وفنيل‌كتونوري‌ بايد با احتياط مصرف‌ شود.

3 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ با سن‌كمتر از 10 سال‌ بايد با احتياط صورت‌گيرد، زيرا كلسترول‌ براي‌ نمو طبيعي‌كودكان‌ ضروري‌ است‌.

4 ـ اين‌ دارو براي‌ سالخوردگان‌ (بالاي‌ 60سال‌) كه‌ احتمال‌ بروز عوارض‌ جانبي‌گوارشي‌ و تغذيه‌اي‌ ناشي‌ از اين‌ دارو درآنها بيشتر مي‌باشد، بايد با احتياط تجويزشود.

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌ و استفراغ‌، يبوست‌ يااسهال‌، سوزش‌ سردل‌، نفخ‌ و ناراحتي‌شكم‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌شده‌است‌.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌داروهاي‌ ضدانعقاد خوراكي‌ با اين‌ داروممكن‌ است‌ با تخليه‌ ويتامين‌ K از بدن‌

سبب‌ افزايش‌ قابل‌ ملاحظه‌ اثر داروهاي‌ضدانعقاد گردد. از طرفي‌، كلستيرامين‌ممكن‌ است‌ از طريق‌ پيوند به‌ داروهاي‌ضدانعقاد در مجراي‌ گوارشي‌، سبب‌كاهش‌ اثرات‌ آنها گردد. كلستيرامين‌مي‌تواند سبب‌ كاهش‌ نيمه‌ عمر ديگوكسين‌گردد. مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو با اشكال‌خوراكي‌ تتراسيكلين‌، مدرهاي‌ تيازيدي‌،پروپرانولول‌، هورمونهاي‌ تيروئيد

و وانكومايسين‌ خوراكي‌ ممكن‌ است‌ منجربه‌ پيوند كلستيرامين‌ به‌ اين‌ داروها وكاهش‌ جذب‌ آنها گردد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بدون‌ مشورت‌ باپزشك‌، از مصرف‌ ساير داروها بايدخودداري‌ شود.

2 ـ قبل‌ از قطع‌ مصرف‌ دارو، بايد با پزشك‌مشورت‌ شود، زيرا ممكن‌ است‌ غلظت‌چربي‌ در خون‌ به‌ ميزان‌ قابل‌ توجهي‌افزايش‌ يابد.

3 ـ براي‌ درمان‌ زيادي‌ چربي‌ خون‌، كنترل‌رژيم‌ غذايي‌ از اهميت‌ بيشتري‌ برخورداراست‌.

4 ـ قبل‌ از مصرف‌، بهتر است‌ دارو را بايدمايعات‌ مخلوط كرد به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ داروبه‌ مايع‌ افزوده‌ و 2 ـ 1 دقيقه‌ صبر شود وپس‌ از هم‌ زدن‌، مصرف‌ كرده‌، علاوه‌ بر آب‌مي‌توان‌ از شير، سوپ‌ رقيق‌ يا آب‌ ميوه‌استفاده‌ كرد.

5 ـ در صورت‌ ضرورت‌ مصرف‌ سايرداروها، بايد آنها را يك‌ ساعت‌ قبل‌

يا 6 ـ 4 ساعت‌ بعد از كلستيرامين‌ مصرف‌نمود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: ابتدا 4 گرم‌ 1 يا 2 بار در روزقبل‌ از غذا مصرف‌ مي‌شود و سپس‌برحسب‌ پاسخ‌ بيمار مقدار مصرف‌ تنظيم‌مي‌شود. به‌عنوان‌ مقدار نگهدارنده‌،8-24g/day در 2-6 مقدار منقسم‌ مصرف‌مي‌شود. بيشينه‌ مقدار مصرف‌ در زيادي‌چربي‌ خون‌ تا g/day 24 و در درمان‌خارش‌ ناشي‌ از توقف‌ صفرا، تا g/day 16است‌.

همچنين‌، در درمان‌ اسهال‌ به‌ مقدار24g/day ـ 12 در 4 ـ 1 دوز منقسم‌ براي‌

4 ـ 3 هفته‌ مصرف‌ مي‌شود و سپس‌ برحسب‌ پاسخ‌ بيمار مقدار مصرف‌ تنظيم‌مي‌شود. بيشينه‌ مقدار مصرف‌ در اين‌مورد تا 36g/day است‌.

كودكان‌: ابتدا 4 گرم‌ در 2 مقدار منقسم‌ وبه‌عنوان‌ مقدار نگهدارنده‌، g/day 8-24 در2 يا چند مقدار منقسم‌ مصرف‌ مي‌شود.

اشكال‌ دارويي‌:

For Suspension: 4 g / sachet

 

CIMETIDINE

موارد مصرف‌: سايمتيدين‌ در درمان‌ كوتاه‌مدت‌ زخمهاي‌ فعال‌ دوازدهه‌ يا زخمهاي‌فعال‌ و خوش‌خيم‌ معده‌، حالات‌ مرضي‌ترشح‌ بيش‌ از حد اسيد معده‌ مانند سندروم‌زولينگر ـ اليسون‌، برگشت‌ محتويات‌ معده‌به‌ مري‌ و ساير مواردي‌ كه‌ كاهش‌ اسيدمعده‌ براي‌ آن‌ مفيد است‌، مانند جراحي‌دستگاه‌ گوارش‌ مورد استفاده‌ قرارمي‌گيرد.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو از طريق‌ رقابت‌ باهيستامين‌ در سطح‌ گيرنده‌هاي‌ H2 درسلول‌هاي‌ جداره‌اي‌، ترشح‌ پايه‌اي‌ وهمچنين‌ تحريك‌ ترشح‌ اسيد توسط غذا،پنتاگاسترين‌ و ساير محركهاي‌ ترشح‌اسيد معده‌ را مهار مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو به‌خوبي‌ وبه‌سرعت‌ از دستگاه‌ گوارش‌ جذب‌مي‌گردد. متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ است‌ و درحدود 30-40 درصد دارو در اولين‌ عبوراز كبد بي‌اثر مي‌گردد. نيمه‌ عمر آن‌ 2-3ساعت‌ است‌ و حداكثر غلظت‌ پلاسمايي‌ پس‌از 45-90 دقيقه‌ پس‌ از تجويز خوراكي‌ آن‌حاصل‌ مي‌گردد.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران‌ سالخورده‌احتمال‌ كاهش‌ كليرانس‌ كليوي‌ و افزايش‌غلظت‌ سرمي‌ دارو وجود دارد.

2 ـ در سيروز كبدي‌ و ناراحتي‌هاي‌ كليوي‌متوسط تا شديد خطر بروز عوارض‌جانبي‌ به‌خصوص‌ عوارض‌ عصبي‌ دارووجود دارد.

3 ـ به‌طور كلي‌ مصرف‌ سايمتيدين‌ و سايرمسددهاي‌ گيرنده‌ H2 براي‌ پيش‌ از 8 هفته‌بندرت‌ ضروري‌ است‌. براي‌ مصارف‌طولاني‌ مدت‌ اين‌ داروها مطالعه‌اي‌ صورت‌نگرفته‌ است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: اغتشاشش‌ شعور(برگشت‌پذير)، اختلالات‌ خوني‌، خستگي‌ ياضعف‌ غير عادي‌، ضربان‌ آهسته‌، سريع‌ ونامنظم‌ قلب‌ (بويژه‌ با تزريق‌ وريدي‌ مقاديرزياد دارو)، كاهش‌ توانايي‌ جنسي‌، اسهال‌،سرگيجه‌ يا سردرد، كرامپ‌ عضلاني‌،بثورات‌ جلدي‌، تورم‌ سيناپسها در زنان‌ ومردان‌، آسيب‌ برگشت‌پذير كبد يا كليه‌ بامصرف‌ اين‌ دارو گوارش‌ شده‌اند.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: جذب‌ سايمتيدين‌

در حضور آنتي‌اسيدها كاهش‌ مي‌يابد.متابوليسم‌ داروهاي‌ ضدانعقاد

خوراكي‌، بنزوديازپين‌ها به‌خصوص‌كلرديازپوكسايد و ديازپام‌، مترونيدازول‌،فني‌توئين‌، پروپرانولول‌ و گزانتين‌ها درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با سايمتيدين‌كاهش‌ مي‌يابد. سايمتيدين‌ ممكن‌ است‌ دفع‌پروكائين‌ آميد، آميودارون‌ و كينيدين‌ راكاهش‌ دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بهتر است‌ اين‌

دارو با هر وعده‌ غذا و قبل‌ از خواب‌مصرف‌ شود.

2 ـ احتمال‌ تشديد درد مفاصل‌ پس‌ ازتزريق‌ دارو وجود دارد.

3 ـ آمپول‌ تزريقي‌ سايمتيدين‌ با سرمهاي‌تزريقي‌ سازگار است‌.

4 ـ تزريق‌ وريدي‌ مقادير زياد اين‌ داروتوصيه‌ نمي‌شود زيرا خطر بروز اريتمي‌قلبي‌ وجود دارد.

5 ـ كشيدن‌ سيگار موجب‌ كاهش‌ اثر اين‌دارو مي‌شود.

مقدار مصرف‌:

خوراكي‌ و تزريقي‌

بزرگسالان‌: در درمان‌ زخم‌ دوازدهه‌ 300ميلي‌ گرم‌ 4 بار در روز (همراه‌ هر وعده‌ غذاو موقع‌ خواب‌) يا 400 ميلي‌ گرم‌ دوبار درروز (صبح‌ و موقع‌ خواب‌) مصرف‌مي‌شود. براي‌ پيشگيري‌ از بازگشت‌ زخم‌دوازدهه‌ 300 ميلي‌ گرم‌ دو بار در روز يا400 ميلي‌ گرم‌ موقع‌ خواب‌ براي‌ مدت‌طولاني‌ مصرف‌ مي‌شود.

در درمان‌ زخم‌ معده‌ خوش‌ خيم‌ 300ميلي‌گرم‌ 4 بار در روز يا 400 ميلي‌ گرم‌

دو بار در روز مصرف‌ مي‌شود. در ترش‌كردن‌ معده‌ يا سوزش‌ سر دل‌ 200ميلي‌گرم‌ موقع‌ بروز علايم‌ مصرف‌مي‌شود. براي‌ كاهش‌ ترشح‌ اسيد معده‌

در بيماري‌هاي‌ نظير سندرم‌ زولينجر ـالسيون‌، 300 ميلي‌ گرم‌ 4 بار در روز

يا بر حسب‌ نياز بيمار تا رفع‌ علايم‌

باليني‌ مصرف‌ مي‌شود. در درمان‌بازگشت‌ محتويات‌ معده‌ به‌ مري‌

1600mg/day ـ 800 در مقادير منقسم‌ براي‌12 هفته‌ مصرف‌ مي‌گردد. همچنين‌ دردرمان‌ خونريزي‌ معده‌ 300 ميلي‌ گرم‌ 4 باردر روز يا 600 ميلي‌ گرم‌ 2 بار در روزمصرف‌ مي‌شود. بيشينه‌ مقدار مصرف‌بزرگسالان‌ 2/4 g/day است‌.

كودكان‌: در درمان‌ زخم‌ دوازدهه‌ يا زخم‌معده‌ mg/kg/day 40 ـ 20 در 4 مقدار منقسم‌(با هر وعده‌ غذا و موقع‌ خواب‌)، و دردرمان‌ بازگشت‌ محتويات‌ معده‌ به‌ مري‌mg/kg/day 80 ـ 40 در 4 مقدار منقسم‌ يا براساس‌ نياز بيمار مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Film Coated Tablet: 200 mg

Syrup: 200 mg / 5ml

Injection: 200 mg / 2ml