METHYL SALICYLATE

موارد مصرف‌: متيل‌ ساليسيلات‌ براي‌تسكين‌ موضعي‌ دردهاي‌ عضلاني‌ يامفاصل‌ و از بين‌ بردن‌ التهاب‌ موضعي‌مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: ساليسيلات‌ها اثر ضد دردموضعي‌ خود را با متوقف‌ كردن‌ عامل‌توليد تكانه‌ درد اعمال‌ مي‌نمايند.

 

فارماكوكينتيك‌: متيل‌ ساليسيلات‌ از راه‌پوست‌ جذب‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ دارو به‌دليل‌ بوي‌ مطبوع‌به‌طور شايعي‌ به‌وسيله‌ كودكان‌ خورده‌شده‌است‌ كه‌ اين‌ امر مي‌تواند منجر به‌ مرگ‌شود.

2 ـ مصرف‌ دارو در كودكان‌ به‌دليل‌ خطربروز مسموميت‌ بايد با احتياط صورت‌گيرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: به‌ندرت‌ ممكن‌ است‌واكنشهاي‌ حساسيت‌ پوستي‌ مشاهده‌شود. در صورت‌ استعمال‌ بر نواحي‌ وسيع‌از پوست‌، عوارض‌ ساليسيلات‌ها مثل‌وزوز گوش‌، تهوع‌ و استفراغ‌ ممكن‌ است‌بروز نمايد.

 

تداخل‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ضدانعقاد با متيل‌ ساليسيلات‌ موضعي‌ممكن‌ است‌ به‌ تشديد اثر ضدانعقادي‌(افزايش‌ زمان‌ پروترومبين‌) منجر شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ تداوم‌علايم‌ بيماري‌ با وجود مصرف‌ دارو، به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

2 ـ بهتر است‌ دارو بعد از استحمام‌ با آب‌گرم‌ استعمال‌ شود.

3 ـ دارو فقط روي‌ پوست‌ سالم‌ مصرف‌شود.

4 ـ از مصرف‌ دارو در نزديكي‌ چشم‌ها وساير نواحي‌ حساس‌ اجتناب‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌: براي‌ تسكين‌ درد مقدار كافي‌از پماد تا چهار بار در روز به‌ آرامي‌ روي‌موضع‌ ماليده‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Ointment: 30%

 

MICONAZOLE NITRATE

موارد مصرف‌: مايكونازول‌ در درمان‌كانديدياز جلدي‌ و مهبلي‌ ـ فرجي‌ ناشي‌ ازكانديدا آلبيكنس‌ و ساير گونه‌هاي‌ كانديدا،درمان‌ كچلي‌ بدن‌، كشاله‌ ران‌ و پا ناشي‌ ازتريكوفيتون‌ روبروم‌، تريكوفيتون‌منتاگروفيس‌ و اپيدرموفيتون‌ فلكوزوم‌،درمان‌ تينه‌آورسيكالر ناشي‌ از مالاسزيافورفور و درمان‌ كچلي‌ سر، ريش‌ وپارونشيا مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: مايكونازول‌ يك‌ ايميدازول‌متوقف‌ كننده‌ رشد قارچ‌ است‌ كه‌ با توجه‌ به‌غلظت‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ مرگ‌ قارچ‌ نيزگردد. دارو بيوسنتز ارگوسترول‌ يا سايراسترول‌ها را مهار مي‌كند و باعث‌ ايجادآسيب‌ در غشاء سلولي‌ قارچ‌ و تغييرنفوذپذيري‌ آن‌ مي‌شود. بعلاوه‌ با مهارفعاليت‌ آنزيم‌هاي‌ اكسيداتيو و پراكسيداتيوباعث‌ افزايش‌ غلظت‌ داخل‌ سلولي‌ پراكسيدهيدروژن‌ تا حد سمي‌ مي‌شود كه‌ اين‌ امرممكن‌ است‌ به‌ مرگ‌ سلول‌ كمك‌ نمايد. اين‌دارو تبديل‌ بلاستوسپورها را به‌ شكل‌ميسلي‌ مهاجم‌ در كانديدا آلبيكنس‌ متوقف‌مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: مقادير جزئي‌ مايكونازول‌پس‌ از استعمال‌ داخل‌ مهبلي‌، به‌طورسيستميك‌ جذب‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ بروز حساسيت‌به‌ دارو منافع‌ مصرف‌ در برابر مخاطرات‌آن‌ سنجيده‌ شود.

2 ـ در سه‌ ماهه‌ دوم‌ و سوم‌ بارداري‌ يك‌دوره‌ درماني‌ يك‌ هفته‌اي‌ به‌ جاي‌درمان‌هاي‌ كوتاه‌ مدت‌تر توصيه‌ مي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: بثورات‌ جلدي‌، تاول‌،سوزش‌ و قرمزي‌ يا ساير علائم‌ تحريك‌پوست‌ كه‌ قبل‌ از مصرف‌ موضعي‌مايكونازول‌ وجود نداشته‌است‌ از عوارض‌جانبي‌ اين‌ دارو هستند.

 

مقدار مصرف‌: مقدار مصرف‌ كرم‌ واژينال‌در بزرگسالان‌ يك‌ اپليكاتور پر (5 گرم‌)هنگام‌ خواب‌ به‌ مدت‌ 7-14 روز است‌ كه‌ درصورت‌ نياز دوره‌ درمان‌ تكرار مي‌شود.كرم‌ مايكونازول‌ براي‌ درمان‌ كانديديازپوستي‌ يا تيناكورپورس‌، تيناكروريس‌ ياتيناپديس‌ دو بار در روز صبح‌ و عصر ودر درمان‌ تينا ورسيكالر يك‌ بار در روز به‌مدت‌ 10 روز مصرف‌ مي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دوره‌ درمان‌ حتي‌ درصورت‌ بهبودي‌ علايم‌ بيماري‌ كامل‌ گردد.

2 ـ چنانچه‌ مصرف‌ يك‌ نوبت‌ از داروفراموش‌ گرديد، دارو بمحض‌ بيادآوردن‌استعمال‌ گردد مگر آنكه‌ تقريبŠ زمان‌ دوزبعدي‌ فرا رسيده‌ باشد.

3 ـ اقدامات‌ بهداشتي‌ در طول‌ درمان‌ براي‌بهبودي‌ عفونت‌ و ممانعت‌ از عود مجدد آن‌رعايت‌ گردد.

4 ـ به‌طور معمول‌ درمان‌ همسر بيمارضروري‌ نيست‌ مگر آنكه‌ علايم‌ موضعي‌خارش‌ يا التهاب‌ پوست‌ نواحي‌ تناسلي‌بروز نمايد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Cream: 2%

Vaginal Cream: 2%

 

MINOXIDIL (Topical)

موارد مصرف‌: مينوكسيديل‌ موضعي‌ براي‌درمان‌ طاسي‌ مردانه‌ آندروژنيك‌ در مردان‌و زنان‌ به‌كار مي‌رود. احتمالا تأثير اين‌دارو در مرداني‌ كه‌ بيشتر موهاي‌ قسمت‌جلوي‌ سرشان‌ ريخته‌ است‌، كمتر ازافرادي‌ است‌ كه‌ مبتلا به‌ طاسي‌ آندروژنيك‌ساير نواحي‌ مي‌باشند.

 

مكانيسم‌ اثر: به‌نظر مي‌رسد كه‌ اين‌ اثر داروبه‌واسطه‌ افزايش‌ جريان‌ خون‌ جلدي‌ ناشي‌از گشادي‌ عروق‌، تحريك‌ فوليكولهاي‌ مواز وضعيت‌ استراحت‌ به‌ رشد فعال‌ وتحريك‌ سلولهاي‌ فوليكول‌ مو باشد.

 

فارماكوكينتيك‌: مقدار ناچيزي‌ ازمينوكسيديل‌ موضعي‌ از طريق‌ پوست‌سالم‌ جذب‌ مي‌شود. اثر دارو حداقل‌ چهارماه‌ پس‌ از شروع‌ درمان‌ دو بار در روز باداروي‌ 2% شروع‌ شده‌ و طي‌ يك‌سال‌ به‌حداكثر مي‌رسد. به‌نظر مي‌رسد كه‌ 3-4ماه‌ پس‌ از قطع‌ درمان‌، موهاي‌ جديدحاصل‌ از درمان‌ شروع‌ به‌ ريزش‌ نمايند وپيشرفت‌ ريزش‌ مو مجددŠ از سرگرفته‌شود. تقريبŠ 95% از دارويي‌ كه‌ به‌طورسيستميك‌ جذب‌ شده‌ است‌ طي‌ چهار روزاز بدن‌ دفع‌ مي‌گردد.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود بيماريهاي‌قلبي‌ ـ عروقي‌، زيادي‌ فشار خون‌، التهاب‌ ياجراحت‌ پوست‌ از قبيل‌ پسوريازيس‌پوست‌ سر يا آفتاب‌ سوختگي‌ شديد داروبايد با احتياط مصرف‌ شود.

2 ـ فشار خون‌، ضربان‌ قلب‌ و وزن‌ بيماران‌تحت‌ درمان‌ با مينوكسيديل‌ موضعي‌ رابايد تحت‌ نظر قرار داد.

3 ـ مصرف‌ مكرر مينوكسيديل‌ موضعي‌ممكن‌ است‌ منجر به‌ جذب‌ سيستميك‌ آن‌ وبروز عوارض‌ جانبي‌ دارو شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: بروز مشكلات‌ نادري‌همچون‌ واكنش‌ آلرژيك‌ (بثورات‌ جلدي‌ وورم‌ صورت‌)، خارش‌، تشديد طاسي‌،سوختن‌ پوست‌ سر، سرگيجه‌، اگزما،التهاب‌ فوليكولها، سردرد، كاهش‌ توانايي‌جنسي‌، خستگي‌، اختلالات‌ بينايي‌ و كاهش‌دقت‌ بينايي‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌شده‌است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌مينوكسيديل‌ موضعي‌ با فرآورده‌هاي‌حاوي‌ كورتيكواستروئيدها، مشتقات‌

نفتي‌ و يا رتينوئيدها ممكن‌ است‌ با

افزايش‌ نفوذپذيري‌ استراتوم‌ كورنئوم‌باعث‌ تشديد جذب‌ جلدي‌ دارو شود.مصرف‌ همزمان‌ مينوكسيديل‌ موضعي‌ وسيستميك‌ به‌دليل‌ احتمال‌ جذب‌ سيستميك‌داروي‌ موضعي‌، ممكن‌ است‌ خطر سميت‌آن‌ را افزايش‌ دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ به‌دليل‌ خطر جذب‌سيستميك‌، دارو بيشتر از مقادير و دفعات‌توصيه‌ شده‌ و يا بر ساير نقاط بدن‌استعمال‌ نگردد.

2 ـ از استعمال‌ ساير فرآورده‌هاي‌ پوستي‌بر نواحي‌ تحت‌ درمان‌ با دارو اجتناب‌

شود.

3 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ها، بيني‌ يا دهان‌خودداري‌ گردد. در صورت‌ تماس‌ اتفاقي‌،نواحي‌ آلوده‌ با مقادير زياد آب‌ شستشوداده‌ شوند.

4 ـ دستهاي‌ آغشته‌ به‌ دارو بلافاصله‌ پس‌از استعمال‌ شستشو داده‌ شوند. براي‌تسريع‌ در خشك‌ كردن‌ موها از سشواراستفاده‌ نگردد.

5 ـ ريزش‌ مو ممكن‌ است‌ تا دو هفته‌ پس‌ ازشروع‌ درمان‌ ادامه‌ يابد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌ تا سن‌ 65 سالگي‌: بدون‌ توجه‌به‌ ميزان‌ نواحي‌ بدون‌ مو، يك‌

تا حداكثر دو ميلي‌ليتر از محلول‌ 2%

دو بار در روز بر فرق‌ سر استعمال‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Solution: 20 mg/ml

 

MUPIROCIN

موارد مصرف‌: موپي‌روسين‌، به‌صورت‌موضعي‌ در درمان‌ عفونت‌هاي‌ مختلف‌پوست‌ به‌ويژه‌ عفونت‌هاي‌ ناشي‌ ازباكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ (از جمله‌استافيلوكوك‌) مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو از طريق‌ مهاربيوسنتز پروتئين‌ها اثر مي‌كند و بسته‌ به‌غلظت‌ ممكن‌ است‌ باكتريواستاتيك‌ ياباكتريسيد باشد.

 

فارماكوكينتيك‌: مقادير كمي‌ ازموپي‌روسين‌ پس‌ از مصرف‌ موضعي‌جذب‌ سيستميك‌ مي‌شود كه‌ به‌سرعت‌متابوليزه‌ مي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: به‌دليل‌ احتمال‌ بروزمقاومت‌ ميكروبي‌ به‌ دارو، مصرف‌ آن‌ به‌مدت‌ طولاني‌ (بيش‌ از 10 روز) يا دربيمارستانها توصيه‌ نمي‌شود.

 

مقدار مصرف‌: به‌ مقدار لازم‌ 3 بار در روز تاحداكثر 10 روز در موضع‌ ماليده‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Ointment: 2%

 

NITROFURAZONE

موارد مصرف‌: نيتروفورازون‌ به‌صورت‌موضعي‌ در سوختگيها، زخمها وعفونتهاي‌ پوستي‌ و نيز براي‌ آماده‌ ساختن‌موضع‌ براي‌ پيوند پوست‌ مصرف‌مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو يك‌ مشتق‌نيتروفوران‌ با طيف‌ اثر ضدميكروبي‌گسترده‌ است‌، اما اثر ناچيزي‌ برپسودوموناس‌ آئروژينوزا دارد.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ نيتروفورازون‌ ممكن‌است‌ موجب‌ بروز عفونت‌ ثانويه‌ ناشي‌ ازميكروارگانيسم‌هاي‌ غيرحساس‌، به‌ويژه‌پسودوموناس‌ آئروژينوزا و قارچها شود.در صورت‌ بروز عفونت‌ ثانويه‌ مصرف‌اين‌ دارو بايد قطع‌ شود و درمان‌ مناسب‌ديگري‌ جايگزين‌ گردد.

2 ـ اين‌ دارو در بيماران‌ مبتلا به‌ كمبود G6PDبايد با احتياط مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: حساس‌ شدن‌ پوست‌ وبروز واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌ با مصرف‌ اين‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: در صورت‌ تحريك‌موضعي‌ ناشي‌ از مصرف‌ دارو يا بدترشدن‌ عفونت‌ بايد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: مقدار كافي‌ از كرم‌ روي‌موضع‌ ماليده‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Cream: 0.2%

 

PABA

موارد مصرف‌: پابا به‌عنوان‌ محافظت‌كننده‌پوست‌ در مقابل‌ نور خورشيد مصرف‌مي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: با مصرف‌ اين‌ دارو ممكن‌است‌ درماتيت‌ تماسي‌ بروز كند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ بروزتحريك‌ يا بثورات‌ جلدي‌ از مصرف‌ داروبايد خودداري‌ شود.

2 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ها خودداري‌شود.

3 ـ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌ تغيير رنگ‌لباس‌ها شود.

 

مقدار مصرف‌: مقدار كافي‌ از دارو

روي‌ مناطقي‌ از پوست‌ كه‌ در معرض‌

آفتاب‌ قرار دارد ماليده‌ مي‌شود. مصرف‌دارو بايد هر دو ساعت‌ يك‌بار يا بعد

از شنا كردن‌ يا تعريق‌ بيش‌ از حد تكرارشود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Lotion: 5%