بخش شيرخواران در علائم بيماريها

استفراغ در شيرخواران vomiting in babies
اسهال در شيرخواران diarrhoea in babies
تب در شيرخواران fever in babies
گريه بيش از حد excessive crying
مشكلات پوستي شيرخواران skin problems in babies
مشكلات خواب در شيرخواران sleeping problems in babies
مشكلات غذا خوردن در شيرخواران Feeding problems
وزن گرفتن آهسته slow weight gain

<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي