اين راهنما كمك مي‌كند تا علت ‌هاي احتمالي هر علامت را تشخيص دهيد ، که هنگام درخواست ، امداد پزشكي نماييد و در صورت فراخور بودن ، چگونه خودتان به درمان علامت يا علت ايجاد كننده آن بپردازيد .
بازگشت به صفحه مطالب پزشکي