آتش سوزي

  در منزل و ساختمان:
 در فضاي باز و جنگلها:

    در منزل و ساختمان:
- سريعاً كلية افراد را به خارج از ساختمان هدايت كنيد. - شير اصلي گاز را ببنديد و مواد آتش‌زا و كپسول گاز را به بيرون منتقل كنيد. - بياد داشته باشيد كه بزرگترين خطر ناشي از آتش‌سوزي در مكانهاي سربسته، خطر ناشي از خفگي است. نه سوختگي سطح بدن. از وارد شدن مجدد به ساختمان به شدت خودداري نماييد. - اگر داخل ساختمان گير افتاده‌ايد يا ناچار به ماندن در آنجا هستيد، از ماسك يا پارچة مرطوب جهت پوشاندن دهان و بيني استفاده كنيد تا لااقل دستگاه تنفسي شما آسيب كمتري ببيند. - اگر آتش‌سوزي در يكي از اتاقها اتفاق افتاده، پيش از خروج از ساختمان، درب آن اتاق و كلية درهاي منتهي به آن اتاق را ببنديد. - از باز كردن درب و پنجرة اتاقي كه دچار حريق شده است به شدت پرهيز كنيد. چرا كه خطر گسترش آتش‌سوزي و حتي انفجار (بدليل رسيدن هوا و اكسيژن) وجود دارد. اگر نمي‌دانيد كه در اتاق بسته آتش‌سوزي وجود دارد يا خير، با احتياط، درب و دستگيره را لمس نماييد. - در اولين فرصت ممكن، با آتش‌نشاني تماس بگيريد. - چنانچه در ساختمان گير افتاده‌ايد، به يكي از اتاقهاي روبه‌بيرون پناه ببريد. در را ببنديد، با استفاده از پارچه و ملحفه، راه نفوذ دود به اتاق از منافذ در را مسدود كنيد، پنجره را باز كنيد و كمك بخواهيد. - بدن خود را با لباس و پارچه‌هاي ضخيم و مقاوم به آتش بپوشانيد.
- سريعاً كلية افراد را به خارج از ساختمان هدايت كنيد. - شير اصلي گاز را ببنديد و مواد آتش‌زا و كپسول گاز را به بيرون منتقل كنيد. - بياد داشته باشيد كه بزرگترين خطر ناشي از آتش‌سوزي در مكانهاي سربسته، خطر ناشي از خفگي است. نه سوختگي سطح بدن. از وارد شدن مجدد به ساختمان به شدت خودداري نماييد. - اگر داخل ساختمان گير افتاده‌ايد يا ناچار به ماندن در آنجا هستيد، از ماسك يا پارچة مرطوب جهت پوشاندن دهان و بيني استفاده كنيد تا لااقل دستگاه تنفسي شما آسيب كمتري ببيند. - اگر آتش‌سوزي در يكي از اتاقها اتفاق افتاده، پيش از خروج از ساختمان، درب آن اتاق و كلية درهاي منتهي به آن اتاق را ببنديد. - از باز كردن درب و پنجرة اتاقي كه دچار حريق شده است به شدت پرهيز كنيد. چرا كه خطر گسترش آتش‌سوزي و حتي انفجار (بدليل رسيدن هوا و اكسيژن) وجود دارد. اگر نمي‌دانيد كه در اتاق بسته آتش‌سوزي وجود دارد يا خير، با احتياط، درب و دستگيره را لمس نماييد. - در اولين فرصت ممكن، با آتش‌نشاني تماس بگيريد. - چنانچه در ساختمان گير افتاده‌ايد، به يكي از اتاقهاي روبه‌بيرون پناه ببريد. در را ببنديد، با استفاده از پارچه و ملحفه، راه نفوذ دود به اتاق از منافذ در را مسدود كنيد، پنجره را باز كنيد و كمك بخواهيد. - بدن خود را با لباس و پارچه‌هاي ضخيم و مقاوم به آتش بپوشانيد.
   در فضاي باز و جنگلها:
- اگر بر اثر آتش كوچكي كه در مقابل شماست، برگهاي خشك و بوته‌هاي كوچك اطراف آتش گرفته‌اند، با جارو يا تكه‌هاي چوب، آتش را پخش و سپس خاموش كنيد. - جهت خاموش كردن آتش، دستكش به دست داشته باشيد. - چنانچه با آتش‌سوزي بزرگي مواجه هستيد، زمان را از دست ندهيد و به صورت شعاعي و با حداكثر توان از صحنه دور شويد و به فضاي باز و امن پناه ببريد. - بلافاصله آتش‌نشاني يا جنگلباني را در جريان گذاريد. - چنانچه در ميان آتش محصور شديد، روي زمين خم شويد، صورت، سر، دستان و حداكثر سطح بدنتان را با پارچه‌اي ضخيم و مقاوم به آتش بپوشانيد. - اگر لباستان آتش گرفت، سريعاً زبانه‌هاي آتش را با كت يا پارچة ضخيم ديگري خاموش كنيد، آنرا به دور خود بپيچيد و روي زمين بغلتيد تا شعله خاموش شود. به خاموش شدن ظاهري شعلة آتش اعتماد نكنيد. با وزش باد و تغيير شرايط، ممكن است درختان و چوبها دوباره مشتعل شوند و فاجعة عظيمي ببار آورند.
- اگر بر اثر آتش كوچكي كه در مقابل شماست، برگهاي خشك و بوته‌هاي كوچك اطراف آتش گرفته‌اند، با جارو يا تكه‌هاي چوب، آتش را پخش و سپس خاموش كنيد. - جهت خاموش كردن آتش، دستكش به دست داشته باشيد. - چنانچه با آتش‌سوزي بزرگي مواجه هستيد، زمان را از دست ندهيد و به صورت شعاعي و با حداكثر توان از صحنه دور شويد و به فضاي باز و امن پناه ببريد. - بلافاصله آتش‌نشاني يا جنگلباني را در جريان گذاريد. - چنانچه در ميان آتش محصور شديد، روي زمين خم شويد، صورت، سر، دستان و حداكثر سطح بدنتان را با پارچه‌اي ضخيم و مقاوم به آتش بپوشانيد. - اگر لباستان آتش گرفت، سريعاً زبانه‌هاي آتش را با كت يا پارچة ضخيم ديگري خاموش كنيد، آنرا به دور خود بپيچيد و روي زمين بغلتيد تا شعله خاموش شود. به خاموش شدن ظاهري شعلة آتش اعتماد نكنيد. با وزش باد و تغيير شرايط، ممكن است درختان و چوبها دوباره مشتعل شوند و فاجعة عظيمي ببار آورند.

<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي