هدف
دندانپزشك عمومي
دندانپزشك متخصص
كمك دندانپزشك تجربي
لابراتوار دندانپزشكي
مجوز طبابت


بهداشت و استريليزاسيون

اقدامات روزانه براي بهداشت
دستيار دندانپزشكي و بهداشت
دندانپزشك و بهداشت
پرونده دندانپزشكي
سابقه پزشكي و ضرورت آن
دستگاه جهت شستشوي وسايل
دستگاه استريل
ضرورت وجود استريل كننده ها ۱
ضرورت وجود استريل كننده ها ۲
لوازم يكبار مصرف
دفع لوازم يكبار مصرف
دورريختن سرسوزن و آمپول


نكات مورد توجه

آلوده شدن سر ساكشن
افتادن وسيله از دست دندانپزشك
استريل وسايل پس از استفاده
پاسخ به تلفن حين كار
خلاصه


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي