الف) شناسنامه :

  در اين طرح براي كليه دانش آموزان ابتدايي شناسنامه دندانپزشكي تهيه مي گردد. و با توجه به شرايط و امكانات موجود، اولويت تهيه شناسنامه با دانش آموزان اول ابتدايي مي باشد و به مرور دانش آموزان بالاتر را نيز شامل مي شود.در اين شناسنامه اطلاعات خانوادگي دانش آموز، وضعيت سلامت عمومي، وضعيت دهان و دندانها و همچنين خدمات ارائه شده براي دانش آموز ثبت مي گردد. تكميل كردن شناسنامه توسط دندانپزشكان و بهداشتكاران شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهري انجام مي گيردو معلم داوطلب مدرسه موظف است موارد نيازمند درمان را پيگيري نمايد.

اين شناسنامه ها تا پايان سال پنجم ابتدايي استفاده مي گردد و پس از آن به پرونده دانش آموز ضميمه مي شود .

    

 

ب ) دهان شويه :

        استفاده از دهان شويه سديم فلورايد. با توجه به اينكه تهيه دهان شويه سديم فلورايد پر هزينه مي باشد، توزيع دهان شويه با در نظر گرفتن اولويت در مناطقي كه ميزبان فلورايد آب آشاميدني آنها كمتر از PPM  4/0 مي باشد (ميزان نورمال از PPM  4/0 تا PPM  1 است ) توزيع ميگردد. نظارت بر كيفيت اجراي استفاده از دهان شويه در مدارس به عهده معلمين داوطلب هر مدرسه مي باشد.

  مسواک زدن قبل از استفاده از دهانشويه.    استفاده از دهانشويه سديم فلورايد.

 مدرسه شهيد چمران - ناحيه 5 آموزش و پرورش استان اصفهان. كلاس اول.سال تحصيلي80-79


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي