لاپاروسكوپي

 لاپاروسكوپي
 جهت انجام لاپاروسكوپي
 تصوير۱
 تصوير۲

لاپاروسكوپي
   لاپاروسكوپي
لاپاروسكوپي، اقدامي تشخيصي است كه طي آن، پزشك با عبور دادن لوله‌اي به داخل شكم، محتويات شكم را مشاهده و بررسي مي‌كند، از مايعات و ترشحات فضاي شكم نمونه‌ برمي‌دارد، از ضايعات بيوپسي برمي‌دارد و حتي انواعي از جراحي را انجام مي‌دهد. لوله لاپاروسكوپي، لوله‌اي است كه از طريق دوربيني كه در رأس آن قرار داده شده، امكان مشاهده محتويات شكم را فراهم مي‌آورد. اين لوله حدود cm ۱ قطر و cm ۶۰ طول دارد و از طريق ايجاد برشي كوچك در سطح شكم، به داخل شكم فرستاده مي‌شود. همچنين مي‌توان وسايل كوچك جراحي را نيز از اين طريق وارد فضاي شكم كرد و بيوپسي برداشت يا اعمال كوچك جراحي انجام داد.
   جهت انجام لاپاروسكوپي
احتمالاً پزشك از شما خواهد خواست تا بمدت ۱۲-۸ ساعت از خوردن و آشاميدن و از مصرف برخي داروها اجتناب كنيد.
- معمولاً جهت انجام لاپاروسكوپي، از بيهوشي سطحي استفاده مي‌شود. پس از انجام بيهوشي، يك سوند ادراري به داخل مثانه فرستاده مي‌شود تا مثانه تخليه گردد.
- سپس، پوست شكم تميز مي‌شود و برش كوچكي در بالا يا پايين ناف داده مي‌شود. از طريق يك سوزن، گاز دي‌اكسيد كربن به داخل شكم فرستاده مي‌شود تا با اتساع شكم، امكان مشاهده داخل آن فراهم گردد.
- برشهاي كوچك ديگري نيز جهت ورود ابزار جراحي ايجاد خواهد شد.
- گهگاه، در صورت وجود مايعات در فضاي شكم، لوله كوچكي از طريق جدار شكم، قرار داده مي‌شود تا مايع براي چند روز پس از لاپاروسكوپي، به بيرون از شكم منتقل شود.
- برخلاف جراحي، پس از لاپاروسكوپي، بيمار مدت زيادي به استراحت نياز نخواهد داشت.
   تصوير۱
   تصوير۲
<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي