گاستروسكوپي


گاستروسكوپي
   جهت انجام گاستروسكوپي
- احتمالاً پزشك از شما خواهد خواست كه تا ۱۲ ساعت پيش از انجام آزمايش، از خوردن و آشاميدن پرهيز كنيد تا معده، خالي و قابل مشاهده باشد.
- جهت تسهيل انجام آزمايش و راحتي شما، احتمالاً پزشك از يك آرامبخش ملايم استفاده خواهد كرد.
- يك ماده بي‌حس كننده موضعي، به داخل دهان و حلقتان اسپري خواهد شد. اين كار ممكن است باعث ايجاد سرفه يا به ظاهر احساس خفگي شود ولي هيچگونه خطري برايتان ايجاد نخواهد كرد.
- بطور عادي، وجود لوله اندوسكوپ در داخل لوله گوارش، بدون درد است ولي ممكن است حركت آن در مري و معده باعث احساس ناراحتي، سرفه يا تهوع شود. گرچه اين احساس ناخوشايند است ولي هيچگونه خطري برايتان ايجاد نخواهد كرد.
- در صورتي كه جهت انجام آزمون، از داروهاي آرام‌بخش استفاده شده باشد، لازم است اندكي پس از آزمون، استراحت نماييد و سپس با كمك همراهان به منزل بازگرديد.
<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي