گازهاي خون شرياني

 تصوير
 جدول

گازهاي خون شرياني
   
برخلاف اكثر آزمايشهاي خوني، كه نمونه خون از سياهرگها گرفته مي‌شود، نمونه اين آزمايش از خون سرخرگي بدست مي‌آيد. در اين آزمايش، اكسيژني كه در خون، از ريه‌ها به بافتهاي بدن حمل مي‌گردد، همچنين دي‌اكسيد كربني كه از سلولهاي بدن توليد شده و توسط خون به ريه‌ها، كليه‌ها و كبد منتقل مي‌گردد، اندازه‌گيري مي‌شود. همچنين، عوامل ديگري نظير ميزان اسيديته خون نيز محاسبه مي‌شود. بهمين دليل از اين آزمايش، معمولاً جهت سنجش كفايت اكسيژن‌رساني و عملكرد مطلوب ريه‌ها و كليه‌ها و سيستم متابوليسم بدن در بيماران بستري در بيمارستان استفاده مي‌شود. انجام اين آزمايش، ساده است، نتيجه آن، فوراً حاضر مي‌گردد و كاربرد زيادي نيز در موارد اورژانس دارد.
   تصوير
   جدول

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

PH

 

۴۴/۷-۳۶/۷

نشاندهنده ميزان اسيديته خون. مقادير آن تحت تأثير كاركرد صحيح كليه، ريه و متابوليسم بدن است.

PCO2

mmHg

 

۴۵-۳۵

نشاندهنده فشار گاز دي‌اكسيد كربن و اكسيژن مقادير آنها تحت تأثير عملكرد ريه‌هاست.

PO2

mmHg

 

۱۰۰-۸۰

نشاندهنده فشار گاز دي‌اكسيد كربن و اكسيژن مقادير آنها تحت تأثير عملكرد ريه‌هاست.

HCO3

mmol/Lit

 

۲۸-۲۱

بسته به عملكرد ريه، كليه، اسيديته و متابوليسم بدن، تغيير مي‌كند.

O2

(اشباع اكسيژن)

 

بالاتر از ۹۰

نشاندهنده كفايت اكسيژن‌رساني خون به بدن


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي