كولونوسكوپي

 تصوير

كولونوسكوپي
   
در اين آزمون، با كمك قرار دادن لوله‌اي در داخل روده، ساختار آن بررسي مي‌گردد. بدين ترتيب، پزشك مي‌تواند درون راست روده و روده بزرگ را مشاهده نمايد. همچنين مي‌تواند از ضايعات و نواحي مشكوك، نمونه‌برداري كند و يا جراحيهاي كوچكي انجام دهد. با كمك كولونوسكوپي مي‌توان ضايعات را مشاهده كرد و اعمال جراحي انجام داد اما در گذشته تنها عمل جراحي صورت مي‌گرفت.
   تصوير
<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي