برونكوسكوپي

 جهت انجام برونكوسكوپي

برونكوسكوپي
   
از برونكوسكوپي جهت مشاهده راههاي هوايي داخل ريه‌ها استفاده مي‌شود. بسته به نوع آزمايش و نياز پزشك، لوله‌اي نرم و قابل انعطاف، يا محم و غيرقابل انعطاف، از طريق بيني يا دهان وارد ناي و ريه‌ها مي‌شود و تصويري از راههاي هوايي دستگاه تنفسي در اختيار پزشك مي‌گذارد. همچنين مي‌توان از اين طريق، از راههاي هوايي نمونه‌برداري كرد يا جراحيهاي كوچكي انجام داد.
   جهت انجام برونكوسكوپي
-۸ ساعت (بسته به نظر پزشك) قبل از انجام آزمايش، از خوردن و آشاميدن اجتناب كنيد.
- ممكن است پزشك، برخي از داروهاي شما را موقتاً قطع نمايد. پس كليه داروهاي مورد استفاده خود را به پزشك خود اطلاع دهيد.
- در اثر استفاده از اسپري بي‌حس‌كننده، ممكن است احساس خفگي و ناراحتي نماييد ولي بدانيد كه اين اسپري، هيچ خطري براي شما ايجاد نخواهد كرد.
- چند ساعت پس از انجام آزمايش، پزشك به شما اجازه خوردن و آشاميدن خواهد داد.
- ممكن است تا چند روز پس از برونكوسكوپي، گلودرد داشته باشيد كه مساله مهمي نيست.
<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي