آزمون هاي عملکرد تيروئيدي

   تصوير
   جدول

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

SGPT

(ALT)

IU/Lit

 

<۳۵

در بيماريهاي كبدي، بيماريهاي كليوي، پانكراتيت، مصرف الكل ميزان آن بالا مي‌رود. همچنين در بسياري از بيماريهاي التهابي ميزان آن افزايش مي‌يابد.

SGOT

(AST)

IU/Lit

 

<۳۵

در بيماريهاي قلبي، پانكراتيت، بيماريهاي كبدي، بيماريهاي عضلاني، مصرف الكل و آسيب‌هاي جسماني ميزان آن بالا مي‌رود. همچنين در بسياري از بيماريهاي التهابي ميزان آن افزايش مي‌يابد.

AL.ph

فسفاتاز قليايي

IU/Lit

 

۳۰-۱۳۰

در رشد استخواني، بدخيمي‌ها، ترميم شكستگي‌ها، بيماري پاژه، بيماريهاي كبدي، نارسايي قلبي، بارداري، پركاري غده پاراتيروييد و بسياري بيماريهاي ديگر بالا مي‌رود.

Bilirubin

بيلي‌روبين

Total

 

<۲/۱

افزايش آن باعث بروز پديده زردي مي‌شود. در آسيبها و بيماريهاي كبدي، انسداد مجاري صفراوي، هموليز و گرسنگي ميزان آن افزايش مي‌يابد. انسداد مجاري صفراوي و بيماريهاي مربوط به آن، منجر به بالا رفتن بيلي‌روبين مستقيم مي‌شوند.

Direct

 

<۰/۳

Albumin

آلبومين

Mg/dl

 

۵/۳-۵

در حالاتي نظير كم آبي و ديابت بي‌مزه، ميزان آن افزايش مي‌يابد. در بيماريهاي كبدي، CF، سوء تغذيه، IBD، برخي بيماريهاي كليوي و كبدي، برخي انواع بدخيمي‌ها و برخي بيماريهاي بافت همبند ميزان آن كاهش مي‌يابد.

آزمونهاي انعقاد خون

 

به قسمت آزمايشات انعقاد خون مراجعه شود.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي