آزمون هاي عملکرد تيروئيدي

 تصوير
 جدول

آزمون هاي عملکرد تيروئيدي
   
آزمونهاي عملكرد تيروئيد، از طريق اندازه‌گيري سطح خوني هورمونهاي تيروئيد، از عملكرد آن تخميني بعمل مي‌آورند. هورمونهاي تيروئيد، موجب تنظيم عملكرد متابوليك بدن مي‌گردند.
   تصوير
   جدول

تيروئيد

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

T4 (كل T4)

µg/dl

 

۵-۱۲

در هيپرتيروئيدي (پركاري تيروئيد به دلايل مختلف) و داروهايي همانند استروژن، متادون و كلوفيبرات بالا مي‌رود.

T3 (كل T3)

µg/dl

 

۷۰-۱۹۰

در تيروئيديت، پركاري تيروئيد، سرطان تيروئيد و مصرف برخي داروها بالا مي‌رود. در بيماريهاي مزمن و سوء تغذيه، كم‌كاري تيروئيد و مصرف برخي داروها پايين مي‌آيد.

FT4 (آزادT4)

Nmol/L

 

۰۷/۰-۰۳/۰

ميزان هورمون تيروكسين كه در خون آزاد است (و به پروتئين‌ها متصل نيست) را نشان مي‌دهد. به همين دليل تحت تأثير بيماريهاي ديگر قرار نمي‌گيرد.

RT3U

۳۵%

 

۲۵%

نشاندهنده برداشت هورمون T3 توسط خون است و همانند T4 در بيماريهاي مختلف بالا يا پايين مي‌رود.

TSH

IU/L

 

۵-۱/۰

توسط هيپوفيز ترشح مي‌شود و باعث ترشح هورمونها از تيروئيد مي‌گردد. در كم‌كاري تيروئيد و مصرف برخي داروها، مقدار آن افزايش مي‌يابد.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي