آزمايشات فاز التهابي و ايمني

آزمايشات فاز التهابي و ايمني
   
اين آزمايشات، نشاندهنده علايم التهاب ناشي از بيماريهايي چون عفونتهاي مزمن، بيماريهاي خودايمني و برخي از انواع سرطان مي‌باشند.
   جدول

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

ESR

۲۰-۰مردان

 

۳۰-۰زنان

سرعت رسوب گويچه هاي سرخ آزمايشي كلي و غير اختصاصي كه در تمام بيماري هاي التهابي بالا مي رود

C-Reactive-protein(CRP)

كمتر از

 

۱۰mg/Lit

نشانگر التهاب حاد است . در بسياري از بيماري هاي خود ايمني و التهابي و عفوني و همچنين در انتهاي بارداري بالا مي رود

Anti-DNA,RF,ANA,…

(آزمايشات خود ايمني)

حد طبيعي آزمايش

 

منفي است

هر كدام از اين فاكتور ها يا هر يك از انواع آنها در انواع خاصي از بيماري هاي خود ايمني بالا مي روند و احتمال ابتلا به اين بيماري ها را مطرح مي سازند.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي