آزمايشات انعقاد خون

 آزمايشات انعقاد خون
 تصوير
 جدول

آزمايشات انعقاد خون
   آزمايشات انعقاد خون
سيستم انعقاد خون در بدن، شامل زنجيره‌اي از واكنشهاي پيچيده است و به عوامل گوناگوني وابسته است. آزمايشات انعقاد خون، خصوصيات كلي اين سيستم را مي‌سنجند و در صورت اختلال هر يك يا مجموعه‌اي از آنها، بررسي دقيقتري به منظور كشف عامل يا عوامل مسئول اختلال انعقاد، صورت مي‌گيرد.
   تصوير
   جدول

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

CT

 

مقاديرB.U.N بطور ساده زمان لخته شدن خون را نشان مي‌دهد.

PT

زمان پروترومبين

ثانيه

 

۱۶-۱۱

از علل افزايش PT به تنهايي، مي‌توان به كمبود فاكتور VII و XIII اشاره كرد. از عل افزايش PT كمبود فاكتورهاي I، II، V و X اشاره كرد.

(A)PTT

ثانيه

 

۲۹-۲۶

از علل افزايش PTT به تنهايي مي‌توان به كمبود فاكتورهاي VIII، IX، XI و XII اشاره كرد.

TT

ثانيه

 

۱۵-۱۱

زمان ترومبين – با اختلالات مربوط به فيبرينوژن، دچار افزايش مي‌شود.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي