آرتروسکوپي

 جهت انجام آرتروسكوپي:
 تصوير

آرتروسکوپي
   
در اين آزمايش، لوله كوچك قابل انعطافي كه به دوربين و نمايشگر متصل است، وارد فضاي مفصلي مي‌گردد و تصويري از سطوح مفاصل در اختيار قرار مي‌دهد. با كمك آرتروسكوپي، همچنين مي‌توان از سطوح مفصلي نمونه‌برداري كرد يا اعمال كوچك جراحي انجام داد. بيشترين كاركرد آتروسكوپي در زانو و سپس در شانه و آرنج است. بخصوص در زانو، هنگامي كه غضروفها و ليگامانها دچار پارگي مي‌شود، با كمك اين روش و بدون نياز به جراحي، بافت آسيب‌ديده ترميم يا برداشته مي‌شود. همچنين، در مواردي كه با كمك عكس راديوگرافي يا MRI نمي‌توان نوع آسيب مفصل را شناسايي نمود، ممكن است آرتروسكوپي مفيد واقع گردد.
   جهت انجام آرتروسكوپي:
۶ ساعت (بسته به نظر پزشك) قبل از آرتروسكوپي، از خوردن و آشاميدن اجتناب كنيد. - بسته به صلاحديد پزشك و شرايط بيمار، ممكن است از بيهوشي عمومي يا نخاعي يا بي‌حسي موضعي استفاده شود. - معمولاً بروي پوست سطح مفصل، دو برش كوچك جراحي داده مي‌شود كه يكي از آنها جهت ورود آرتروسكوپ و ديگري جهت ورود وسايل كمكي جراحي مي‌باشد.
   تصوير
معمولاً مدت كوتاهي پس از آرتروسكوپي، بيمار مرخص مي‌گردد، نيازي به گچ و آتل نيست و پس از چند روز، بيماري مي‌تواند به فعاليت‌هاي عادي نظير شغل و رانندگي بپردازد.
<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي