داروهاي معالج زخم و سوختگي

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

 

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  دارو جهت درمان سوختگي با آتش

                       دارو : برگ خشک شده درخت چنار  ( Plantanus orientalis)

طرز تهيه و استعمال  : برگها را سائيده و روي موضع پاشيده شود .

توجه : اين دارو بطور کلي جهت خشک کردن زخمها مورد استفاده قرار مي گيرد .

نسخه شماره 2-  دارو جهت درمان سوختگي با آتش

                       دارو : ميوه نارس زيتون ( Olea euroepea)

طرز تهيه و استعمال  : ميوه ها را له کرده بصورت ضماد در موضع استعمال کنيد .

نسخه شماره 3-  دارو جهت درمان سوختگي با آتش

                       دارو : روغن کنجد ( Sesamum indicum)

روش و مقدار مصرف  : روغن کنجد را بلافاصله بعد از سوختگي به محل سوختگي بماليد .

نسخه شماره 4-  دارو جهت درمان سوختگيها و زخمها

                       دارو : سرشاخه ها گلدار يا برگ گياه علف چاي (هوفاريقون )  (Hypericum perforatum)

طرز تهيه و استعمال  : بصورت پماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 5-  دارو جهت درمان سوختگي با آتش و زخمهاي بزرگ

                       دارو : برگ تازه لبلاب ( عشقه )  ( Hedra helix )

طرز تهيه و استعمال  : بصورت پماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 6-  دارو معالج سوختگيها با آتش

                       دارو : روغن تخم کتان (Linum usitatissimum)

روش استعمال  :  در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 7-  دارو معالج زخمها بويژه زخمهاي دير علاج و زخمهاي عميق

                       دارو : اسانس بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla)

روش استعمال  :  در موضع ماليده شود .

توجه : اين دارو همچنين جهت معالجه زخمهاي بيخ ران و سوختگيها نيز استعمال مي شود .

نسخه شماره 8-  دارو جهت رفع آماس و التيام زخمها

                       دارو : برگ يا ريشه يا تمام گياه گل خطمي ( Althaea officinalis)

طرز تهيه و استعمال  :  به صورت ضماد در  موضع استعمال کنيد .

نسخه شماره 9-  داروي آرام کننده و خنک کننده پوست سوخته در اثر آتش يا آفتاب زدگي

                       دارو : روغن زيتون ( Olea europea)

طرز تهيه و استعمال  : در موضع سوختگي يا آفتاب زدگي ماليده شود .

توجه : اين دارو علاوه بر اين در موارد مارگزيدگي و گزش حشرات و همچنين درمان استسقا و آب آوردن نسوج بصورت موضعي مورد استعمال قرار مي گيرد .

نسخه شماره 10- 

                       دارو : برگ يا ريشه يا تمام گياه پنيرک ( Malva silvestris)

مقدار  استعمال  : 30 تا 50 گرم

طرز تهيه و استعمال : بصورت جوشانده در يک ليتر آب تهيه و سپس جهت شستشوي زخمها استعمال کنيد .

نسخه شماره 11-  دارو جهت معالجه زخمها و بريدگيها

                       دارو : تنتور ريزوم يا تمام گياه هميشه بهار کوهي ( تنباکوي کوهي )   ( Arnica montana)

طرز تهيه و استعمال : تنتور را با آب به نسبت 1 به 2 يا 1 به 3 رقيق کرده و سپس جهت شستشوي زخمها و بريدگيها استعمال  شود .

نسخه شماره 12-  دارو ي التيام دهنده و معالج زخمها

                       دارو : تنور گل هميشه بهار  ( Calendula officinalis)

طرز تهيه و استعمال :  با مقداري آب مقطر رقيق کرده و زخم را با آن شستشو کنيد .

نسخه شماره 13-  دارو جهت معالجه سوختگيهاي ساده

                       دارو : پياز ( Allium cepa)

طرز تهيه و استعمال :  پياز را له کرده روي موضع قرار دهيد .

نسخه شماره 14-  دارو ي معالج زخمها

                       دارو : گل گياه شاه بلوط هندي ( Aesculus hipocastanum)

مقدار استعمال : 20 گرم

طرز تهيه و استعمال :  بصورت دم کرده در يک ليتر آب تهيه و جهت شستشوي زخمها استعمال شود .

نسخه شماره 15-  دارو ي التيام دهنده زخمها

                       دارو : قسمت گوشتدار ميوه گردو ( پوسته خارجي ) (Juglans regia)

مقدار استعمال : 50 گرم

طرز تهيه و استعمال :  بصورت جوشانده در يک ليتر آب تهيه و جهت شستشوي زخمها استعمال کنيد .

نسخه شماره 16-  دارو ي معالج زخمها

                       دارو : تخم شنبليله ( Trigonella foenum-graecum)

طرز تهيه و استعمال :  بصورت جوشانده تهيه و جهت شستشوي زخمها استعمال کنيد .

نسخه شماره 17-  دارو ي جهت درمان  زخمها

                       دارو : برگ داردوست (عشقه ) ( Hedra helix)

مقدار استعمال : 15 گرم

طرز تهيه :  بصورت دم کرده در يک ليتر آب و جهت شستشوي زخمها استعمال کنيد .

نسخه شماره 18-  دارو ي معالج زخمهاي دير جوش

                       دارو : ريشه زنبق ( Iris florentia)

طرز تهيه و استعمال :  ريشه هاي تميز را بصورت پودر درآورده و سپس روي زخمها بپاشيد .

نسخه شماره 19-  دارو ي معالج زخمها

                       دارو : گل گياه علف ماهور  ( Verbascum thapsus)

طرز تهيه و استعمال :  بصورت دم کرده تهيه و جهت شستشوي زخمها توصيه نموده اند .

نسخه شماره 20-  داروي ضد عفوني کننده و التيام دهنده زخمها

                       دارو : برگ گياه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior)

مقدار استعمال : 3 تا 5 گرم

طرز تهيه و استعمال :  بصورت ضماد تهيه و استعمال کنيد .

نسخه شماره 20-  داروي ضد عفوني کننده و التيام دهنده زخمها

                       دارو : برگ گياه پده ( Populus euphratica)

مقدار استعمال : 3 تا 5 گرم

طرز تهيه و استعمال :  بصورت ضماد يا آب شستشو تهيه و استعمال کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb