داروهاي معالج بيماريهاي دهان ، حلق ، لثه و دندانها

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت رويانيدن ( ترميم ) لثه

دم الاخوين ( خون سياوش )                   يک قسمت

گزمازوج                                              يک قسمت

ميوه سرو                                            يک قسمت

کندر                                                  يک قسمت

اقاقيا                                                  يک قسمت

گل سرخ                                            يک قسمت

گلنار                                               سه قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک کرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواک خوب مالش دهيد .

توجه : اين فراآورده علاوه بر اين جهت رويانيدن گوشت بن دندان و رفع بدبويي دهان ينز توصيه مي شود.

 

نسخه شماره 2- داروي ضد درد دندان و لثه

سعد کوفي                يک قسمت

گل سرخ                   يک قسمت

ميوه مورد                يک قسمت

گلنار                       يک قسمت

سماق                    سه قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک کرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواک خوب مالش دهيد .

توجه : علاوه بر اين موافق اکثر  مزاجها بوده و در تسکين درد و رفع خونريزي دهان و لثه و رويانيدن گوشت لثه و زخمهاي دهان نيز مفيد مي باشد .

 

نسخه شماره 3- داروي جهت محکم کردن دندان

هليله زرد               يک قسمت

بليله                     يک قسمت

آمله                     يک قسمت

گل سرخ               يک قسمت

اقاقيا                  سه قسمت

گلنار                   يک قسمت

عاقر قرحا             يک قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک کرده و در وقت خواب لثه و دندانها را با آن بوسيله مسواک خوب مالش دهيد .

توجه : اين فراآورده علاوه بر اين جهت محکم کردن دندانها و جلوگيري از خونريبي لثه و خوشبو کردن دهان نيز توصيه شده است .

 

نسخه شماره 4-دارو جهت جوش زدن دهان ( برفک و غيره )

فلوس                يک قسمت

تخم گشنيز          يک قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را کوبيده و الک کرده و در يک ليوان آب جوش به مدت 5 دقيقه بجوشانيد سپس آنرا صاف کرده بصورت مزمزه و چرخانيدن در داخل دهان غرغره نمائيد .

 

نسخه شماره 5- دارو براي رفع جوش دهان

انجير خشک                يک قسمت

سيب                         يک قسمت

اکليل الملک                يک قسمت

بابونه                         يک قسمت

آب                          مقدار کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانيده بصورت مزمزه ( چرخانيدن  در داخل دهان ) مصرف کنيد .

 

نسخه شماره 6-دارو جهت محکم کردن دندانها

سنبل الطيب                   يک قسمت

ميوه سرو                     يک قسمت

عاقرقرحا                       يک قسمت

مازوج                         يک قسمت

آب                           مقدار کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانيده بصورت مزمزه  مصرف کنيد .

 

نسخه شماره 7- دارو جهت تسکين درد دندانها

خريق سفيد             يک قسمت

عاقرقرحا                  يک قسمت

نعناع                      يک قسمت

آب                         مقدار کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در آب جوشانيده  صاف کرده و بصورت نيم گرم مزمزه  مصرف کنيد .

 

نسخه شماره 8- دارو جهت تسکين در د دندان

عاقر قرحا              يک قسمت

برگ نعناع              يک قسمت

گلنار                   يک قسمت

سرکه                 مقدار کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را در سرکه جوشانيده و سپس حاصل را صاف و  مزمزه  مصرف کنيد .

 

نسخه شماره 9- دراو جهت رفع درد دهان و التهابات گلو

گلنار                         يک قسمت

غنچه گل سرخ           يک قسمت

برگ مريم گلي          يک قسمت

عصاره شيرين بيان     يک قسمت

آب                         مقدار کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

داروها را ( بجز عصاره ريشه شيرين بيان ) با هم رد آب جوشانيده و صاف کنيد . سپس عصاره شيرين بيان را در جوشانده صاف شده حل کرده و حاصل را بصورت غرغره استعمال کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1 -  دارو  جهت دندان درد                        دارو : تخم گشنيز ( Coriandrum sativum)

مقدار مصرف :0/5 تا 1  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 2 -  دارو جهت درمان جوشهاي دهان ( آفت ) و آماس مخاط دهان

                       دارو : توت سياه  ( Morus nigra )

روش و مقدار مصرف : شيره توت سياه را يا بصورت خشک شده يا تازه شيره آنرا روزي چند مرتبه در دهان براي مدت چند دقيقه نگاه داريد .

نسخه شماره 3 -  دارو جهت درمان جوشهاي دهان ( آفت )            دارو : برگ گردو  ( Juglance regia )

روش و مقدار مصرف : پنج گرم برگ گردو را در يک فنجان آبجوش ريخته ، مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و روزي 3 بار دهان را با آن بشوئيد .

نسخه شماره 4 -  دارو جهت رفع بوي بد دهان              دارو : ريشه و ريزم زنجفيل  ( Zingiber officinalis)

مقدار مصرف :3  تا 5  گرم

  طرز تهيه و استعمال  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار دهان را با آن بشوئيد .

نسخه شماره 5 -  دارو جهت رفع بوي بد دهان                      دارو : برگ بادرنجبويه   ( Melissa officinalis)

 طرز تهيه و استعمال  :  مقدار ده گرم برگ بادرنجبويه را در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئيد .

نسخه شماره 6 - دارو جهت خونريزي لثه و تقويت لثه                  دارو : برگ زيتون  ( Olea europea)

 طرز تهيه و استعمال  :  مقدار ده گرم برگ زيتون را در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روزي سه بار دهان را با آن بشوئيد . علاوه بر اين از روغن زيتون روزي چند بار بصورت مالش در دهان استفاده کنيد .

نسخه شماره 7 - دارو جهت درمان آبسه دندان                        دارو : سير ( Allium sativum)

 طرز تهيه و استعمال  :   کمي سير پخته را با شير مخلوط موده و بصورت خمير درآوريد و روزي 2 تا 3 مرتبه بر محل آبسه قرار دهيد .

نسخه شماره 8 - دارو جهت رفع بوي بد دهان             دارو :  گل بابونه اصلي  ( Matricaria  chamomilla )

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار دهان را با آن شستشو دهيد .

نسخه شماره 9 - دارو جهت پيشگيري از پيشرفت پوسيدگي دندان      دارو :  فلفل سياه  ( Black piper)

روش مصرف : کمي از پودر فلفل را به محل پوسيدگي دندانها بماليد .

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb