داروهاي ضد کرم  و انگل

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت رفع کرمک

صبر زرد              0/5 تا 1 گرم

زرده تخم مرغ            1 عدد

آب نيم گرم           50 تا 100 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق مخلوط و تنقيه شود .

 

نسخه شماره 2- دارو جهت رفع کرمهاي آسکاريس

ريشه انار                                           يک قسمت 

پوست ريشه شال (آزاد درخت)               يک قسمت

سرخس                                            يک قسمت

فوفل                                               يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار 2 قاشق غذا وري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب  جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح ناشتا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 3- دارو جهت درمان کرم کدو

تخم کدو                         15 گرم

برنک کابلي                     15 گرم

فوفل                             يک دانه

قارچ کوهي                   30 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد آنرا صاف کرده صبح ناشتا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 4-دارو جهت رفع کرمهاي دراز

برنک کابلي                    25 گرم

پوست هليله زرد            25 گرم

آمله منقي                   25گرم

تربد سفيد                   15 گرم

شکر سرخ                  100 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروها را کوبيده و الک کرده و با شکر سرخ مخلوط و بصورت حب درآورده و به مقدار 20 گرم با آب گرم ميل کنيد .

 

نسخه شماره 5- دارو جهت دفع انواع کرمها

پوست هليله زرد         15 گرم

برنک کابلي                15 گرم

تربد سفيد                30 گرم

شکر سرخ                60 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دراوها را نرم و الک و مخلوط کرده و هر بار 30 گرم با کمي آب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 6- دارو جهت درمان کرم کدو

ريشه سرخس             10 گرم

تربد                           10 گرم

برنک کابلي                 25 گرم

درمنه ترکي                25 گرم

باقلاي مصري              15 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دو قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد رد يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار براي مدت 5 روز صبح و شب ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1  دارو :  برگ و سرشاخه گياه افسنطين ( گونه هاي مختلف آرتميزيا  ( Artemisia Spp)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده  به مدت 5 روز متوالي  هر بار يک فنجان ميل کنيد

توجه : از مقادير زياد اين دارو اجتناب گردد چون ايجاد مسموميت مي کند .

نسخه شماره 2-                         دارو :  پوست ريشه انار ( Punica granaum)

 مقدار مصرف :  4 تا 15 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . صبح و شب هر دفعه يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 3-                         دارو :  سير ( Allium sativum)

 مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 4-                         دارو :  تخم کدو ( Cucurbita maxima and C.pepo)

 مقدار مصرف :  بزرگسالان 200 تا 250 گرم - اطفال 50 تا 100 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده ميل کنيد و پس از چند ساعت دو قاشق غذا خوري روغن کرچک يا زيتون ميل کنيد .

نسخه شماره 6-                         دارو :  ريشه بسفايج ( Poypodium vulgare)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده ميل کنيد .

نسخه شماره 5-                         دارو :  ريشه سرخس نر ( Aspidium filix - mas )

 مقدار مصرف :  5 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده ميل کنيد .

توجه : اين گياه سمي بوده و بايد زير نظر پزشک تج.يز شود و در مورد بيماران قلبي و زنان حامله نيز توصيه نمي گردد .

نسخه شماره 7-                         دارو :  قارچ کوهي ( Pleurotus enyngii)

 مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهيه :  با کمي آب ميل کنيد .

نسخه شماره 8                       دارو :  گل زبان در قفا ( Delphinium consolida)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 9-                         دارو :  تست هوايي گياه سداب ( Ruta graveolence)

 مقدار مصرف :  0/5 تا 1 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 10-                         دارو :  برگ و پوست زبان گنجشک ( Faraxinus excelsior)

 مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 11-                         دارو :  برگ و پوست زبان گنجشک ( Faraxinus excelsior)

 مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb