داروهاي ضد رماتيسم و نقرس

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1-دارو ي ضد رماتيسم

پوست بيد                           ده قسمت

گياه بومادران                      سه قسمت

برگهاي لبلاب (داردوست )     پنج قسمت

پوست سيا توسه                دو قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش حل کرده و به مدت  نيم ساعت آنرا کنار بگذاريد تا دم بکشد پس از صاف کردن بصورت سرد روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 2- داروي ضد روماتيسم

پوست بيد                    سه قسمت

گل بابونه                      دو قسمت

ريشه شيرين بيان          يک قسمت

گياه دم اسبي               دو قسمت

مغز دانه لوبيا                 دو قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش حل کرده و به مدت  نيم ساعت آنرا کنار بگذاريد تا دم بکشد پس از صاف کردن بصورت سرد روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 2- داروي ضد روماتيسم

پوست بيد                     چهار قسمت

ريشه شيرين بيان          سه قسمت

گل بابونه                      چهار قسمت

ميوه ابهل                     يک قسمت

برگ سنا                      يک قسمت

گياه بنفشه                سه قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش حل کرده و به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 4- دارو جهت رماتيسم و نقرس

افسنطين                               10 گرم

دم اسب                                10 گرم

گزنه                                     10 گرم 

ريشه قاصدک (کاسني زرد)      10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش حل کرده و به مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 5- داروي ضد نقرس و رماتيسم

ميوه سرو کوهي (پيرو )                 10 گرم

گزنه                                           10 گرم

برگ غان                                      10گرم

ميوه نسترن                                 10 گرم

نعناع                                         10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش حل کرده و به مدت  نيم ساعت  باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 6-  داروي ضد نقرس و دردهاي مفاصل

بومادران                                   10 گرم

دم اسب                                   10 گرم

پوست بيد                                10 گرم

برگ غان                                  10 گرم

ريشه قاصدک (کاسني زرد)         10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش حل کرده و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف نموده  و روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 7- داروي ضد نقرس و دردهاي مفاصل

سپستان                         50 گرم

ريشه باديان                      30 گرم

ريشه کاسني                   30 گرم

ميوه رازيانه                       15 گرم

سورنجان                         10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق غذا خوري از داروهاي  فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش حل کرده و به مدت  نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 8- دارو جهت دردهاي مفاصل

هليله زرد                      10 گرم

هليله سياه                  10 گرم

مقل ارزق                   10 گرم

سنبل الطيب               20 گرم

تخم کرفس                10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را پس از کوبيدن با هم مخلوط کرده مقدارزي از مخلوط فوق را با عسل يا مربا بصورت حب ( اندازه يک نخود ) ردآورده و روزي 6 حب هر بار 2 حب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 9- دارو جهت دردهاي مفاصل

زنجبيل                      30 گرم

زيره                          30 گرم

سورنجان                   30 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را به صورت پودر نرم درآورده و روزي دو بار ره بار يک قاشق غذاخوري آنرا با آب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 10- دارو جهت  دردهاي مفاصل

بذر البنج                  25 گرم

گل سرخ                  25 گرم

زنجبيل                   25 گرم

سورنجان               25 گرم

روغن کنجد             300 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را بصورت پودر درآورده و با روغن کنجد مخلوط و سپس بجوشانيد تا سفت شود سپس آنرا در يک بطري نگهداريد و روزي دوبار مفصل دردناک را با آن ماساژ دهيد .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-   داروي ضد دردهاي روماتيسمي                        دارو :  سير  Allium sativum

 مقدار مصرف : 2  تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد روزي سه بار همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 2-   دارو جهت رفع عوارض روماتيسمي                        دارو :  پياز Allium cepa

 مقدار مصرف : 40 تا 80 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را  روزي سه بار همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 3-   دارو ي ضد دردهاي مفصلي حاد ومزمن  دارو :  پوست يا برگ گياه بيد  ( Salix specied)

مقدار مصرف :3 تا 6  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 4-    داروي ضد دردهاي روماتيسمي

                      دارو :  اکليل الملک ( ناخنک )   ( Melilotus officinalis)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5-    داروي ضد دردهاي روماتيسمي

                      دارو :  مرغ ( شيندان )   ( Agropyrum repence)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 6-       داروي ضد دردهاي روماتيسمي

                   دارو :  برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior)

مقدار مصرف : 3 تا 6  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 7-   داروي ضد دردهاي روماتيسمي و نقرسي

                       دارو :  دانه هاي خردل سياه و سفيد  ( Brassica nigra and alba)

طرز تهيه و مصرف : از خارج به شکل ضماد و مشمع و محلولهاي ماليدني مصرف کنيد .

نسخه شماره 8-   داروي ضد دردهاي روماتيسمي

                       دارو :  پوست و جوانه هاي سپيدار ( Populus nigar)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 9-  داروي ضد دردهاي روماتيسمي

                        دارو : تمام گياه بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 10-داروي ضد دردهاي روماتيسمي

                          دارو : شاه بلوط هندي  ( Aesculus hippocastanum )

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 11- داروي ضد دردهاي روماتيسمي                     دارو : برگ  و ميوه برگ بو ( Laurus nobilis)

مقدار مصرف :  3 تا 6  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 12- داروي ضد دردهاي روماتيسمي        دارو : ريشه و روغن کرچک ( Ricinus communis )

مقدار مصرف :  2 تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

جهت استفاده از روغن کرچک به مقدار کافي از آن روزي چند بار به موضع دردناک ماليده شود .

نسخه شماره 13-  داروي ضد دردهاي روماتيسمي

                        دارو : تمام گياه ترشک اسفناجي  ( Rumex patientia )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 14- داروي ضد دردهاي روماتيسمي     دارو : پوست گياه نارون قرمز  ( Ulmus campestris )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 15-  داروي ضد دردهاي روماتيسمي

                        دارو : برگ يا چوب يا پوست ساقه غان ( قان ، توس )   ( Betula alba )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 16- داروي ضد دردهاي روماتيسمي

                      دارو : تمام گياه گلدار اکليل کوهي ( Rosmarinus officinalis )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره7 1-داروي ضد نقرس                       دارو : پياز و دانه سورنجان ( Colchicum luteum)

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

سخه شماره 18-داروي ضد نقرس                       دارو : تره ( Allium porrum )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره19-داروي ضد نقرس                       دارو : پوست بيد  ( Salix species )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 21-داروي ضد نقرس                       دارو : ريشه بابا آدم    ( Arctium lappa  L  )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 22-داروي ضد نقرس                دارو : ريشه گل قاصد ( قاصدک )  (  Taraxacum officinalis )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 23-داروي ضد نقرس                       دارو : تمام گياه پونه ( Mentha pulegium )

مقدار مصرف :  1 تا 2 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا  ميل کنيد .

توجه : اين دارو کمي سمي است و فقط توسط پزشک تجزيه مي شود .

نسخه شماره24-داروي ضد نقرس                       دارو : دانه سبوس برنج  ( Oriza sativa  )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  بعد از غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 25-داروي ضد نقرس      دارو : برگ و پوست ساقه گياه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior )

مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  بعد از غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 26-داروي ضد نقرس                       دارو : پوست دانه لوبيا ( Phasaeolus vulgaris )

مقدار مصرف :  7 تا 25 گرم  در روز

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  بعد از غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 27-داروي ضد نقرس                       دارو : تمام گياه ماميران ( Chelidonium majus )

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم 

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  بعد از غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 28- داروي ضد نقرس        دارو : ميوه کاکنج ( عروسک پشت پرده )  ( Physalis alkekengi)

مقدار مصرف :  5 تا 10 عدد

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  بعد از غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 29-داروي ضد نقرس

                       دارو : ريزم يا تمام گياه هميشه بهار کوهي ( تنباکوي کوهي )   ( Arnica montana )

طرز تهيه و استعمال : بصورت مرهم به مقدار 0/4 گرم به همراه بادام تلخ کوبيده شده بر روي پارچه ماليده و در محل درد قرار دهيد اين عمل هر روز انجام شود .

نسخه شماره30 -داروي ضد نقرس                       دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis )

مقدار مصرف :  2 تا  4 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  بعد از غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 31-داروي ضد نقرس       دارو : برگ يا چوب پوسته ساقه غان ( قان ، توس )  ( Betula alba)

مقدار مصرف :  4 تا 8 گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان  بعد از غذا ميل کنيد .

 

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb