داروهاي مخصوص عوارض زنان

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت دردهاي ماهيانه بانوان

گياه اکليل الجبل ( اکليل کوهي )                 يک قسمت

گياه کيسه کشيش                                   يک قسمت

پوست بيد                                               دو قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 2- داروي قاعده آور

سداب                     0/1 گرم

صبر زرد                   0/05 گرم

زعفران                  0/1 گرم

افسنطين              0/1 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را پس از نرم کردن با هم مخلوط کرده و بصورت يک کاشه ردآورده سپس دو تا سه کاشه در 24 ساعت به مدت 4 تا 5 روز تا باز شدن قاعده گي ميل شود .

 

نسخه شماره 3- دارو جهت دردهاي قاعدگي

گل بابونه            20 گرم

بادرنجبويه           10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 4- دارو جهت دردهاي قاعدگي ( همراه با يبوست )

بابونه                 20 گرم

بادرنجبويه          10 گرم

برگ سنا           10 گرم

رازيانه               10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 5- دراوي قاعده آور ( همراه با درد )

بومادران              20 گرم

زعفران               0/1 گرم

بابونه                 20 گرم

بادرنجبويه           10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 6- دراوهاي قاعده آور ( همراه با يبوست )

بابونه                 20 گرم

بومادران             20 گرم

بادرنجبويه           10 گرم

نعناع                  5 گرم

سنا                  25 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  دارو جهت عوارض يائسگي

                       دارو : ريشه سنبل الطيب  ( Valeriana species)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 2-  داروي ضد دردهاي قاعدگي

                       دارو : تمام گياه علف چاي ( هوقاريقون )     ( Hyperiarm perforatom)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 3-  داروي قاعدگي 

                       دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 4-  داروي جهت اختلالات قاعدگي مزمن

                       دارو : برنجاسف ( شويلا )    ( Artemisia vulgaris)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5-  دارو جهت عوارض زنانه

                       دارو : هليله کابلي  ( Terminulia chebyla)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 6-  دارو ي قاعده آور

                       دارو : گل گياه گل گندم  ( Centaurea cyamus)

 طرز تهيه و استعمال  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 7-  دارو جهت دردهاي قاعدگي

                       دارو : سير  ( Allium sativum)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  را که قبلا کوبيده شده باشد همراه غذا ميل کنيد يا 3 الي 4 پياز آن را همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 8-  دارو جهت دردهاي قاعدگي

                       دارو : دانه شنبليله  ( Trigonella foenum - graecum)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 9-  دارو جهت دردهاي قاعدگي

                       دارو : گل يا تمام گياه بومادران  ( Achillea species )

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين به عنوان ضد خونريزيهاي قاعدگي مورد استفاده قرار مي گيرد .

نسخه شماره 10-  داروي مفيد در موارد زياد شدن زمان قاعدگي

                       دارو : برگ يا ريشه يا دانه تمام گياه گزنه  (  Urtica dioica)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 11-  داروي قاعده آور

                       دارو : جعفري  ( Apium petroselinum)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد . يا همراه غذا چند روز قبل از قاعدگي گياه تازه آن را ميل کنيد .

نسخه شماره 12-  داروي قاعده آور

                       دارو : شاهي  ( Lepidium sativum )

روش و مقدار مصرف : چند روز قبل از تاريخ قاعدگي همراه غذا مقداري شاهي تازه ميل کنيد .

نسخه شماره 13 -  داروي ضد اختلالات قاعدگي

                       دارو : مرزه ( Saturea hortensis)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 14 -  داروي قاعده آور

                       دارو : ميوه يا تمام گياه  رازيانه ( Foeniculum vulgaris )

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين بعنوان راحت کننده عمل زايمان نيز استفاده مي شود .

نسخه شماره 15 -  داروي قاعده آور

                       دارو : تمام گياه سداب ( Ruta graveolens)

مقدار مصرف :0/5 تا 1  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين  خاصيت ضد خونريزيهاي رحمي را نيز دارا مي باشد .

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb