داروهاي تقويتي

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

 

  نسخه هاي مركب

 

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1

                       دارو : تمام گياه شاهتره ( Fumaria species)

مقدار مصرف : 1 تا 3 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : مصرف مقادير زياد اين دارو ممکن است اثر ناراحت کننده داشته باشد .

نسخه شماره 2- 

                       دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)

مقدار مصرف : 4 تا 8 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 3- 

                       دارو : تخم شنبليله ( Trigonella foenum-graecum)

مقدار مصرف : 0/25 تا 1/25 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 4- 

                       دارو : زعفران ( Crocus sativus)

مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5- 

                       دارو : پوست دارچين ( Cinnamomuni zeylanicum)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 6- 

                       دارو : گل يا تمام گياه بومادران ( Achillea millefolium )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 7- 

                       دارو : برگ مريم گلي  ( Salvia officinalis)

مقدار مصرف : 1تا 2 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 8- 

                       دارو : تمام گياه مرزنجوش ( Origanum vulgare)

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 9- 

                       دارو : به ليمو ياورون ( Lippa citriodora )

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb