داروهاي معالج بيماريهاي عصبي ، آرام بخش و ضد درد

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- داروي آرام بخش

گل بابونه                              يک قسمت 

گياه اسطو خودوس                يک قسمت

برگ نعناع                            يک قسمت

ريشه سنبل الطيب               دو قسمت

ميوه رازيانه                          سه قسمت

گل و برگ پاخري                   سه قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار هر بار يک فنجان صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 2- داروي آرام بخش اعصاب

ريشه سنبل الطيب              سه قسمت

برگ نعناع                          سه قسمت

گياه اسطوخودوس               سه قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت  نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 3- داروي آرام بخش اعصاب

ريشه سنبل الطيب                  يک قسمت

گل رازک                                يک قسمت

گياه اسطوخودوس                   يک قسمت

گياه فرنجمشک                      يک قسمت

گل بابونه                             يک قسمت

ميوه انيسون                       يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 4- دارو جهت رفع بي خوابي

ريشه سنبل الطيب              يک قسمت

گياه فرنجمشک                    يک قسمت

گياه اسطوخودوس                يک قسمت

گياه پاخري                         يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 5- دارو جهت رفع بيخوابي

بادرنجبويه                         15 گرم

رازيانه                              10 گرم

بابونه                               5 گرم

نعناع                               5 گرم

سنبل الطيب                    5 گرم

علف چاي                        5 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 6- دارو جهت رفع دردهاي عصبي

سنبل الطيب                   10 گرم

بادرنجبويه                       10 گرم

هل                               10 گرم

علف چاي                       20 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 7- داروي معالج عصبي

بادرنجبويه                  25 گرم

گل بهار نارنج               10 گرم

ميوه نسترن                 10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار  هر بار يک فنجان نيم ساعت بعد از غذا  ميل کنيد .

 

نسخه شماره 8- دارو جهت رفع سردرد

سنبل الطيب                  يک قسمت

اکليل کوهي                   يک قسمت

بابونه                           يک قسمت

نعناع                          يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 9- داروي معالج بيماريهاي عصبي

سنبل الطيب                  20 گرم

علف چاي                       20 گرم

بادرنجبويه                       10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 10- داروي معالج بيماري عصبي و آرام بخش

بادرنجبويه                            20 گرم

علف چاي                            20 گرم

رازک                                   5 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 11- داروي سردرد

اسطو خودوس                  3 گرم

تخم گشنيز                     3 گرم

فلفل سياه                      5 دانه

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار هر بار يک فنجان نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 12- دراو جهت رفع سردرد

صمغ عربي                 10 گرم

تخم گشنيز                 10 گرم

تخم کدو                    10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا  کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روري 2 بار  هر بار يک فنجان يک ساعت قبل از غذا  ميل کنيد .

 

نسخه شماره 13- داروي معالج سردردهاي عصبي

برگ بادرنجبويه                10 گرم

گل بهار نارنج                   10 گرم

اسطوخودوس                 10 گرم

ميوه نسترن                  10 گرم

ميوه رازيانه                    10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از  گياهان را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و گرم گرم ميل کنيد .

 

نسخه شماره 14-دارو جهت نوعي صرع در اطفال

گل سرخ بدون کاسبرگ                 30 گرم

سنبل الطيب                               20 گرم

تخم کاسني                               20 گرم

ريشه شيرين بيان                       20 گرم

بابونه                                        5 گرم

لعاب به دانه                              مقدار کافي

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروها را کوبيده و الک کرده با لعاب به دانه مخلوط و بصورت حب درآورند سپس به مقدار 5 گرم جهت بالغين و 2 تا 3گرم جهت اطفال مصرف شود .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  داروي آرامبخش اعصاب

                       دارو :  ريشه سنبل الطيب ( Valeriana officinalis)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه بار هر بار يک فنجان  ميل کنيد.

توجه : اين دارو علاوه بر اين با مقدار فوق الذکر داراي خواص زير هم مي باشد :

- خواب بخش و خواب آور در هنگاميکه در اثر خواب ترس آور دچار بيخوابي مي شوند .

- معالج عصبيت قلبي

- آرامبخش در کارهاي فکري زياد

- ضد هيستري

- ضد تهيج شدگي و هيجان

- معالج کليه حالات عصبي

- معالج حالت عصبي ترس

- ضد تشنج هاي عصبي

- ضد سرگيجه هاي عصبي

- ضد سرفه هاي عصبي

- ضد آسم عصبي

- معالج ناآراميهاي عصبي

- ضد ترس شبانه اطفال

نسخه شماره 2-  داروي مقوي سيستم اعصاب

                       دارو :  تمام گياه اسطو خودوس ( Lavandula anagustifolia )

 مقدار مصرف :  2 تا 5 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه بار هر بار يک فنجان يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد.

نسخه شماره 3-  داروي آرامبخش اعصاب

                       دارو :  تمام گياه  علف چاي ( هوفاريقون ) ( Hypericum perforatum )

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد.

نسخه شماره 4-  داروي آرامبخش

                       دارو :  گلبرگ شقايق ( papaver rhoeas)

 مقدار مصرف :  5 تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد. جهت اطفال روزي سه مرتبه هر دفعه يک قاشق مربا خوري از دم کرده فوق داده شود .

نسخه شماره 5-  داروي آرامبخش

                       دارو :  تمام گياه ريحان ( Ocimum basilicum)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد.

نسخه شماره 6-  داروي محرک اعصاب

                        دارو :  برگ نعناع  ( Mentha species)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد.

نسخه شماره 7-  داروي مقوي اعصاب

                        دارو :  برگ نارنج ( Citrus aurantium)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد.

نسخه شماره 8-  داروي آرامبخش ملايم

                        دارو :  شيرابه خشک شده انقوزه ( Ferula assa foetida)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : با کمي  شربت قند ميل کنيد .

توجه : اين دارو علاوه بر اين بعنوان معالج هيستري هم مصرف ميشود

نسخه شماره 9-  داروي آرامبخش

                        دارو :  گل بابونه اصلي ( Matricaria chamomilla)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد.

نسخه شماره 10-  داروي آرامبخش

                        دارو :  برگ مريم گلي ( Salvia officinalis  )

 مقدار مصرف :  1 تا 2 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد.

نسخه شماره 11-  داروي معالج هيستري

                        دارو :  برگ بادرنجبويه ( Melissa of ficinalis)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد.

نسخه شماره 12-  داروي معالج هيستري

                        دارو :  تمام گياه سداب  (Ruta graveolens)

 مقدار مصرف :  1 تا 2 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد.

نسخه شماره 13-  داروي معالج هيستري

                        دارو :  کلاله زعفران ( Crocus sativus)

 مقدار مصرف :  0/2 تا 0/5 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت  بعد از غذا  ميل کنيد. ( همراه غذا نيز مي توان مصرف نمود )

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb