داروهاي آرام بخش ، مقوي قلب و اعصاب

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- داروي مقوي قلب

سنبل الطيب                  يک قسمت

گل گاو زبان                   يک قسمت

بادرنجبويه                     يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد رد يک ليوان آب جوش ريخته مدت 15 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي 2 بار هر بار يک فنجان صبح و شب نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 2- داروي مقوي قلب

گل زالزالک                   30 گرم

بادرنجبويه                     10 گرم

سنبل الطيب                 5 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 3- داروي مقوي قلب

گل زالزالک                        30 گرم

بادرنجبويه                         10 گرم

بابونه                              10 گرم

زيره                                10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 4- داروي مقوي قلب

گل زالزالک                       30 گرم

گياه علف چاي                  30 گرم

بادرنجبويه                         20 گرم

گل هميشه بهار                  10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 5- داروي مقوي قلب

گل زالزالک                      30 گرم

دارواش                          20 گرم

بادرنجبويه                      10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيمکوب شده باشد رادر يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان صبح وشب نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 6- داروي مقوي قلب

اکليل کوهي                  20 گرم

بادرنجبويه                     20 گرم

ميوه نسترن                  10 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا نيمکوب شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته 20 دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان صبح وشب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 7- داروي  رفع طپش سريع قلب

تخم ريحان                         12 گرم

گلاب                                125 گرم

شکر                                 25 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

تخم ريحان را در مدت يک ساعت در گلاب خيسانده سپس شکر را به آن اضافه نموده روزي دو بار صبح و شب نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 8- داروي رفع طپش سريع قلب

گل نيلوفر                          6 گرم

چوب صندل                         6 گرم

تخم گشنيز                       6 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را نيم کوب کرده و در 2 ليوان آب به مدت يک شب خيسانده سپس آنرا صاف نموده کمي شکر به آن اضافه کرده روزي دو بار شب و صبح نيم ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb