دارو جهت بازکردن انسداد هاي کبد  و طحال و  بيماريهاي كبد و تقويت كبد

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت بازکردن انسداد هاي کبد  و طحال

طبا شير سفيد               7 گرم

ريوند چيني                    7 گرم

پوست ريشه کبر            7 گرم

عصاره غافث                 10 گرم

زرشک                         10 گرم

زنبق                           3 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را کوبيده سپس الک نموده و هر نوبت به مقدار 7 گرم با کمي سکنجبين ميل کنيد

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  داروي ضد قولنج کبدي

                       دارو :  تمام گياه علف چاي ( هوفاريقون ) ( Hypericum perforatum)

مقدار مصرف : 2تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 2-  داروي ضد التهاب کبد که همراه با زيادشدن حجم ترشح صفرا باشد

                       دارو :  تمام گياه  ماميران ( Chelidonium majus)

مقدار مصرف : 05/ تا 0/75  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشک تجويز مي شود .

نسخه شماره 3-  داروي مقوي کبد

                       دارو :  تمام گياه  قنطوريون صغير ( Centaurium erythraea)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين دارو سمي است و فقط توسط پزشک تجويز مي شود .

نسخه شماره 4-  داروي مقوي کبد  و ضد دردهاي کبدي

                       دارو :  ريشه يا گل برگ کاسني ( Cichorium intybus)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5-  داروي معالج عوارض کبدي

                       دارو :  تمام گياه شاهتره ( Fumaria species)

مقدار مصرف :0/5  تا 2  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : اين گياه تا اندازه اي سمي بوده مصرف مقادير زياد آن باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسي مي شود لذا مي بايستي زير نظر پزشک مصرف شود .

نسخه شماره 6-  داروي ضد درد کبد

                       دارو :  تمام گياه  افسنطين  ( Artmisia absinthium)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 7-  داروي  معالج عوارض کبدي 

                       دارو :  ميوه يا پوست گياه زرشک ( Berberis vulgaris)

مقدار مصرف :4  تا 8  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 8-  داروي  معالج عوارض کبدي 

                       دارو :  ريشه يا تمام گياه گل قاصد ( شير مال ، کاسني زرد )  ( Taraxacum officinalis)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 9-  داروي  معالج عوارض کبدي 

                       دارو :  برگ اوکاليپتوس ( Eucalyptus

مقدار مصرف :3  تا 6  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 10-  داروي  پاک کننده کبد

                       دارو :  برگ  مريم گلي ( Salvia officinalis)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق  در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb