داورهاي بند آورنده خونريزي  يا ضد خونريزي

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

 

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1- داروي ضد خونريزي

                       دارو : صمغ عربي ( Acacia arabica)

مقدار امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 2- داروي ضد خونريزي هاي اعضاي داخلي بدن

                       دارو : تمام گياه آژوکا ( Ajuca reptance)

مقدار امصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 3- داروي ضد خونريزي تمام اعضاي بدن بويژه ضد خونريزي سينه و ريه

                       دارو : ريشه انجبار ( Polygonum bistorta)

مقدار امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 4- دارو جهت جلوگيري از خونريزي بيني

                       دارو : گل خشک شده درخت چنار ( Platanus orientalis)

طرز تهيه و استعمال : به صورت پودر تهيه و در بيني ريخته شود .

نسخه شماره 5-  جهت جلوگيري از خونريزي

                       دارو : پوست گياه شاه بلوط ( Castanea sativa)

مقدار امصرف : 0/5 تا 2 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 6-  جهت جلوگيري از خونريزي هاي داخلي

                       دارو : برگ يا ريشه يا دانه تمام گياه گزنه ( Urtica unrens)

مقدار امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 7-  جهت جلوگيري از خونريزي هاي داخلي

                       دارو : تمام گياه علف نقره اي ( Potentilla anserina)

مقدار امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 8-  داروي معالج خونريزي ها

                       دارو : برگ مورد ( Myrtus commnis)

مقدار امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb