داروهاي معالج بواسير - هموروييد

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت واسير

پوست سيا توسه           يک قسمت

گياه بومادران                يک قسمت

ريشه شيرين بيان          يک قسمت

ميوه رازيانه                  يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 يک قاشق غذا خوري ازداروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد  تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 2- دارو جهت بواسير

گياه فرنجمشک             سه قسمت

گياه بومادران                سه قسمت

گل هميشه بهار             پنج قسمت

برگ سنا                       ده قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 يک قاشق غذا خوري ازداروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد  تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 3- دارو جهت بواسير

ريشه گل قاصدک          دو قسمت

ريشه کاسني              يک قسمت

ريشه زرشک              دو قسمت

ريشه شيرين بيان        پنج قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 يک قاشق غذا خوري ازداروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد  تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  و روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد  .

 

نسخه شماره 4- دارو جهت بواسير

هليله کابلي                  30 گرم

هليله سياه                   30 گرم

بليله                            30 گرم

آمله                            30 گرم

مقل ارزق                     30 گرم

عسل                         650 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 دانه ها را کوبيده با عسل مخلوط کرده و بصورت حب ( به اندازه يک نخود )  درآوريد روزي 6 حب هر بار دو حب يک ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 5- دارو جهت بواسير

هليله کابلي                 30 گرم

بليله                            30 گرم

مقل ارزق                    100 گرم

عسل                         500 گرم

روغن بادام شيرين        100 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقل ارزق را در آب گرم حل کرده و با عسل مخلوط کنيد . سپس داروهاي ديگر را کوبيده و الک کرده و توسط روغن بادام  شيرين چرب نموده و در خاتمه با عسل و مقل ارزق مخلوط کرده و روزانه 15 گرم ميل کنيد .

 

نسخه شماره 6- دارو جهت بواسير

مقل ارزق               100 گرم

فلوس خيار شنبر      100 گرم

هليله کابلي           50گرم

بليله                     30 گرم

آمله                       30گرم

افتيمون                  30 گرم

اسطوخودوس         30 گرم

عسل                  1000 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 مقل ارزق و فلوس خيار شنبر را رد آب گرم حل کرده و سپس بقيه داروها را کوبيده و الک کرده و با روغن بادام شيرين چرب نموده و رد خاتمه تمامي داروها را با عسل مخلوط کرده و روزانه به مقدار 10تا 15 گرم ميل کنيد .

 

نسخه شماره 7- داروي ضد خونريزي

مر (مرمکي )               يک قسمت

اقاقيا                          يک قسمت

بذرالبنج                     يک قسمت

صمغ عربي                 يک قسمت

برنج بوداده شده          يک قسمت

آب برگ مورد              مقدار کافي

طرز تهيه و روش استعمال :

 داروها را کوبيده و با آب مورد مخلوط و بصورت شياف درآورده سپس اين شياف را جهت قطع خون مقعد که خواه از بواسير و خواه از اسهال باشد مورد استفاده قرار مي دهند .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1- دارو ي ضد دردهاي بواسير

                       دارو : برگ بارهنگ ( Plantago major)

مقدار مصرف :  بصورت ضماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 2-

                       دارو : هليله کابلي  ( Terminalia chebula)

مقدار مصرف :  5 گرم  ( يک قاشق مربا خوري )

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد روزي 2 مرتبه با مقداري آب گرم يا شير ميل کنيد .

نسخه شماره 3- داروي ضد معالج بواسير

                       دارو : روغن زيتون ( Olea europea)

مقدار و روش مصرف : 50 گرم روزي سه مرتبه هر مرتبه دو قاشق غذا خوري بعد از هر غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 4-

                       دارو : تمام گياه شاهتره  ( Fumaria species)

مقدار و روش مصرف :  بصورت ضماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 5-

                       دارو : تخم شنبليله  ( Trigonella foenum - graecum)

مقدار و روش مصرف :  به مقدار 60 تا 120 گرم تخم نيمکوب شنبليله را در چهار تا پنج ليوان آب جوش ريخته ، مدت 5 دقيقه آنرا بجوشانيد و پس از صاف کردن و ولرم شدن آنرا به بيمار تنقيه کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb