داروهاي معالج  استسقا و آب آوردن نسوج و اندامها - ورم

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  داروي معالج آب آوردن انساج

                       دارو : پوست غان ( Betula pendula)

مقدارمصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه   مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 2- 

                       دارو : ريشه ريزوم مارچوبه ( Asparagus officinalis)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 3- 

                       دارو : ريزوم غليون ( شون ) (Sambucus ebulus )

مقدار امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 4- 

                       دارو : ميوه و برگ بو ( Laurus nobilis L)

مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5- 

                       دارو : سرشاخه هاي کاهوي تلخ ( Lactuca virosa)

مقدار امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه   مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 6- 

                       دارو : ميوه يا برگ آقطي سرخ ( Sambucus racemosa)

مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 7- 

                       دارو : تمام قسمتهاي کرفس ( Apium graveolence)

مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 8- 

                       دارو : ريشه يا تمام گياه گل قاصد ( شير مال ، کاسني زرد )  ( Taraxacum officinalis )

مقدار امصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb