داروهاي مدر  و زياد كننده ادرار

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- داروي مدر

ريشه سنبل خطائي                يک قسمت

ريشه انجدان رومي                  يک قسمت

ريشه شيرين بيان                    يک قسمت

ميوه سرو کوهي                     يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از گياهان را که قبلا نيم کوب شده باشد در يک ليوان آبجوش ريخته نيم ساعت باقي  بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار صبح و شب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 2- داروي مدر

کاکل ذرت                     يک قسمت

دم گيلاس                    يک قسمت

دم اسب                      يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از گياهان را که قبلا  کوبيده شده باشد در يک ليوان آبجوش ريخته نيم ساعت باقي  بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار  هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 3- داروي مدر و موثر بر التهاب مثانه

کاکل ذرت                يک قسمت

بيد گياه ( مرغ)         يک قسمت

تخم جعفري             يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آبجوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي  بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 4- داروي مدر

ميوه ابهل                         يک قسمت

ريشه انجدان رومي            يک قسمت

ميوه زيره                         يک قسمت

ريشه شيرين بيان             يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آبجوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي  بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 5- داروي مدر

ريشه جعفري                     350 گرم

شاخه و برگ دم اسب          200 گرم

برگ تمشک                      200 گرم

برگ درخت غان                 250 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آبجوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي  بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 7- داروي مدر

برگ درخت غان              25 گرم

ريشه جعفري                 25 گرم

دم گيلاس                    25 گرم

گياه گزنه                       5 گرم

گياه آقطي سياه            5 گرم

گياه بومادران               5 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آبجوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي  بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1                       دارو : ريزوم بيد گياه ( مرغ ) ( Agropyron repence)

 مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان  ميل کنيد.

نسخه شماره 2-                         دارو : ريزوم مارچوبه ( هليون ) ( Asparagus officinalis)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 3-                         دارو : دانه گل آفتاب گردان ( Heliantus annus)

 مقدار مصرف :  4تا 8 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 4-                         دارو : برگ انگور ( Vitis vinifers L)

 مقدار مصرف :  40 تا 60 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 5-                       دارو : برگ گياه خاس ( خاش ، راج )  ( IIex aquifolium)

 مقدار مصرف :  6 تا 12 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

سخه شماره 6-

                       دارو : ريشه يا برگ گل قاصد ( Taraxacum officinalis)

 مقدار مصرف :  6 تا 12 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 7-                        دارو : گل زير فون ( Tilia cordata Mill)

 مقدار مصرف :  6 تا 12 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 8-                        دارو : دم گيلاس ( Cerasus avium L ) ( Cherry Tail)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 9-  داروي مدر بخصوص براي معالجه رماتيسم و نقرس

                       دارو : گل ، پوست  و ريشه آقطي ( Sambucus nigra)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 10-  داروي مدر بخصوص براي معالجه استسقاء

                       دارو : تمام برگ ترخون ( Artemisia dracunculus)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 11-                         دارو : تمام گياه آناگاليس ( عين الجمل )  ( Angallis  arvensis )

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 12                       دارو : تمام گياه  يا دانه جعفري ( Petroselinum crispum)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 13-                     دارو : ميوه خشک شده گياه نسترن ( گل سرخ وحشي ) ( Rosa canina)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 14-                         دارو : تخم ترب سياه ( Rhaphanus sativus)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد. ميوه آن را نيز تا 100 گرم مي توان هر بار همراه غذا ميل کرد .

نسخه شماره 15-                         دارو : تخم کرفس  ( Apium graveolence)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس بدون صاف کردن روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 16-                         دارو : برگ بارهنگ سرنيزه اي ( Plantago lanceolata)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 17-                         دارو : ريشه صابوني ( غاسول ) ( Saponaria officinalis)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 18-                         دارو : گل بابونه اصلي ( Matricarira chamomilla)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 20-                         دارو :  گل زبان در قفا ( زبان پس قفا ) ( Delphinium consolida)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 21-                         دارو :  کاکل ذرت ( Zea mays corn sille )

 مقدار مصرف :  2 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 22-                         دارو :  گل گياه گندم ( قنطريون ) ( Centaurea cyamus L)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 23-                         دارو :  دانه گياه سياه دانه ( Nigela sativa)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 24-                         دارو :  برگ و پوست ساقه زبان گنجشک ( Faraxinus excelsiot)

 مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 25-                         دارو :  ريشه يا ميوه گياه غليون ( شون ) ( Sambucus ebulus )

 مقدار مصرف :  1 تا 2 گرم از ريشه يا 2 تا 4 گرم از ميوه

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 26-                         دارو :  تمام گياه گلدار آويشن شيرازي ( Thymus serpyllum)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb