داروهاي معرق و ضد تعرق

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- داروي معرق

گل زير فون                 يک قسمت

گل آقطي                   يک قسمت

گل ماهور                  يک قسمت

گل بابونه                 يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آبجوش ريخته و مدت نيم ساعت بگذاريد تادم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 2- دارو جهت جلوگيري از عرق زياد

برگ مريم گلي              يک قسمت

برگ زوفا                       يک قسمت

پوست ميوه گردو            يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار دو قاشق غذا خوري از داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آبجوش ريخته و مدت نيم ساعت بگذاريد تادم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان يک ساعت قبل از خواب ميل کنيد .

 

نسخه شماره 3- دارو جهت جلوگيري از عرق زياد

گشنيز خشک            25 گرم

سماق                     25 گرم

برنج سفيد               25 گرم

آب                         250 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروها را در آب  بجوشانيد تا حجم حاصل به يک سوم برسد . سپس آنرا صاف نموده و روزي 100 گرم ميل کنيد

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1- داروي ضد تعرق شبانه و ضد تعرق زياد مسلولين دارو :  برگ مريم گلي ( Salvia officinalis)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 2- داروي ضد تعرق شبانه مسلولين             دارو :  سنبل الطيب ( Valeriana officinalis)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 3-                        دارو :  گل زوفا ( Hyssopus officinalis)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 1 - دارو براي ايجاد عرق (معرق)   دارو :  برگ نعناع يا پونه   ( Mentha piperita or M.pulegium)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 2 - دارو براي ايجاد عرق (معرق)                       دارو :  ريشه بابا آدم ( Arctium lappa)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 3 - دارو براي ايجاد عرق (معرق)                 دارو :  تمام گياه ريحان  ( Ocimum basilicum)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 4 - دارو براي ايجاد عرق (معرق)            دارو :  گل تمام گياه  بومادران  ( Achilea millsolium)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5 - دارو براي ايجاد عرق (معرق)                  دارو :  افدرا  ( ريش بز )  ( Ephedra species)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 6 - دارو براي ايجاد عرق (معرق)            دارو :  تره تيزک ( شاهي )   ( Lepidium sativum)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 7 - دارو براي ايجاد عرق (معرق)                 دارو :  گل بابونه  ( Matricaria chamomilla)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 8- دارو براي ايجاد عرق (معرق)                     دارو :  شاهتره ( Fumaria species)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 9- دارو براي ايجاد عرق (معرق)  دارو :  تمام گياه گلدار گونه هايي از آويشن ( Thymus species)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 10- دارو براي ايجاد عرق (معرق)              دارو :  ريزم بيد گياه (مرغ)  (Agropyrum repens)

مقدار مصرف :2  تا 4  گرم

  طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb